Процедури

Процедура № 1582 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 30.11.2017
Втора дата
Начална цена 217,183.42 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1803, 1806, 1807, 1809 и 1812
Дървесен вид Иглолистна и широколистна дървесина
Едра 628 куб.м.
Средна 146 куб.м.
Дребна 73 куб.м.
Технологична 4484 куб.м.
За огрев 2760 куб.м.
ОЗМ 261 куб.м.
Всичко 8352 куб.м.