Новини

Няма снимка
ПРОТОКОЛ

На 04.07.2017г. от 10:00ч., в сградата на ТП"ДГС ЦАРЕВО" се проведе съвместна работна среща, относно готовността за опазване на горите от пожари в пожароопасния сезон.