Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3444 ДГС Сливен 10.10.2019 0 Процедури за добив на дървесина 8,700.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС –Сливен” Виж пълна информация
3443 ДГС Сливен 09.10.2019 1966
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 27 куб.м. 14 куб.м. 879 куб.м. 587 куб.м. 0 куб.м. 1542 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 62,642.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
3442 ДГС Сливен 09.10.2019 19-20А
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 508 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 508 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 33,464.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
3441 ДГС Елхово 01.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Елхово”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. Виж пълна информация
3440 ДГС Малко Търново 02.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,188.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС Малко Търново, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина. Виж пълна информация
3439 ДГС Айтос 04.10.2019 1968
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 98 куб.м. 32 куб.м. 438 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 1009 куб.м.
бл,здб,цр,кгбр,мжд
Процедури за добив на дървесина 23,774.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1968. Виж пълна информация
3438 ДГС Айтос 04.10.2019 1967
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 37 куб.м. 17 куб.м. 214 куб.м. 239 куб.м. 0 куб.м. 461 куб.м.
бл,кдб,цр
Процедури за добив на дървесина 10,659.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 04.10.2019 г. за Обект № 1967. Виж пълна информация
3437 ДГС Чирпан 02.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3436 ДГС Н. Паничарево 03.10.2019 197-а;318-а,в;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44.75 куб.м. 0.52 куб.м. 46.3 куб.м.
гбр,цр,дб,чб,
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,274.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
3435 ДЛС Тополовград 04.10.2019 1946
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
625 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 625 куб.м.
бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 48,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина, обект 1946 Виж пълна информация
3434 ДГС Ивайловград 27.08.2019 Събиране на оферти с обява 1,512.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни прегледи и изследване на служителите на ТП ДГС Ивайловград предвидени в Наредба №3 /1987г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците. Виж пълна информация
3433 ДГС Мъглиж 04.10.2019 193124
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 170 куб.м. 7 куб.м. 317 куб.м.
бк, здб, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 14,952.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 193124 Виж пълна информация
3432 ДГС Стара Загора 25.10.2019 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора” за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3431 ДГС Казанлък 28.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
3430 ДГС Казанлък 24.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3429 ДГС Твърдица 03.10.2019 1926
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 155 куб.м. 3 куб.м. 472.5 куб.м. 472.5 куб.м. 0 куб.м. 1266 куб.м.
см,бб,бк,гбр,брз,трп
Процедури за добив на дървесина 32,865.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
3428 ДГС Малко Търново 01.10.2019 1,7Д-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
152.21 куб.м. 10.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 163.18 куб.м.
чб, бб, здгл.
Процедури за продажба на дървесина 15,325.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на налична дървесина от склад. Виж пълна информация
3427 ДГС Айтос 03.09.2019 1966
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 84 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 209 куб.м.
бл,цр
Процедури за добив на дървесина 4,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1966 Виж пълна информация
3426 ДЛС Граматиково 21.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на дивечови ниви от самозалесила се горска растителност за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3425 ДГС Айтос 02.10.2019 1965
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 5 куб.м. 31 куб.м. 349 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 837 куб.м.
бл,цр,здб
Процедури за добив на дървесина 19,377.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за предоставяне извършването на услугите: сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 1965, подотд. 131-и,л на територията на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация