Процедури

Процедура № 2338 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 28.08.2018
Втора дата
Начална цена 70,457.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Твърдица,включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти №1826, №1827, №1828, №1829

Данни за дървесината

Обект/и № №1826,№1827,№1828,№1829
Дървесен вид бб,см,здгл,бк,гбр,кгбр,здб,бл,брз,врб
Едра 57 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 1264.85 куб.м.
За огрев 1319 куб.м.
ОЗМ 54.15 куб.м.
Всичко 2721 куб.м.