Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3276 ДГС Кости 17.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба № ИЗ -1973/29.10.2009 г. за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3246 ДГС Кости 17.07.2019 23.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 875.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
3184 ДГС Кости 21.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на допълнителни противопожарни материали /извън депата по Наредба № 8/ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3144 ДГС Кости 11.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на противопожарни мероприятия в горски територии - държавна собственост на територията на ТП „ДГС Кости“ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3133 ДГС Кости 04.06.2019 10.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Профилактика, ремонт и доставка на пожаротехнически средства и материали, съгласно Наредба № ИЗ -1973/29.10.2009 г. за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3121 ДГС Кости 24.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца Виж пълна информация
3087 ДГС Кости 21.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца Виж пълна информация
3056 ДГС Кости 08.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите на Сертификата за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
3036 ДГС Кости 21.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника /компютри, преносими компютри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
3027 ДГС Кости 21.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката Виж пълна информация
3016 ДГС Кости 17.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на противопожарни мероприятия в горски територии - държавна собственост на територията на ТП „ДГС Кости" за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2898 ДГС Кости 22.03.2019 1915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 818 куб.м. 497 куб.м. 34 куб.м. 1375 куб.м.
дб, избк, цр, мжд
Процедури за добив на дървесина 31,478.10 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1915 (подотдели: 90: б, в, г) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2897 ДГС Кости 22.03.2019 1908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 824 куб.м. 96 куб.м. 7 куб.м. 940 куб.м.
чб, дб, избк, цр
Процедури за добив на дървесина 21,789.25 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1908 (подотдели: 154: д, н; 212: к; 229:о, с) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2837 ДГС Кости 22.02.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изготвяне на интериорен проект за реновация на помещения на втория етаж на сграда „бивш работнически стол“ на ТП „ДГС Кости” Виж пълна информация
2786 ДГС Кости 06.03.2019 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2745 ДГС Кости 31.01.2019 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 659 куб.м. 534 куб.м. 152 куб.м. 1471 куб.м.
бб, чб, дб, избк, мжд, цр,
Процедури за добив на дървесина 34,545.90 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1916 (подотдели: 115: б, и, н, 116: д, 142: в, 143: а, 146: н) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости" Виж пълна информация
2732 ДГС Кости 20.02.2019 1901Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2732 на ДГС Кости от 20.02.2019 е прекратена!
2646 ДГС Кости 21.12.2018 1901, 1904, 1905, 1911, 1912, 1916 и 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
949 куб.м. 96 куб.м. 0 куб.м. 3468 куб.м. 1855 куб.м. 238 куб.м. 6606 куб.м.
чб, дб, цр, избк, трп, бб, здгл, мжд
Процедури за добив на дървесина 155,943.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 1901 (подотдели: 22: а, б, в, к), № 1904 (подотдели: 224: ч, 226: б, 227: л, п, с, ф), № 1905 (подотдели: 36: е, к, 228: п, 229: к, у, х, 231: б, г, 232: ж), № 1911 (подотдели: 73: а, б, г), № 1914 (подотдели: 88: а, д, е, 89: а), № 1916 (подотдели: 115: б, и, н, 116: д, 142: в, 143: а, 146: н) и № 1917 (подотдели: 77: б, в) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2643 ДГС Кости 20.12.2018 №№ 1902, 1907, 1909, 1913, 1914 и 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 3141 куб.м. 1620 куб.м. 115 куб.м. 5002 куб.м.
бб, чб, здгл, дб, избк, трп, цр, мжд, гбр, лп
Процедури за добив на дървесина 115,620.55 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1902 (подотдели: 104: и, л, о, 141: в,е, 142: з, 232: б, л, м, н, о, п, р), № 1907 (подотдели: 229: и, м, т, ф), № 1909 (подотдели: 104: г, 232: а), № 1913 (подотдели: 80:б), № 1914 (подотдели: 88: а, д, е, 89: а) и № 1918 (подотдели: 227: а, ж, к, м, т, х, ш) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
2633 ДГС Кости 19.12.2018 2019-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 279 куб.м.
дб, избк, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 40,797.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2019-1 с Партида № 1916-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация