Процедури

Процедура № 1767 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 25.01.2018
Втора дата 26.01.2018
Начална цена 9,068.74 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182111

Данни за дървесината

Обект/и № 182111
Дървесен вид бк,см
Едра 77 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 235.02 куб.м.
ОЗМ 16.98 куб.м.
Всичко 329 куб.м.