Процедури

Процедура № 2515 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 09.11.2018
Втора дата
Начална цена 10,838.72 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11824, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № 11824
Дървесен вид бб,чб,цр
Едра 46 куб.м.
Средна 123 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 289 куб.м.
За огрев 7 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 467 куб.м.