Процедури

Процедура № 1862 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 26.02.2018
Втора дата
Начална цена 126,800.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч в горски насаждения,разкройване на сортименти,извоз до временен склад от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград, съгл.чл.115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № 1804,1805
Дървесен вид зимен дъб,благун,цер,габър,мъждрян,липа
Едра 223 куб.м.
Средна 822 куб.м.
Дребна 127 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 4341 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5513 куб.м.