Процедури

Процедура № 2508 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 19.11.2018
Втора дата
Начална цена 43,022.11 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури в обект 128202.

Данни за дървесината

Обект/и № 128202
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.