Процедури

Процедура № 2122 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 31.05.2018
Втора дата
Начална цена 8,451.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1806 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и № 1806
Дървесен вид цр, бл,кдб,мжд,кгбр
Едра 5 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 35 куб.м.
За огрев 363 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 403 куб.м.