Процедури

Процедура № 1569 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 27.11.2017
Втора дата
Начална цена 222,908.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801, 1805, 1808, 1810, 1816 и 1817
Дървесен вид Иглолистна и широколистна дървесина
Едра 150 куб.м.
Средна 44 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 3421 куб.м.
За огрев 2064 куб.м.
ОЗМ 81 куб.м.
Всичко 5785 куб.м.