Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2257 ДГС Нова Загора 13.07.2018 Договаряне без предварително обявление 1,029.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивици Виж пълна информация
2222 ДГС Нова Загора 10.07.2018 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 34 куб.м. 1 куб.м. 1107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1107 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 24,686.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2126 ДГС Нова Загора 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца. Виж пълна информация
2102 ДГС Нова Загора 11.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,029.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивицина територията на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
Процедура № 2102 на ДГС Нова Загора от 11.06.2018 е прекратена!
1847 ДГС Нова Загора 20.02.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 89 куб.м. 49 куб.м. 652 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1442 куб.м.
чб, бб, ак, бл, кгбр, лп, мжд, срлп, цр, здб, гбр, гл
Процедури за добив на дървесина 32,156.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
1769 ДГС Нова Загора 29.01.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 246,705.63 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
1667 ДГС Нова Загора 15.12.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2291 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2291 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 51,089.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
1579 ДГС Нова Загора 22.11.2017 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” Виж пълна информация
Процедура № 1579 на ДГС Нова Загора от 22.11.2017 е прекратена!
1571 ДГС Нова Загора 22.12.2017 Открита процедура 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материални, консумативи и софтуер за нуждите на ТП "ДГС Нова Загора". Виж пълна информация
Процедура № 1571 на ДГС Нова Загора от 22.12.2017 е прекратена!
1513 ДГС Нова Загора 07.11.2017 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците”. Виж пълна информация
Процедура № 1513 на ДГС Нова Загора от 07.11.2017 е прекратена!
1506 ДГС Нова Загора 03.11.2017 Събиране на оферти с обява 300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците”. Виж пълна информация
Процедура № 1506 на ДГС Нова Загора от 03.11.2017 е прекратена!
1500 ДГС Нова Загора 04.12.2017 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на "ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП - гр. Сливен, които са в обхвата на ТП "ДГС Нова Загора". Виж пълна информация
1471 ДГС Нова Загора 17.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание за нуждите на ЮИДП ДП ТП "ДГС Нова Загора" и в съответствие с техническата спецификаця Виж пълна информация
1441 ДГС Нова Загора 09.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,650.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, доставка на резервни части по заявка на възложителя, и доставка, монтаж, и баланс на гуми за МПС, собственост на ТП ДГС Нова Загора, по обособени позиции за срок от 12 месеца”. Виж пълна информация
1378 ДГС Нова Загора 18.09.2017 1706
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 3,612.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалният обхват на дейност на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 1378 на ДГС Нова Загора от 18.09.2017 е прекратена!
1287 ДГС Нова Загора 16.08.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 44,733.25 лв. без ДДС
Предмет: Механизирана почвоподготовка в отдели 161 "5", 162 "б", 163 "б", 163 "ж", 163 "1" и направа на ръчна почвоподготовка в отдели 163 "5" и 165 "н" за Обект ЛКД № 3/2017 на територията на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
1028 ДГС Нова Загора 15.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 973.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - направа на нови и поддръжка на съществуващи минерализовани ивици с ширина 4 м на територията на ТП ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
1025 ДГС Нова Загора 22.05.2017 1703
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 343 куб.м. 45 куб.м. 1614 куб.м. 213 куб.м. 0 куб.м. 1827 куб.м.
чб, бб, бл, кгбр, мжд, цр, здб, брс, кдб, срлп, ак, пяс
Процедури за добив на дървесина 40,742.10 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч в горски насаждения, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на прогнозни количества маркирана дървесина Виж пълна информация
785 ДГС Нова Загора 07.03.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 90,376.41 лв. без ДДС
Предмет: Залесяване на горски култури, отглеждане на едно, две, четири и петгодишни горски култури в Обект № ЛКД 2/2017 Виж пълна информация
683 ДГС Нова Загора 19.01.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 34,763.96 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на горски култури в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" в Обект № ЛКД 1/2017. Виж пълна информация