Процедури

Процедура № 2329 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 24.08.2018
Втора дата
Начална цена 57,240.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1821, 1822
Дървесен вид бл, цр, кдб, ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1908 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1908 куб.м.