Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2785 ДГС Н. Паничарево 06.03.2019 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10896 куб.м.
дб,бк,цр, гбр и др.
Дългосрочни договори 563,460.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по категории дървесина от обект № 1901 - горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „ЮИДП” и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Ново Паничарево, ТП ДГС Кости, ТП ДЛС Несебър, ТП ДГС Свиленград, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Елхово и ТП ДГС Царево. Виж пълна информация
2731 ДГС Н. Паничарево 20.02.2019 1901Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2731 на ДГС Н. Паничарево от 20.02.2019 е прекратена!
2699 ДГС Н. Паничарево 17.01.2019 1912 и 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1000 куб.м. 1233 куб.м. 33 куб.м. 2379 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, гбр, лп, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 52,624.11 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект с № 1912 (подотдели: 197: а, в; 198: е) и обект с № 1913 (подотдели: 203: г; 290: б, в) от ЛФ 2019 г., находящи се в горски територии – частна собственост, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
2698 ДГС Н. Паничарево 15.01.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
329 куб.м. 65 куб.м. 40 куб.м. 505 куб.м. 644 куб.м. 149 куб.м. 1732 куб.м.
изгор,избк,трп,мжд,кгбр
Процедури за добив на дървесина 39,171.35 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 1903 (подотдели: 315 б, в, г; 317 г ) от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Виж пълна информация
2697 ДГС Н. Паничарево 15.01.2019 1908;1909
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 178 куб.м. 1 куб.м. 586 куб.м. 1205 куб.м. 120 куб.м. 2131 куб.м.
бл,цр,кгбр,мжд,
Процедури за добив на дървесина 45,477.45 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти № 1908 и № 1909 от ЛФ-2019 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ” Виж пълна информация
2532 ДГС Н. Паничарево 28.11.2018 1904;1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
402 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 567 куб.м. 639 куб.м. 121 куб.м. 1746 куб.м.
чб,изгр,избк,бл,цр,кгбр,мждр,
Процедури за добив на дървесина 38,876.49 лв. без ДДС
Предмет: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г Виж пълна информация
2531 ДГС Н. Паничарево 28.11.2018 1906;1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 581 куб.м. 553 куб.м. 15 куб.м. 1214 куб.м.
чб,изгр,избк,цр,лп,трп,гбр,мждр,
Процедури за добив на дървесина 25,753.52 лв. без ДДС
Предмет: ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г.за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
2530 ДГС Н. Паничарево 29.11.2018 1901;1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1072 куб.м. 1163 куб.м. 145 куб.м. 2525 куб.м.
чб,бл,цр,гбр,кгбр,мждр,
Продажба на стояща дървесина на корен 124,866.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА чл.49,ал.1,т.2 във връзка с чл.50,ал.1,т2 от НУРВИДГТДОСПДНГП НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” Виж пълна информация
2445 ДГС Н. Паничарево 12.10.2018 Събиране на оферти с обява 972.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
2385 ДГС Н. Паничарево 19.09.2018 вр.склад «Старо село», отдел 29 «А»
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
дб.цр
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 350.00 лв. без ДДС
Предмет: „товарене, транспортиране и разтоварване» на добита дървесина, находяща се на вр.склад «Старо село», отдел 29 «А» на територията на ТП ДГС Ново Паничарево - до с.Ново Паничарево с цел осигуряване на дървесина за огрев за собствени нужди за отоплителен сезон 2018-2019г. за сградния фонд на ТП ДГС Ново Паничарево Виж пълна информация
2152 ДГС Н. Паничарево 13.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,832.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2018 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво” Виж пълна информация
1967 ДГС Н. Паничарево 03.04.2018 1805-3;1809-6;1809-7;1809-8;1810-5;1810-6;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 80.40 куб.м. 0 куб.м. 88.20 куб.м. 151.07 куб.м. 0 куб.м. 319.67 куб.м.
бк,изгор,бл,цр,гбр,лп,трп,кгбр,,мжд;
Процедури за продажба на дървесина 20,821.38 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от Виж пълна информация
1873 ДГС Н. Паничарево 01.03.2018 1809-3;1809-4;1810-2;1810-3;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125.40 куб.м. 6 куб.м. 97.20 куб.м. 250.80 куб.м. 0 куб.м. 479.40 куб.м.
бк,бл,изгор,цр,гбр,гкбр,мжд;лп,трп
Процедури за продажба на дървесина 31,397.20 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1855 ДГС Н. Паничарево 22.02.2018 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
189 куб.м. 46 куб.м. 33 куб.м. 173 куб.м. 1202 куб.м. 43 куб.м. 1686 куб.м.
бл,цр,гбр,лп,кгбр,мжд;
Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА чл.49,ал.1,т.2 във връзка с чл.50,ал.1,т2 от НУРВИДГТДОСПДНГП НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” Виж пълна информация
1846 ДГС Н. Паничарево 19.02.2018 1809-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 162.25 куб.м. 0 куб.м. 262.25 куб.м.
бк,изгор,гбр,лп,трп,мжд;
Процедури за продажба на дървесина 16,848.40 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1765 ДГС Н. Паничарево 28.02.2018 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево”, с обособени позиции” Виж пълна информация
1753 ДГС Н. Паничарево 02.02.2018 Публично състезание 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ, СЪРВЪР И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
1713 ДГС Н. Паничарево 28.12.2017 № 1801-1; 1805-1;1806-1;1807;1809-1; 1810-1;1801-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 353 куб.м. 32 куб.м. 570 куб.м. 2590 куб.м. 112 куб.м. 4016 куб.м.
чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Процедури за продажба на дървесина 270,452.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, намираща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево” за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, чл. 38 от НУРВИДГТДОСПДНГП- ЛФ 2018г. Виж пълна информация
1590 ДГС Н. Паничарево 04.12.2017 1801;1805;1806;1807;1809;1810;1812;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
545 куб.м. 1724 куб.м. 73 куб.м. 1457 куб.м. 6259 куб.м. 186 куб.м. 10244 куб.м.
чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Процедури за добив на дървесина 219,775.79 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ”Сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2018 г. Виж пълна информация
1488 ДГС Н. Паничарево 22.11.2017 Открита процедура 4,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация