Процедури

Процедура № 2193 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 07.06.2018
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача
Вид на процедурата Учредяване право на ползване
Предмет Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от Закона за горите

Данни за дървесината

Обект/и № 0
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.