Процедури

Процедура № 1860 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 19.02.2018
Втора дата
Начална цена 39,708.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Договаряне за възлагане на сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес в обекти 1809, 1812, 1813 невъзложени на открит конкурс по чл.25 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 1809, 1812, 1813
Дървесен вид чб, здб, срлп, кл, ак, мждр, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1647 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1647 куб.м.