Процедури

Процедура № 1684 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 03.01.2018
Втора дата
Начална цена 51,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Предмет „Доставка чрез закупуване на 30 броя GPS устройства с инсталиран софтуер, осигуряващ визуализация и навигация за работа в горите и изработване на специализирани цифрови карти с атрибутни данни, с български интерфейс, необходими за нуждите на ЮИДП ДП, гр. Сливен”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.