Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3228 ДГС Маджарово 10.07.2019 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 522 куб.м. 0 куб.м. 522 куб.м.
бл
Процедури за добив на дървесина 12,267.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3086 ДГС Маджарово 28.05.2018 1992 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 188,096.11 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
3032 ДГС Маджарово 14.05.2018 Публично състезание 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 688,8 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2999 ДГС Маджарово 24.04.2019 Събиране на оферти с обява 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2937 ДГС Маджарово 02.05.2019 Открита процедура 2,101.99 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на стари и направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2866 ДГС Маджарово 14.03.2019 Договаряне без предварително обявление 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП ДГС Маджарово" Виж пълна информация
2797 ДГС Маджарово 18.02.2019 1991 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 67,804.39 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на широколистни култури, и отглеждане на тополови и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2761 ДГС Маджарово 04.02.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 418 куб.м. 56 куб.м. 5366 куб.м. 2988 куб.м. 0 куб.м. 8909 куб.м.
бб, чб, бл, цр, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 311,091.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1902 от ДГТ, в обхвата на дейност на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2685 ДГС Маджарово 09.01.2019 1903, 1904, 1905, 1906
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
317 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 2298 куб.м. 238 куб.м. 79 куб.м. 2942 куб.м.
тп, бл, цр, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 109,156.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово. Виж пълна информация
2608 ДГС Маджарово 14.12.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 127 куб.м. 2 куб.м. 45 куб.м. 5504 куб.м. 0 куб.м. 5689 куб.м.
бл, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 133,691.50 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад от Обекти включени в Държавен ЛФ 2019 год., в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово за местни търговци. Виж пълна информация
2539 ДГС Маджарово 15.11.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м.
чб; бб
Процедури за добив на дървесина 5,157.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1811 Виж пълна информация
2528 ДГС Маджарово 13.11.2018 1809; 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 27 куб.м. 4 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 870 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 23,490.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обекти 1809 и 1810 Виж пълна информация
2384 ДГС Маджарово 20.09.2018 Договаряне без предварително обявление 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2330 ДГС Маджарово 27.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на служителите в ТП ДГС Маджарово, предвидени в „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците". Виж пълна информация
2289 ДГС Маджарово 13.08.2018 1892 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 206,599.20 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови култури и дребноразмерни фиданки на територията на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
2271 ДГС Маджарово 06.08.2018 Публично състезание 5,510.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Косене на пасища с обща площ 688,8 дка в териториалния обхват на ТП ДГС Маджарово Виж пълна информация
Процедура № 2271 на ДГС Маджарово от 06.08.2018 е прекратена!
2255 ДГС Маджарово 05.07.2018 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 492 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 516 куб.м.
бб, чб, бл
Процедури за добив на дървесина 13,924.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив, сеч и извоз до временен склад за обект 1807 Виж пълна информация
2202 ДГС Маджарово 25.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Маджарово„ Виж пълна информация
Процедура № 2202 на ДГС Маджарово от 25.07.2018 е прекратена!
2167 ДГС Маджарово 18.06.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 396 куб.м.
бл
Процедури за добив на дървесина 9,702.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 1805 Виж пълна информация
2149 ДГС Маджарово 03.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,750.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА СТАРИ И НАПРАВА НА НОВИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС МАДЖАРОВО” Виж пълна информация