Процедури

Процедура № 2118 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 31.05.2018
Втора дата
Начална цена 122,527.01 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1846, 1850 и 1851
Дървесен вид широколистна
Едра 791 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 83 куб.м.
Технологична 1951 куб.м.
За огрев 1260 куб.м.
ОЗМ 604 куб.м.
Всичко 4712 куб.м.