Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1768 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111, 182112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 131.98 куб.м.
бк,чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 11,543.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182111, 182112 Виж пълна информация
1767 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235.02 куб.м. 16.98 куб.м. 329 куб.м.
бк,см
Процедури за добив на дървесина 9,068.74 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182111 Виж пълна информация
1748 ДГС Казанлък 18.01.2018 Процедури за добив на дървесина 18,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад "Бузовград" до дома на клиента. Виж пълна информация
1626 ДГС Казанлък 08.12.2017 09.12.2017 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1016 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м. 8641 куб.м. 217 куб.м. 11501 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,ак,здб,цр
Процедури за добив на дървесина 309,771.74 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране и/или товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до дома на клиента, до търговски склад "Бузовград" и/или до "Кастамону България" АД, с. Горно Сахране в обекти № 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1625 ДГС Казанлък 08.12.2017 09.12.2017 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1016 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 1358 куб.м. 7322 куб.м. 217 куб.м. 10001 куб.м.
бб,см,чб,здгл,бк,ак,здб,цр
Процедури за продажба на дървесина 608,802.44 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти №182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1624 ДГС Казанлък 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,168.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” Виж пълна информация
1525 ДГС Казанлък 24.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
1492 ДГС Казанлък 02.11.2017 03.11.2017 172149, 172150
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1180 куб.м. 0 куб.м. 1202 куб.м.
чб,бб,здб,гбр,ак
Процедури за добив на дървесина 35,965.09 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 172149, 172150 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1481 ДГС Казанлък 18.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
1480 ДГС Казанлък 18.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация
1452 ДГС Казанлък 18.10.2017 19.10.2017 172145, 172146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
112 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 127 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 11,445.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти №172145, 172146 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1451 ДГС Казанлък 18.10.2017 19.10.2017 172146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 439 куб.м. 0 куб.м. 543 куб.м.
чб,бб,здб,гбр,лп
Процедури за добив на дървесина 15,556.73 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект №172146 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1445 ДГС Казанлък 16.10.2017 17.10.2017 172144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
160 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 349 куб.м. 0 куб.м. 534 куб.м.
см,бб,бк
Продажба на стояща дървесина на корен 24,632.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 172144 Виж пълна информация
1443 ДГС Казанлък 16.10.2017 17.10.2017 172143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18 куб.м. 441 куб.м. 0 куб.м. 492 куб.м.
бк, гбр
Процедури за добив на дървесина 15,321.97 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на територията на ТП ДГС Казанлък от обект № 172143 Виж пълна информация
1373 ДГС Казанлък 12.09.2017 13.09.2017 172141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
119 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 494 куб.м. 0 куб.м. 624 куб.м.
бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 18,344.80 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект №172141 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1300 ДГС Казанлък 17.08.2017 18.08.2017 172137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 696 куб.м. 0 куб.м. 698 куб.м.
бб,чб,здгл,ак,здб,чдб
Процедури за добив на дървесина 20,494.27 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №172137 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1277 ДГС Казанлък 01.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
1274 ДГС Казанлък 09.08.2017 10.08.2017 172134, 172135, 172136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 2395 куб.м. 0 куб.м. 2492 куб.м.
см,бк,здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 85,671.69 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 172134, 172135, 172136 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1194 ДГС Казанлък 14.07.2017 15.07.2017 2 Процедури за добив на дървесина 13,800.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад "Бузовград" до дома на клиента в рамките на населените места: гр. Казанлък и с. Бузовград Виж пълна информация
1147 ДГС Казанлък 29.06.2017 30.06.2017 172132
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 440 куб.м. 0 куб.м. 485 куб.м.
бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 17,484.37 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №172132 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация