Процедури

Процедура № 2523 на ДГС Нова Загора

Процедура № 2523 на ДГС Нова Загора от 29.11.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 29.11.2018
Втора дата
Начална цена 193,818.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.