Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1765 ДГС Н. Паничарево 28.02.2018 Открита процедура 21,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево”, с обособени позиции” Виж пълна информация
1753 ДГС Н. Паничарево 02.02.2018 Публично състезание 4,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ, СЪРВЪР И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
1713 ДГС Н. Паничарево 28.12.2017 № 1801-1; 1805-1;1806-1;1807;1809-1; 1810-1;1801-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 353 куб.м. 32 куб.м. 570 куб.м. 2590 куб.м. 112 куб.м. 4016 куб.м.
чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Процедури за продажба на дървесина 270,452.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества, намираща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево” за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, чл. 38 от НУРВИДГТДОСПДНГП- ЛФ 2018г. Виж пълна информация
1590 ДГС Н. Паничарево 04.12.2017 1801;1805;1806;1807;1809;1810;1812;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
545 куб.м. 1724 куб.м. 73 куб.м. 1457 куб.м. 6259 куб.м. 186 куб.м. 10244 куб.м.
чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Процедури за добив на дървесина 219,775.79 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ”Сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2018 г. Виж пълна информация
1488 ДГС Н. Паничарево 22.11.2017 Открита процедура 4,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация
1390 ДГС Н. Паничарево 20.09.2017 1704-10;1711-8;1712-4;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 16.90 куб.м. 59.93 куб.м.
лп;бл;цр;
Процедури за продажба на дървесина 6,500.45 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1376 ДГС Н. Паничарево 08.09.2017 Събиране на оферти с обява 1,044.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
1295 ДГС Н. Паничарево 16.08.2017 1705-14;1707-11;1709-14;1711-5;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26.40 куб.м. 139.39 куб.м. 0 куб.м. 165.79 куб.м.
здб,мжд,бл.цр,кгб,
Процедури за продажба на дървесина 10,242.33 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1212 ДГС Н. Паничарево 26.07.2017 1705-11;1707-10;1709-13;1716-12;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
72.43 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 72.43 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 5,570.70 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1138 ДГС Н. Паничарево 28.06.2017 1705-6;1707-5;1708-10;1709-8;1716-8;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 124.79 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 9,596.85 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
1092 ДГС Н. Паничарево 07.06.2017 1705-6;1707-5;1708-10;17709-8;1716-8;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
124.79 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 124.79 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 9,596.85 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП Виж пълна информация
Процедура № 1092 на ДГС Н. Паничарево от 07.06.2017 е прекратена!
954 ДГС Н. Паничарево 22.05.2017 Открита процедура 21,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Ново Паничарево ” Виж пълна информация
953 ДГС Н. Паничарево 19.05.2017 Открита процедура 4,875.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Ремонт и подръжка на механизирани противопожарни мероприятия , включващи бариерни прегради, лесокултурни прегради и минерилизовани ивици за 2017 г., на територията на ТП „ДГС Ново Паничарeво” Виж пълна информация
949 ДГС Н. Паничарево 18.04.2017 21.04.2017 Събиране на оферти с обява 10,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за транспорт на хора за извършване на лесокултурни дейности с високо проходим автомобил 4х4 от 7 до 10 места” на територията на ТП „Държавно горско стопанство Ново Паничарево”, със срок на договора до: 30.11.2017 год.” Виж пълна информация
771 ДГС Н. Паничарево 06.03.2017 1709-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м. 0 куб.м. 426 куб.м.
бл,цр,кбр,мжд;
Процедури за продажба на дървесина 25,912.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, находяща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево „ Виж пълна информация
749 ДГС Н. Паничарево 23.02.2017 1704-1;1712-1;1714-1;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2130 куб.м. 0 куб.м. 2130 куб.м.
бк,бл,здб,цр,гбр,гкбр,мжд;
Процедури за продажба на дървесина 128,950.00 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, находяща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево „ Виж пълна информация
687 ДГС Н. Паничарево 23.01.2017 №1702-ДГТ, №1703-ДГТ, №1707-ДГТ, №1708-ДГТ, №1709-ДГТ, №1711-ДГТ, №1713-ДГТ№ 1714 –ДГТ,№1716-ДГТ№ 1717 –ДГТ
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
799 куб.м. 1833 куб.м. 94 куб.м. 0 куб.м. 7187 куб.м. 0 куб.м. 9913 куб.м.
чб,бб,бк,бл,здб,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Процедури за добив на дървесина 206,910.44 лв. без ДДС
Предмет: Обекти с №1702-ДГТ, №1703-ДГТ, №1707-ДГТ, №1708-ДГТ, №1709-ДГТ, №1711-ДГТ, №1713-ДГТ№ 1714 –ДГТ,№1716-ДГТ№ 1717 –ДГТ на територията на - ТП „ ДГС Ново Паничарево”ЛФ-2017г. Виж пълна информация
469 ДГС Н. Паничарево 14.12.2016 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПОДДРЪЖКА НА ОФИС ТЕХНИКА (КОМПЮТРИ, ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ПРИНТЕРИ, КОПИРНИ МАШИНИ, МОНИТОРИ, ТЕЛЕФОННИ И ФАКС АПАРАТИ, UPS УСТРОЙСТВА, МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ, МОДЕМИ, РУТЕРИ, СЪРВЪР И ДР. ВКЛ. И ТЕХНИКА В ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СРОК), ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ, КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО“ Виж пълна информация
465 ДГС Н. Паничарево 28.12.2016 Открита процедура 19,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничаерво”, за срок от 1 година, с обособени позиции”, Виж пълна информация
458 ДГС Н. Паничарево 29.11.2016 05.12.2016 №1704-ДГТ, №1705;, №1710; №1712;, № 1718;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
302 куб.м. 1309 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 5225 куб.м. 0 куб.м. 6905 куб.м.
чб,бб,бк,дб,цр,гбр,кгбр,лп,мжд,трп,
Процедури за добив на дървесина 158,040.00 лв. без ДДС
Предмет: „ Сеч и извоз до временен склад, на строителни материали, дърва за огрев и ремонт на извозен горски път ” от Обекти с №1704-ДГТ, №1705-ДГТ, №1710-ДГТ, №1712-ДГТ, № 1718 –ЧГТ, на територията на - ТП „ ДГС Ново Паничарево”ЛФ-2017г. Виж пълна информация