Процедури

Процедура № 2339 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 28.08.2018
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 15, 16, 17
Дървесен вид широколистна
Едра 33 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 470 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Всичко 547 куб.м.