Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3050 ДГС Нова Загора 04.06.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2971 ДГС Нова Загора 13.05.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, UPS устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок) и доставка на резервни части, материали, консумативи за офис техника за срок от две години Виж пълна информация
2968 ДГС Нова Загора 12.04.2019 1903
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 85 куб.м. 43 куб.м. 637 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 699 куб.м.
чб, бб, бл, цр, мждр
Процедури за добив на дървесина 16,123.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2840 ДГС Нова Загора 01.03.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 293 куб.м. 18 куб.м. 1028 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
чб , бл
Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2829 ДГС Нова Загора 28.02.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 293 куб.м. 18 куб.м. 1028 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 1109 куб.м.
чб , бл
Процедури за добив на дървесина 24,863.30 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
Процедура № 2829 на ДГС Нова Загора от 28.02.2019 е прекратена!
2622 ДГС Нова Загора 14.01.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, стопанисвани от ТП „ДГС Нова Загора Виж пълна информация
2610 ДГС Нова Загора 14.12.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 22,508.66 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора "Попълване на култури" Виж пълна информация
2601 ДГС Нова Загора 13.12.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 131 куб.м. 5 куб.м. 923 куб.м. 2382 куб.м. 6 куб.м. 3396 куб.м.
бл, здб, мждр, чб, кгбр, срлп, здб, цр, ак, гбр
Процедури за добив на дървесина 78,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2547 ДГС Нова Загора 30.11.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 236,035.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
2523 ДГС Нова Загора 29.11.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 193,818.02 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
Процедура № 2523 на ДГС Нова Загора от 29.11.2018 е прекратена!
2512 ДГС Нова Загора 16.11.2018 Събиране на оферти с обява 634.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание на нуждите на ТП "ДГС - Нова Загора" Виж пълна информация
2414 ДГС Нова Загора 22.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Нова Загора” Виж пълна информация
2381 ДГС Нова Загора 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика ; доставка на резервни части за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Нова Загора”, по обособени позиции: I. Обособена позиция №1 - Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика II. Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части и консумативи Виж пълна информация
Процедура № 2381 на ДГС Нова Загора от 08.10.2018 е прекратена!
2370 ДГС Нова Загора 07.09.2018 Събиране на оферти с обява 684.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДГС „Нова Загора”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
Процедура № 2370 на ДГС Нова Загора от 07.09.2018 е прекратена!
2362 ДГС Нова Загора 10.09.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 235 куб.м. 608 куб.м. 0 куб.м. 843 куб.м.
здб, срлп, мжд, гбр, ак, брс
Процедури за добив на дървесина 28,053.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2257 ДГС Нова Загора 13.07.2018 Договаряне без предварително обявление 1,029.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивици Виж пълна информация
2222 ДГС Нова Загора 10.07.2018 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 34 куб.м. 1 куб.м. 1107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1107 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 24,686.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация
2126 ДГС Нова Загора 01.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца. Виж пълна информация
2102 ДГС Нова Загора 11.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,029.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивицина територията на ТП ДГС Нова Загора Виж пълна информация
Процедура № 2102 на ДГС Нова Загора от 11.06.2018 е прекратена!
1847 ДГС Нова Загора 20.02.2018 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 89 куб.м. 49 куб.м. 652 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1442 куб.м.
чб, бб, ак, бл, кгбр, лп, мжд, срлп, цр, здб, гбр, гл
Процедури за добив на дървесина 32,156.60 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Нова Загора" Виж пълна информация