Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2307 ДГС Казанлък 17.08.2018 182121, 182139, 182141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м.
здб,гбр,лп
Процедури за продажба на дървесина 20,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 182121, 182139, 182141 Виж пълна информация
2290 ДГС Казанлък 10.08.2018 182143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 912 куб.м. 0 куб.м. 912 куб.м.
здб,цр,бл,гбр
Процедури за добив на дървесина 26,997.44 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 182143 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2274 ДГС Казанлък 30.07.2018 182141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 341 куб.м. 0 куб.м. 342 куб.м.
здб,гбр,лп
Процедури за добив на дървесина 10,725.10 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект № 182141 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2251 ДГС Казанлък 10.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване и изграждане на поливна система за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2226 ДГС Казанлък 10.07.2018 182139, 182140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1648.62 куб.м. 13.38 куб.м. 1809 куб.м.
здб,гбр,лп,чб,бк,трп
Процедури за добив на дървесина 58,172.67 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182139, 182140 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
2194 ДГС Казанлък 18.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др.“ Виж пълна информация
2192 ДГС Казанлък 26.06.2018 182135,182136,182137,182138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 1721 куб.м. 0 куб.м. 1765 куб.м.
бк,гбр,лп,здб,бл,бб,цр
Процедури за добив на дървесина 50,060.22 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 182135, 182136, 182137, 182138 Виж пълна информация
2187 ДГС Казанлък 19.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК“ Виж пълна информация
2148 ДГС Казанлък 02.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2117 ДГС Казанлък 22.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор Виж пълна информация
2095 ДГС Казанлък 17.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,630.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък“ в две обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 : „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“» Обособена позиция №2 : „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора». Виж пълна информация
2087 ДГС Казанлък 09.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“ Виж пълна информация
2066 ДГС Казанлък 09.05.2018 182129
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
163 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м. 414.7 куб.м. 26.3 куб.м. 656 куб.м.
бб,см,чб,бк,гбр
Процедури за добив на дървесина 21,928.43 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в района на ТП ДГС Казанлък в обект 182129. Виж пълна информация
1994 ДГС Казанлък 11.04.2018 12.04.2018 182124, 182125
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 922 куб.м. 0 куб.м. 928 куб.м.
здб, гбр, лп
Процедури за добив на дървесина 26,047.78 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на територията на ТП ДГС Казанлък от обекти № 182124, 182125 Виж пълна информация
1975 ДГС Казанлък 05.04.2018 06.04.2018 182122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 19.95 куб.м. 1.05 куб.м. 40 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 959.91 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване и рампиране на дървесина в обект №182122 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1956 ДГС Казанлък 17.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 27,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
1937 ДГС Казанлък 09.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
1870 ДГС Казанлък 01.03.2018 02.03.2018 182121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1481 куб.м. 0 куб.м. 1481 куб.м.
здб,гбр
Процедури за добив на дървесина 40,677.29 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект №182121 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1866 ДГС Казанлък 27.02.2018 28.02.2018 182119, 182120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
396 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 64 куб.м. 2071.80 куб.м. 230.2 куб.м. 2762 куб.м.
бк
Процедури за добив на дървесина 83,953.35 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти №182119, 182120 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1863 ДГС Казанлък 27.02.2018 28.02.2018 182112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 3,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182112 на територията на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация