Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2226 ДГС Казанлък 10.07.2018 182139, 182140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1648.62 куб.м. 13.38 куб.м. 1809 куб.м.
здб,гбр,лп,чб,бк,трп
Процедури за добив на дървесина 58,172.67 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182139, 182140 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2194 ДГС Казанлък 18.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др.“ Виж пълна информация
2192 ДГС Казанлък 26.06.2018 182135,182136,182137,182138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1721 куб.м. 0 куб.м. 1765 куб.м.
бк,гбр,лп,здб,бл,бб,цр
Процедури за добив на дървесина 50,060.22 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 182135, 182136, 182137, 182138 Виж пълна информация
2187 ДГС Казанлък 19.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК“ Виж пълна информация
2148 ДГС Казанлък 02.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2117 ДГС Казанлък 22.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор Виж пълна информация
2095 ДГС Казанлък 17.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,630.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък“ в две обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 : „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“» Обособена позиция №2 : „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора». Виж пълна информация
2087 ДГС Казанлък 09.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
2066 ДГС Казанлък 09.05.2018 182129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 414.7 куб.м. 26.3 куб.м. 656 куб.м.
бб,см,чб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 21,928.43 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в района на ТП ДГС Казанлък в обект 182129. Виж пълна информация
1994 ДГС Казанлък 11.04.2018 12.04.2018 182124, 182125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 922 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
здб, гбр, лп
Процедури за добив на дървесина 26,047.78 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на територията на ТП ДГС Казанлък от обекти № 182124, 182125 Виж пълна информация
1975 ДГС Казанлък 05.04.2018 06.04.2018 182122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19.95 куб.м. 1.05 куб.м. 40 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 959.91 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект №182122 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1956 ДГС Казанлък 17.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 27,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
1937 ДГС Казанлък 09.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
1870 ДГС Казанлък 01.03.2018 02.03.2018 182121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1481 куб.м. 0 куб.м. 1481 куб.м.
здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 40,677.29 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182121 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1866 ДГС Казанлък 27.02.2018 28.02.2018 182119, 182120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
396 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 2071.80 куб.м. 230.2 куб.м. 2762 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 83,953.35 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182119, 182120 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1863 ДГС Казанлък 27.02.2018 28.02.2018 182112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 3,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182112 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1823 ДГС Казанлък 16.02.2018 128201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 37,343.48 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на залесителни дейности включващи почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив. Виж пълна информация
1802 ДГС Казанлък 08.02.2018 Транспорт
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см
Процедури за добив на дървесина 22,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Транспорт и разтоварване на дървесина от временни складове на дърводобивни обекти на територията на ТП ДГС Казанлък до дома на клиента, до търговски склад "Бузовград" и/или до "Кастамону България" АД, с. Горно Сахране Виж пълна информация
1768 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111, 182112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.98 куб.м. 131.98 куб.м.
бк,чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 11,543.60 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182111, 182112 Виж пълна информация
1767 ДГС Казанлък 25.01.2018 26.01.2018 182111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235.02 куб.м. 16.98 куб.м. 329 куб.м.
бк,см
Процедури за добив на дървесина 9,068.74 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182111 Виж пълна информация