Електронни търгове

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

От 18.12.2017г започна приемът на документи за участие в електронни процедури за реализация на дървесина.

Участието в електронните търгове се реализира чрез електронна платформа за пряк достъп до електронните процедури. За използване на системата потребителите й следва да разполагат с регистрационните данни, които ЮИДП предоставя на успешно регистриралите се.

За повече информация относно работата на системата, моля вижте „Тръжни регламенти“.

Всички желаещи да участват в процедури с явно и тайно наддаване, могат да подадат приложените по-долу документи, съответно Заявление – Приложение 1 и Декларация – Приложение 2, в най-близкото им ТП или в Централното управление на ЮИДП, ведно с необходимите документи, указани в приложения „Тръжен регламент“.

Документите следва да бъдат предадени лично от упълномощено лице или лице притежаващо представителна власт, по отношение на съответния кандидат за участие. Документите следва да са попълнени, подписани, подпечатани и окомплектовани, с цел преглед и оценка на допустимостта от страна на съответното ТП или Централното управление на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – Сливен.

Желаем Ви приятна работа със системата и успех!

Системата за електронна реализация на дървесина

Тръжен регламент

Приложение 1

Приложение 2