Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2542 ДГС Бургас 29.11.2018 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 812 куб.м. 2481 куб.м. 0 куб.м. 3387 куб.м.
благун, цер, черен бор, бял бор, келяв габър, мъждрян и др.
Процедури за добив на дървесина 68,544.62 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Вършило" в землището на с. Вършило, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 1902 - отдели/подотдели 125-б, в, д,130-б, д, 132-а, б, 133-к, 144-г, 222-г, 224-д, 225-а, г, и, 226-а общо количество 3387 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
2541 ДГС Бургас 29.11.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1968 куб.м. 3426 куб.м. 0 куб.м. 5451 куб.м.
благун, цер, черен бор, полски ясен келяв габър, мъждрян и др.
Процедури за добив на дървесина 105,075.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юк” в землището на с. Зидарово, с. Присад, с. Габър, общ. Созопол; с.Дебелт, общ. Средец; временен склад " Бей Конак" в землището на гр.Бургас, общ. Бургас, временен склад "Еркесията" в землището на с.Русокастро и с. Ливада, общ. Камено, временен склад "Изворище" в землището на с.Изворище, временен склад "Брястовец" в землището на с. Брястовец, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 1901 - отдели/подотдели 7-г, 22-к, 23-з, 24-е, 27-и, 28-д, 35-л, 37-ж, 38-б, 61-в,г,д,ж, 62-а, 65-д, 68-г, 69-б, 80-б,в, 88-б, 93-в,д, 534-в общо количество 5451 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”, Виж пълна информация
2540 ДГС Сливен 30.11.2018 19-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2539 ДГС Маджарово 15.11.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м.
чб; бб
Процедури за добив на дървесина 5,157.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1811 Виж пълна информация
2538 ДГС Карнобат 13.11.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 5,398.96 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1830, отд. 368 г , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
2537 ДГС Сливен 30.11.2018 19-1, 19-2, 19-3 и 19-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 62 куб.м. 84 куб.м. 2905 куб.м. 1300 куб.м. 682 куб.м. 5087 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 327,788.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2536 ДГС Тича 28.11.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. ОБЕКТ 18030А, 18031А Виж пълна информация
2535 ДГС Айтос 13.11.2018 1867
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 10 куб.м. 13 куб.м. 126 куб.м. 186 куб.м. 0 куб.м. 322 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 6,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1867. Виж пълна информация
2534 ДГС Айтос 29.11.2018 1866
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 44 куб.м. 35 куб.м. 428 куб.м. 522 куб.м. 0 куб.м. 950 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 20,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Айтос на 29.11.2018 г. за Обект № 1866. Виж пълна информация
2533 Централно Управление 20.11.2018 Събиране на оферти с обява 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИВЕРСАЛНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП – ЦУ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ” Виж пълна информация
2532 ДГС Н. Паничарево 28.11.2018 1904;1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
402 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м. 639 куб.м. 121 куб.м. 1746 куб.м.
чб,изгр,избк,бл,цр,кгбр,мждр,
Процедури за добив на дървесина 38,876.49 лв. без ДДС
Предмет: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г Виж пълна информация
2531 ДГС Н. Паничарево 28.11.2018 1906;1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 581 куб.м. 553 куб.м. 15 куб.м. 1214 куб.м.
чб,изгр,избк,цр,лп,трп,гбр,мждр,
Процедури за добив на дървесина 25,753.52 лв. без ДДС
Предмет: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г.за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
2530 ДГС Н. Паничарево 29.11.2018 1901;1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1072 куб.м. 1163 куб.м. 145 куб.м. 2525 куб.м.
чб,бл,цр,гбр,кгбр,мждр,
Продажба на стояща дървесина на корен 124,866.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА чл.49,ал.1,т.2 във връзка с чл.50,ал.1,т2 от НУРВИДГТДОСПДНГП НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” Виж пълна информация
2529 ДГС Твърдица 28.11.2018 №1834
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 202 куб.м. 14 куб.м. 139.5 куб.м. 139.5 куб.м. 0 куб.м. 495 куб.м.
бб,чб,бл
Процедури за добив на дървесина 12,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от обект №1834. Виж пълна информация
2528 ДГС Маджарово 13.11.2018 1809; 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 27 куб.м. 4 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 870 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 23,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1809 и 1810 Виж пълна информация
2527 ДГС Сливен 27.11.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1910, 1911 и 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1398 куб.м. 214 куб.м. 117 куб.м. 6379 куб.м. 3762 куб.м. 1032 куб.м. 12902 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 335,457.66 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2526 ДГС Сливен 27.11.2018 1905, 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
185 куб.м. 112 куб.м. 22 куб.м. 1765 куб.м. 1063 куб.м. 250 куб.м. 3397 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 137,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2525 ДГС Сливен 18.12.2018 19.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 81,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка, баланс и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС-Сливен” Виж пълна информация
2524 ДГС Айтос 26.11.2018 1854-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9.05 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9.05 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 1,810.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина ,на територията на ТП ДГС Айтос на 26.11.2018г. Виж пълна информация
2523 ДГС Нова Загора 29.11.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 193,818.02 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация