Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2066 ДГС Казанлък 09.05.2018 182129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 414.7 куб.м. 26.3 куб.м. 656 куб.м.
бб,см,чб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 21,928.43 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в района на ТП ДГС Казанлък в обект 182129. Виж пълна информация
1994 ДГС Казанлък 11.04.2018 12.04.2018 182124, 182125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 922 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
здб, гбр, лп
Процедури за добив на дървесина 26,047.78 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на територията на ТП ДГС Казанлък от обекти № 182124, 182125 Виж пълна информация
1975 ДГС Казанлък 05.04.2018 06.04.2018 182122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19.95 куб.м. 1.05 куб.м. 40 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 959.91 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект №182122 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1956 ДГС Казанлък 17.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 27,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
1937 ДГС Казанлък 09.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
1870 ДГС Казанлък 01.03.2018 02.03.2018 182121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1481 куб.м. 0 куб.м. 1481 куб.м.
здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 40,677.29 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182121 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1866 ДГС Казанлък 27.02.2018 28.02.2018 182119, 182120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
396 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 2071.80 куб.м. 230.2 куб.м. 2762 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 83,953.35 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182119, 182120 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1863 ДГС Казанлък 27.02.2018 28.02.2018 182112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 3,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182112 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1823 ДГС Казанлък 16.02.2018 128201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 37,343.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на залесителни дейности включващи почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив. Виж пълна информация
1802 ДГС Казанлък 08.02.2018 Транспорт
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см
Процедури за добив на дървесина 22,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на дърводобивни обекти на територията на ТП ДГС Казанлък до дома на клиента, до търговски склад "Бузовград" и/или до "Кастамону България" АД, с. Горно Сахране Виж пълна информация
1768 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111, 182112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 131.98 куб.м.
бк,чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 11,543.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182111, 182112 Виж пълна информация
1767 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235.02 куб.м. 16.98 куб.м. 329 куб.м.
бк,см
Процедури за добив на дървесина 9,068.74 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182111 Виж пълна информация
1748 ДГС Казанлък 18.01.2018 Процедури за добив на дървесина 18,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от търговски склад "Бузовград" до дома на клиента. Виж пълна информация
1626 ДГС Казанлък 08.12.2017 09.12.2017 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1016 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 1683 куб.м. 8641 куб.м. 217 куб.м. 11501 куб.м.
бб,чб,см,здгл,бк,ак,здб,цр
Процедури за добив на дървесина 309,771.74 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране и/или товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до дома на клиента, до търговски склад "Бузовград" и/или до "Кастамону България" АД, с. Горно Сахране в обекти № 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1625 ДГС Казанлък 08.12.2017 09.12.2017 182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1016 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 1358 куб.м. 7322 куб.м. 217 куб.м. 10001 куб.м.
бб,см,чб,здгл,бк,ак,здб,цр
Процедури за продажба на дървесина 608,802.44 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти №182101,182102,182103,182104,182105,182106,182107,182108,182109,182110на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1624 ДГС Казанлък 04.01.2018 Процедури по Закона за държавната собственост 3,168.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югоизточно държавно предприятие” гр. Сливен, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък” Виж пълна информация
1525 ДГС Казанлък 24.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
1492 ДГС Казанлък 02.11.2017 03.11.2017 172149, 172150
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1180 куб.м. 0 куб.м. 1202 куб.м.
чб,бб,здб,гбр,ак
Процедури за добив на дървесина 35,965.09 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 172149, 172150 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1481 ДГС Казанлък 18.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
1480 ДГС Казанлък 18.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали Виж пълна информация