Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1994 ДГС Казанлък 05.04.2018 06.04.2018 182124, 182125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 922 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
здб, гбр, лп
Процедури за добив на дървесина 26,047.78 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на територията на ТП ДГС Казанлък от обекти № 182124, 182125 Виж пълна информация
1993 ДГС Тунджа 11.04.2018 2018-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,392.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ В ОБЕКТ № 2018-2 Виж пълна информация
1992 ДЛС Тополовград 30.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части /оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
1991 ДГС Котел 04.04.2018 Събиране на оферти с обява 5,220.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и переодични медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1990 ДГС Мъглиж 12.04.2018 183113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 305 куб.м. 24 куб.м. 226 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 676 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 33,099.44 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183113 Виж пълна информация
1989 ДЛС Мазалат 12.04.2018 1826-1, 1827-1, 1838-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
161 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 137 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м.
чб,бб,гбр,здб,бк;
Процедури за продажба на дървесина 33,520.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обекти: 1826-1, 1827-1, 1838-1 на 12.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1988 ДГС Чирпан 10.04.2018 186301
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 500 куб.м. 500 куб.м. 1000 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2000 куб.м.
чб,бб
Процедури за добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tоварене, подвоз и претоварване на прогнозно количество добита дървесина от временни складове франко ТИР на цялата територия на ТП ДГС Чирпан - Обект №186301 Виж пълна информация
1987 ДГС Карнобат 11.04.2018 1813
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,743.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1813, отд. 326 в; 327 б,г, ОГТ Виж пълна информация
1986 ДГС Средец 30.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км Виж пълна информация
1985 ДЛС Мазалат 26.04.2018 Открита процедура 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на фуражи за нуждите на ТП ДЛС „Мазалат” Виж пълна информация
1984 ДГС Гурково 21.03.2018 Договаряне 2,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги по питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация
1983 ДГС Айтос 10.04.2018 1805-03,1810-03
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40.43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 40.43 куб.м.
бл,здб,цр
Процедури за продажба на дървесина 4,549.65 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на добита дървесина,на терит.на ТП ДГС Айтос,на 10.04.2018г. Виж пълна информация
1982 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1834-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 56 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.
бб,чб
Процедури за продажба на дървесина 7,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на територията на ТП ДЛС „Мазалат” от Временен склад обект 1834-1 на 05.04.2018 год.- ЛСФ 2018год. Виж пълна информация
1981 ДЛС Мазалат 05.04.2018 1837
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 50 куб.м. 1 куб.м. 177 куб.м. 471 куб.м. 0 куб.м. 732.9 куб.м.
бк,бб,дгл,;
Процедури за добив на дървесина 21,862.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад на прогнозни количества дървесина. Товарене и транспорт на технологична дървесина и дърва франко Кастамону България, с.Горно Сахране - обект № 1837 на 05.04.2018 г. от ЛСФ 2018 год. Виж пълна информация
1980 ДГС Стара Загора 10.04.2018 185202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,542.41 лв. без ДДС
Предмет: „ Oтглеждане на млади насаждения без МД - ОСВЕТЛЕНИЕ “ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185202 Виж пълна информация
1979 ДГС Сливен 05.04.2018 1841
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 3 куб.м. 452.40 куб.м. 301.60 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 21,372.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1978 ДГС Мъглиж 24.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка и периодична доставка на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.)” по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др., включително и техника в извънгаранционен срок) за срок от 1 (една) година, с прогнозна стойност в размер на 7 340.00 (седем хиляди триста и четиридесет лева) без ДДС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, устройства, модеми, рутери и др.) за срок от 1 (една) година, с прогнозна стойност в размер на 2 260.00 (две хиляди двеста и шестдесет) лева без ДДС; Виж пълна информация
1977 ДГС Царево 27.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
1976 ДГС Бургас 11.04.2018 Публично състезание 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1975 ДГС Казанлък 05.04.2018 06.04.2018 182122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19.95 куб.м. 1.05 куб.м. 40 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 959.91 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект №182122 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация