Процедури

Процедура № 1782 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 06.02.2018
Втора дата
Начална цена 41,943.82 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „ Попълване и отглеждане на горски култури“ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185201.

Данни за дървесината

Обект/и № 185201
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.