Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2646 ДГС Кости 21.12.2018 1901, 1904, 1905, 1911, 1912, 1916 и 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
949 куб.м. 96 куб.м. 0 куб.м. 3468 куб.м. 1855 куб.м. 238 куб.м. 6606 куб.м.
чб, дб, цр, избк, трп, бб, здгл, мжд
Процедури за добив на дървесина 155,943.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 1901 (подотдели: 22: а, б, в, к), № 1904 (подотдели: 224: ч, 226: б, 227: л, п, с, ф), № 1905 (подотдели: 36: е, к, 228: п, 229: к, у, х, 231: б, г, 232: ж), № 1911 (подотдели: 73: а, б, г), № 1914 (подотдели: 88: а, д, е, 89: а), № 1916 (подотдели: 115: б, и, н, 116: д, 142: в, 143: а, 146: н) и № 1917 (подотдели: 77: б, в) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2643 ДГС Кости 20.12.2018 №№ 1902, 1907, 1909, 1913, 1914 и 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
120 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 3141 куб.м. 1620 куб.м. 115 куб.м. 5002 куб.м.
бб, чб, здгл, дб, избк, трп, цр, мжд, гбр, лп
Процедури за добив на дървесина 115,620.55 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1902 (подотдели: 104: и, л, о, 141: в,е, 142: з, 232: б, л, м, н, о, п, р), № 1907 (подотдели: 229: и, м, т, ф), № 1909 (подотдели: 104: г, 232: а), № 1913 (подотдели: 80:б), № 1914 (подотдели: 88: а, д, е, 89: а) и № 1918 (подотдели: 227: а, ж, к, м, т, х, ш) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
2633 ДГС Кости 19.12.2018 2019-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
126 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 152 куб.м. 279 куб.м.
дб, избк, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 40,797.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обект № 2019-1 с Партида № 1916-1, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2623 ДГС Кости 09.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за срок от 36 месеца Виж пълна информация
2600 ДГС Кости 05.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2451 ДГС Кости 09.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2446 ДГС Кости 19.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и поддръжка на котли и отоплителни инсталации, собственост на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2360 ДГС Кости 04.09.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м. 0 куб.м. 49.50 куб.м.
дб, избк
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,237.50 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за нуждите на териториалното поделение (по реда на чл. 116б ЗГ) от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2350 ДГС Кости 03.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца“ Виж пълна информация
2308 ДГС Кости 16.08.2018 2018-21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.52 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.87 куб.м. 72.39 куб.м.
дб, цр, бк
Процедури за продажба на дървесина 10,096.15 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-21 с Партиди №№ 1809-11 и 1710-4, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2306 ДГС Кости 15.08.2018 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 402 куб.м. 556 куб.м. 30 куб.м. 1010 куб.м.
дб, избк, трп
Процедури за добив на дървесина 22,519.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 1815 (подотдели: 77г и 77д) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2230 ДГС Кости 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 840.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2190 ДГС Кости 19.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит по спазване на стандартите FSC (Съвет за стопанисване на горите) за управление на горските територии – държавна собственост, на територията на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2161 ДГС Кости 08.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2150 ДГС Кости 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2147 ДГС Кости 07.06.2018 2018-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77.89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 54.45 куб.м. 132.34 куб.м.
избк, дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 19,184.30 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2018-18 с Партиди №№ 1801-3 и 1710-3, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2141 ДГС Кости 27.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 месеца“ и Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2065 ДГС Кости 29.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на противопожарни мероприятия – поддържане на бариерни и лесокултурни прегради“, като видовете работи и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 16, неразделна част от документацията. Виж пълна информация
2050 ДГС Кости 25.04.2018 1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 206 куб.м. 1050 куб.м. 8 куб.м. 1297 куб.м.
дб, избк
Процедури за добив на дървесина 27,355.50 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1809 (подотдели: 75в, 75г, 75д, 75е, 75ж) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация
2049 ДГС Кости 25.04.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
92 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 742 куб.м. 619 куб.м. 34 куб.м. 1503 куб.м.
дб, избк, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 33,743.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1801 (подотдели: 4в, 4к, 23б, 23е, 23з, 46а, 50в, 50з1, 61и) от ЛФ-2018 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Кости“ Виж пълна информация