Процедури

Процедура № 1872 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 02.03.2018
Втора дата
Начална цена 13,524.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 1806

Данни за дървесината

Обект/и № 1806
Дървесен вид здб,бл,цр
Едра 44 куб.м.
Средна 98 куб.м.
Дребна 6 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 440 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 588 куб.м.