Процедури

Процедура № 1870 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 01.03.2018
Втора дата 02.03.2018
Начална цена 40,677.29 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182121 на територията на ТП ДГС Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и № 182121
Дървесен вид здб,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1481 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1481 куб.м.