Процедури

Процедура № 2406 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 27.09.2018
Втора дата
Начална цена 11,102.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1864
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 256 куб.м.
За огрев 171 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 427 куб.м.