Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2147 ДГС Кости 07.06.2018 2018-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77.89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 54.45 куб.м. 132.34 куб.м.
избк, дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 19,184.30 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-18 с Партиди №№ 1801-3 и 1710-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2146 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 42 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 77 куб.м.
смърч
Продажба на стояща дървесина на корен 4,081.77 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183122 Виж пълна информация
2145 ДГС Карнобат 08.06.2018 11813; 11814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 755 куб.м. 534 куб.м. 2 куб.м. 1298 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 28,649.96 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11813,отд. 1201 а ; обект № 11814,отд. 1201 д, ДГТ Виж пълна информация
2144 ДГС Карнобат 08.06.2018 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 15 куб.м. 8 куб.м. 1684 куб.м. 154 куб.м. 0 куб.м. 1875 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 39,083.08 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1816,отд. 308 з; 321 в,е; 331 л, ОГТ Виж пълна информация
2143 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 168 куб.м. 170 куб.м. 0 куб.м. 351 куб.м.
здб; гбр
Процедури за добив на дървесина 10,289.83 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добива на дървесина Обект № 183121 Виж пълна информация
2142 ДГС Мъглиж 11.06.2018 183121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 168 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
здб; гбр
Процедури за продажба на дървесина 14,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина Обект № 183121 Виж пълна информация
2141 ДГС Кости 27.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2140 ДЛС Мазалат 06.06.2018 1850
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м. 164 куб.м. 0 куб.м. 199 куб.м.
гбр, здб, бк
Процедури за добив на дървесина 7,351.52 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1850 на 06.06.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
2139 ДГС Гурково 04.06.2018 184137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 66 куб.м.
бб, трп
Процедури за добив на дървесина 2,441.46 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2138 ДГС Маджарово 26.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2137 ДЛС Тополовград 29.05.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 908 куб.м. 0 куб.м. 908 куб.м.
здб
Процедури за добив на дървесина 19,522.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина за обект 1845 в отдели 154е, 154ж на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2136 ДГС Звездец 18.05.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
205 куб.м. 103 куб.м. 18 куб.м. 153 куб.м. 208 куб.м. 17 куб.м. 704 куб.м.
бук,дъб,цер,габър, изт.габър
Процедури за добив на дървесина 14,037.59 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект 1809, отд. 224: в,е ; 227: л,м,н на територията на ТП „ДГС Звездец” Виж пълна информация
2135 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАИНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ 18015,18016 ,18017,18018 Виж пълна информация
2134 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБ 1815 ,1816, 1817,1818 Виж пълна информация
2133 ДГС Айтос 05.06.2018 1850
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 335 куб.м. 27 куб.м. 712 куб.м. 394 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.
дб,бк,гбр,срлп,цр
Процедури за добив на дървесина 23,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на терит.на ТП ДГС Айтос,на 05.06.2018 г. за обект № 1850. Виж пълна информация
2132 ДГС Чирпан 29.05.2018 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБЛЕКЛО ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
2131 ДГС Средец 01.06.2018 №1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 336 куб.м. 32 куб.м. 229 куб.м. 1017 куб.м. 0 куб.м. 1646 куб.м.
дб, цр, гбр, бб
Процедури за добив на дървесина 36,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обект № 1814, от ЛФ 2018 г., находящ се в държавни горски територии,, в района на дейност на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
2130 ДГС Свиленград 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почвата и др. за нуждите на ТП ДГС Свиленград Виж пълна информация
2129 ДГС Свиленград 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и други необходими бланки по задание Виж пълна информация
2128 ДГС Котел 01.06.2018 808,809,810,811,812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
643 куб.м. 129 куб.м. 39 куб.м. 3420 куб.м. 2450 куб.м. 526 куб.м. 7207 куб.м.
бк, гбр, шс, яв, чрш, бб, брз, чб, дрш, трп, мждр, кгбр, здгл
Процедури за продажба на дървесина 479,412.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 808,809,810,811,812 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП " ДГС Котел" Виж пълна информация