Процедури

Процедура № 1581 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.11.2017
Втора дата
Начална цена 213,553.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на местни търговци добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1804, 1813, 1814 и 1815
Дървесен вид Иглолистна и широколистна дървесина
Едра 1176 куб.м.
Средна 471 куб.м.
Дребна 111 куб.м.
Технологична 3509 куб.м.
За огрев 1980 куб.м.
ОЗМ 967 куб.м.
Всичко 8214 куб.м.