Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1706 Централно Управление 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1684 Централно Управление 03.01.2018 Публично състезание 51,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 30 броя GPS устройства с инсталиран софтуер, осигуряващ визуализация и навигация за работа в горите и изработване на специализирани цифрови карти с атрибутни данни, с български интерфейс, необходими за нуждите на ЮИДП ДП, гр. Сливен” Виж пълна информация
1680 Централно Управление 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 4,995.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” Виж пълна информация
1627 Централно Управление 12.12.2017 Договаряне без предварително обявление 66,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС, собственост на ЦУ на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, за срок от 2 години” Виж пълна информация
1623 Централно Управление 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,168.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” Виж пълна информация
1496 Централно Управление 20.11.2017 Процедури по ЗЛОД 34,601.44 лв. без ДДС
Предмет: ЗАПОВЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ДИВЕЧА В ДУ "КИПИЛОВО" В РАЙОНА НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС КОТЕЛ Виж пълна информация
1454 Централно Управление 13.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,044,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на нови и неупотребявани високопроходими автомобили по обособени позиции за нуждите на “Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1256 Централно Управление 28.07.2017 Договаряне без предварително обявление 3,752,303.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на гориво за отопление, горива, смазочни материали и автоконсумативи, необходими за функционирането и експлоатацията на автомобилния парк на ЦУ на ЮИДП и териториалните му поделения за срок от 2 години, чрез борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата”. Виж пълна информация
1187 Централно Управление 04.08.2017 Открита процедура 84,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, собственост на ЦУ на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, за срок от 2 години по обособени позиции” Виж пълна информация
1167 Централно Управление 31.07.2017 Открита процедура 470,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM/UMTS/LTE С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН /ЮИДП/ - ЦУ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ” Виж пълна информация
1070 Централно Управление 23.05.2017 Събиране на оферти с обява 58,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2017 година на Югоизточно държавно предприятие” Виж пълна информация
1053 Централно Управление 13.06.2017 1704 Продажба на стояща дървесина на корен 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1704 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
1050 Централно Управление 19.05.2017 Събиране на оферти с обява 58,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на годишен финансов отчет за 2017 година на Югоизточно държавно предприятие” Виж пълна информация
Процедура № 1050 на Централно Управление от 19.05.2017 е прекратена!
1010 Централно Управление 11.05.2017 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения” Виж пълна информация
887 Централно Управление 21.04.2017 0 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ"Черното блато" в района на дейност на ТП ДГС Айтос Виж пълна информация
830 Централно Управление 08.03.2017 Събиране на оферти с обява 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на финансови или кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции за предоставяне на финансови услуги за нуждите на ЦУ на ЮИДП – Сливен и териториалните му поделения” Виж пълна информация
748 Централно Управление 10.03.2017 1704 Дългосрочни договори 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект № 1704 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
Процедура № 748 на Централно Управление от 10.03.2017 е прекратена!
730 Централно Управление 07.03.2017 1703 Продажба на стояща дървесина на корен 543,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1703 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
726 Централно Управление 01.03.2017 10 Процедури по Закона за държавната собственост 12,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С TAЙНО НАДДАВАНЕ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-10-304/27.10.2016Г. НА ДИРЕКТОРА НА „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ГОДИНИ НА поземлени имоти в горски територии - частна държавна собственост, заети от горскоплодни дървесни видове, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, находящи се в обхвата на дейност на ТП „ДГС Tунджа” гр.Ямбол Виж пълна информация
718 Централно Управление 01.03.2017 Процедури по ЗЛОД 7,696.48 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за провеждане на конкурс за стопанисването и ползването на дивеча в ДУ :Дерменка" ТП ДГС Чирпан Виж пълна информация