Процедури

Процедура № 1866 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 27.02.2018
Втора дата 28.02.2018
Начална цена 83,953.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182119, 182120 на територията на ТП ДГС Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и № 182119, 182120
Дървесен вид бк
Едра 396 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 64 куб.м.
За огрев 2071.80 куб.м.
ОЗМ 230.2 куб.м.
Всичко 2762 куб.м.