Процедури

Процедура № 1572 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 10.11.2017
Втора дата
Начална цена 4,108.32 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата добив със собствени работници
Предмет Добив на дървесина за продажба на физически лица със собствени работници от обекти от горски територии, собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково".

Данни за дървесината

Обект/и № 1728
Дървесен вид цр, чдб, срлп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 162 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 162 куб.м.