Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2432 ДГС Хасково 04.10.2018 2-2018, 3-2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 125,007.54 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на лесоколтурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” през 2018г. Виж пълна информация
2431 ДГС Айтос 08.10.2018 1825,1852,1854 Процедури за добив на дървесина 3,878.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за възлагане на услугите-товарене,транспортиране,разтоварване на добита дървесина на терит.на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
2430 ДГС Айтос 20.09.2018 1864
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 86 куб.м. 89 куб.м. 0 куб.м. 175 куб.м.
бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 2,223.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-разкройване,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина от Обект №1864. Виж пълна информация
2429 ДГС Тунджа 02.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
2428 ДГС Твърдица 08.10.2018 №1830, №1831, №1832
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
401 куб.м. 222 куб.м. 14 куб.м. 608 куб.м. 607 куб.м. 223 куб.м. 2075 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мжд,брз,ива,срлп,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 90,221.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица от об.№1830, №1831, №1832 Виж пълна информация
2427 ДГС Елхово 28.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, ЗЛОД и др. необходими бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП „ДГС Елхово”. Виж пълна информация
2426 ДГС Ивайловград 04.10.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 693 куб.м. 0 куб.м. 751 куб.м.
здб,бл,цр,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,841.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на сеч, разкройване, извоз до вр. склад, кубиране и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина по обособени обекти на територията на ТП ДГС Ивайловград на 04.10.2018г. Виж пълна информация
2425 ДГС Котел 05.10.2018 70-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
272 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 21 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 847 куб.м.
здб, цр, бк, гбр
Процедури за продажба на дървесина 62,322.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаве за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 70-18 - ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2424 ДГС Котел 05.10.2018 70-18, 71-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
296 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 1273 куб.м. 62 куб.м. 1870 куб.м.
здб, цр, бк, гбр, блг, бб
Процедури за добив на дървесина 48,766.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина от обекти №№ 70-18 и 71-18- ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
2423 ДГС Бургас 30.10.2018 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Бургас“. Виж пълна информация
2422 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 9 куб.м. 2 куб.м. 57 куб.м. 57 куб.м. 52 куб.м. 276 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 16,521.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183143 Виж пълна информация
2421 ДГС Мъглиж 04.10.2018 183142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 134 куб.м. 5 куб.м. 174 куб.м. 212 куб.м. 164 куб.м. 831 куб.м.
см, бб, бк, здгл
Продажба на стояща дървесина на корен 43,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183142 Виж пълна информация
2420 ДГС Карнобат 15.10.2018 1827
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м. 415 куб.м. 0 куб.м. 692 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 14,372.84 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1827, отд. 406 „а”, ”ч”, „щ”, ”ю”, ”я”, 374 „г”, „з”, „к”, 375 „а” , ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2419 ДЛС Мазалат 03.10.2018 1883
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 148 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 8,138.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1883 на 03.10.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2418 ДГС Тича 01.10.2018 Лесокултурни мероприятия
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ ДЕЙНОСТИ - ПОЧВОПОДГОТОВКА И ЗАЛЕСЯВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ Виж пълна информация
2417 ДЛС Тополовград 01.10.2018 1872 1873
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 526 куб.м. 0 куб.м. 528 куб.м.
ак, глд
Процедури за добив на дървесина 10,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2416 ДГС Ивайловград 26.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,196.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Процедура за възлагане на дейностите : направа на временни горски пътища в ГТ за усвояване на дървесината ат ГТ - държавна собственост на територията на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
2415 ДГС Ивайловград 26.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,883.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: поддръжка на стари минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалният обхват на ТП ДГС Ивайловград Виж пълна информация
2414 ДГС Нова Загора 22.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Нова Загора” Виж пълна информация
2413 ДГС Хасково 01.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” Виж пълна информация