Процедури

Процедура № 2047 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 24.04.2018
Втора дата
Начална цена 28,523.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 2274дка - за Обект №3 на територията на ТП „ДГС Средец”

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКМ Обект 3
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.