Процедури

Процедура № 2267 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 13.07.2018
Втора дата
Начална цена 25,681.75 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11818

Данни за дървесината

Обект/и № 11818
Дървесен вид игл,шир
Едра 313 куб.м.
Средна 327 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 413 куб.м.
За огрев 18 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1084 куб.м.