Процедури

Процедура № 2412 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 01.10.2018
Втора дата
Начална цена 35,941.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“

Данни за дървесината

Обект/и № 19, 20, 21
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 33 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 470 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 33 куб.м.
Всичко 547 куб.м.