Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3309 ДГС Карнобат 26.07.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 378 куб.м. 3 куб.м. 1112 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1616 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 36,123.25 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1924, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3308 ДГС Твърдица 29.07.2019 1916-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
168 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 155.50 куб.м. 155.50 куб.м. 160 куб.м. 641 куб.м.
бк,яв,гбр
Процедури за продажба на дървесина 47,305.80 лв. без ДДС
Предмет: Покана за участие в процедура за продажба чрез договаряне на прогнозни количества добита дървесина от обекти на територията на ТП ДГС Твърдица . Виж пълна информация
3307 ДЛС Несебър 23.08.2019 Договаряне без предварително обявление 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставки на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3306 ДЛС Граматиково 08.08.2019 обект №1912 ДЛС Граматиково
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 32 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 883 куб.м. 0 куб.м. 941 куб.м.
бл,здб,цр,бк
Процедури за добив на дървесина 19,761.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане добив на дървесина и определяне на изпълнителв обект №1912 Виж пълна информация
3305 ДГС Бургас 07.08.2019 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
3304 ДГС Ивайловград 08.08.2019 1930;1931;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3861 куб.м. 61 куб.м. 0 куб.м. 3922 куб.м.
бб;чб;3дб;бл;
Продажба на стояща дървесина на корен 95,287.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград” на 08.08.2019 год.- ЛСФ 2019 год. Санитарни сечи. Виж пълна информация
3303 ДЛС Тополовград 06.08.2019 1937, 1938
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 90 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 1209 куб.м.
здб, кл, лп, яс, мжд, кгбр
Процедури за добив на дървесина 29,602.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес, съгласно приложена спецификация по обекти, обособени в позиции на територията на ТП „ДЛС Тополовград” гр. Тополовград Виж пълна информация
3302 ДЛС Тополовград 06.08.2019 1941
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.79 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 4,283.79 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
3301 ДГС Котел 05.08.2019 43-19, 47-19 и 59-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
235 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 1124 куб.м. 1252 куб.м. 90 куб.м. 2786 куб.м.
здгл, гбр, бб, бк, явр, шст, блг, цр, здб, кгбр, брк, чб, трп, брз, др.в.
Продажба на стояща дървесина на корен 113,777.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти №№ 43, 47 и 59 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3300 ДГС Котел 05.08.2019 46-19, 57-19, 58-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 689 куб.м. 250 куб.м. 2248 куб.м.
бб, здгл, гбр, бк, здб,цр, трп, блг, кгбр, явр, см, здб, др.в.
Процедури за продажба на дървесина 160,430.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти №№ 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори-държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3299 ДГС Котел 05.08.2019 46-19, 57-19, 58-19
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
453 куб.м. 176 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 1125 куб.м. 250 куб.м. 2684 куб.м.
бб, см, здгл, бк, гбр, здб, цр, трп, кгбр, блг, явр, др.в.
Процедури за добив на дървесина 71,118.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти 46, 57 и 58 от КЛФ 2019 от гори- държавна собственост, стопанисвани от ТП "ДГС Котел" Виж пълна информация
3298 ДГС Айтос 31.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3297 ДЛС Мазалат 02.08.2019 1948, 1949
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
606 куб.м. 353 куб.м. 1 куб.м. 428 куб.м. 453 куб.м. 0 куб.м. 1841 куб.м.
чб,бб;
Процедури за продажба на дървесина 89,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на увредена стояща дървесина на корен на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Обект №1948 и Обект № 1949 на 02.08.2019 год. - ЛСФ 2019 год. Виж пълна информация
3296 ДГС Сливен 02.08.2019 19-19А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 66 куб.м. 6 куб.м. 468 куб.м. 44 куб.м. 126 куб.м. 718 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 42,590.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3295 ДГС Сливен 01.08.2019 1922
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 1,218.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3294 ДГС Сливен 01.08.2019 19-14Б
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 203 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 16,803.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3293 ДГС Стара Загора 29.07.2019 Събиране на оферти с обява 1,980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания Виж пълна информация
3292 ДГС Казанлък 01.08.2019 182156
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.
чб,бб,бк,трп
Процедури за продажба на дървесина 6,340.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект 182156 Виж пълна информация
3291 ДГС Казанлък 01.08.2019 182140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м.
чб,бб,бк,трп
Процедури за продажба на дървесина 10,225.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от обект 182140 Виж пълна информация
3290 ДГС Казанлък 26.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почвата, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация