Документи

Обявление обект № 184125
Файл
Добавен
15.03.2018 / ДГС Гурково
Мултипъл Сертификат за Управление на гори и Проследяване на продукцията - ТП група Бургас
Файл
Добавен
14.03.2018 / Централно Управление
Обявление за обект № 184123 и 184124
Файл
Добавен
01.03.2018 / ДГС Гурково
Уведомление до заинтересованите страни за горскостопанските дейности, които ще се извършват през 2018 г. на територията на ТП ДЛС "Несебър.
Файл
Добавен
01.03.2018 / ДЛС Несебър
Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите на FSC.
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Политика срещу корупция и сродни на нея
Файл
Добавен
27.02.2018 / ДЛС Несебър
Обявление за обекти с № 184120, 184121, 184122 и 184123
Файл
Добавен
23.02.2018 / ДГС Гурково
Доклад ГВСК
Файл
Добавен
22.02.2018 / ДГС Мъглиж
Уведомление за сключване на договор по реда на чл.27, ал.1, т.1 Наредбата
Файл
Добавен
19.02.2018 / ДГС Сливен
Обявление обект № 184119
Файл
Добавен
15.02.2018 / ДГС Гурково
Антикорупционна политика на ТП ДГС Мъглиж
Файл
Добавен
12.02.2018 / ДГС Мъглиж
Вътрешни правила за въвеждане на механизъм за разрешаване на спорове на ТП ДГС Мъглиж
Файл
Добавен
12.02.2018 / ДГС Мъглиж
Одобрена план-сметка за ремонт на съществуващи и направа на нови временни горски пътища и противопожарни мероприятия,на терит.на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.02.2018 / ДГС Айтос
Обявление обект № 184118 и 184119
Файл
Добавен
08.02.2018 / ДГС Гурково
На основание чл. 27, ал. 1, предложение 2 от ''Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти '' / изм. ДВ бр. 55 от 7 юли 2017г. / за сключване на договор за възлагане на сеч и извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана иглолистна дървесина
Файл
Добавен
19.01.2018 / ДГС Сливен
Предложение за ползване на дървесина по чл.71, ал.1 от "Наредба за условия и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървени горски продукти" на територията на ТП ДГС Твърдица.
Файл
Добавен
15.01.2018 / ДГС Твърдица
Одобрен график за товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина.
Файл
Добавен
10.01.2018 / ДГС Айтос
потокол от търг с евно наддаване
Файл
Добавен
03.01.2018 / ДГС Тича