Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2054 ДГС Маджарово 18.05.2018 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
2051 ДГС Маджарово 18.05.2018 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
1951 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово - за срок 3 години" Виж пълна информация
1946 ДГС Маджарово 20.04.2018 Открита процедура 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
1864 ДГС Маджарово 27.02.2018 1891 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 150,727.36 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на тополови и други широколистни култури и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
1857 ДГС Маджарово 07.02.2018 1803; 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 307 куб.м. 79 куб.м. 1332 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 1768 куб.м.
чб; бб; бл
Процедури за добив на дървесина 47,536.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 1803 и 1804 Виж пълна информация
1763 ДГС Маджарово 26.01.2018 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4128 куб.м. 0 куб.м. 4163 куб.м.
бл; цр
Продажба на стояща дървесина на корен 171,018.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен съгласно чл.155 от ЗГ Виж пълна информация
1709 ДГС Маджарово 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1444 ДГС Маджарово 16.10.2017 1711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
24 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6939 куб.м. 607 куб.м. 0 куб.м. 7570 куб.м.
чб, бб, бл, ак, гл
Продажба на стояща дървесина на корен 167,334.60 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация
1430 ДГС Маджарово 30.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обекти на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
Процедура № 1430 на ДГС Маджарово от 30.10.2017 е прекратена!
1408 ДГС Маджарово 29.09.2017 2-2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 97,369.90 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка и залесяване на тополови култури и почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
1366 ДГС Маджарово 11.09.2017 1709
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 18612 куб.м. 111 куб.м. 0 куб.м. 18878 куб.м.
чб, бб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 403,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация
1365 ДГС Маджарово 11.09.2017 1710
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3301 куб.м. 521 куб.м. 0 куб.м. 3860 куб.м.
чб, бб, бл
Продажба на стояща дървесина на корен 95,802.55 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация
1353 ДГС Маджарово 23.08.2017 1709
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 1403 куб.м. 1699 куб.м. 0 куб.м. 15621 куб.м. 0 куб.м. 18878 куб.м.
бб, чб, здб, бл;
Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 403,656.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, повредена вследствие на биотични и абиотични въздействия, непродадена на търг с тайно наддаване от обекти на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация
Процедура № 1353 на ДГС Маджарово от 23.08.2017 е прекратена!
1200 ДГС Маджарово 20.07.2017 1708, 1709, 1710
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 1024 куб.м. 1111 куб.м. 10257 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 12610 куб.м.
чб, бб, бл, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 300,177.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Маджарово ЛСФ-2017г. Виж пълна информация
1157 ДГС Маджарово 27.07.2017 Открита процедура 17,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване МПС, собственост на ДГС „Маджарово“ по обособени позиции Виж пълна информация
Процедура № 1157 на ДГС Маджарово от 27.07.2017 е прекратена!
1156 ДГС Маджарово 24.07.2017 28.07.2017 Открита процедура 2,503.76 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация
1150 ДГС Маджарово 07.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ ЗА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МАДЖАРОВО Виж пълна информация
Процедура № 1150 на ДГС Маджарово от 07.07.2017 е прекратена!
1149 ДГС Маджарово 06.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МАДЖАРОВО Виж пълна информация
1145 ДГС Маджарово 06.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работещите в ДГС Маджарово Виж пълна информация