Процедури

Процедура № 2326 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 30.08.2018
Втора дата
Начална цена 23,914.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1820
Дървесен вид бл, цр, кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1022 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1022 куб.м.