Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2069 ДГС Сливен 28.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,333.66 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Противопожарни мероприятия – Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради” на територията на ТП „ДГС Сливен" Обект № ЛКД 201803 Виж пълна информация
2064 ДГС Сливен 04.05.2018 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м. 228 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 15,288.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2057 ДГС Сливен 03.05.2018 1844
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 1163 куб.м. 709 куб.м. 0 куб.м. 1920 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 1,920.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2048 ДГС Сливен 27.04.2018 1843
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 89 куб.м. 8 куб.м. 489 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 914 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 34,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2042 ДГС Сливен 11.05.2018 14.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,280.00 лв. без ДДС
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” по обособени позиции за срок от 12 месеца. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
2007 ДГС Сливен 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1979 ДГС Сливен 05.04.2018 1841
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 3 куб.м. 452.40 куб.м. 301.60 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 21,372.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1908 ДГС Сливен 07.03.2018 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
1907 ДГС Сливен 15.03.2018 10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125 куб.м. 19 куб.м. 325 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
Иглолистно
Процедури за продажба на дървесина 31,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1896 ДГС Сливен 12.03.2018 1839
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125 куб.м. 19 куб.м. 324.80 куб.м. 81.20 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 14,300.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1889 ДГС Сливен 09.03.2018 ЛКД 201802 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 49,563.67 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане извършването на:“Ръчна почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
1888 ДГС Сливен 09.03.2018 ЛКД 201801 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,197.60 лв. без ДДС
Предмет: Процедура за възлагане извършването на: “Дисковане на междуредията, косене, отглеждане и пръскане на горски култури на територията на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
1852 ДГС Сливен 21.02.2018 1837
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
125 куб.м. 26 куб.м. 23 куб.м. 2247 куб.м. 1321 куб.м. 400 куб.м. 4142 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 161,660.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1838 ДГС Сливен 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1820 ДГС Сливен 16.02.2018 1832, 1834 и 1835
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
141 куб.м. 2 куб.м. 21 куб.м. 1193 куб.м. 814 куб.м. 350 куб.м. 2521 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 102,199.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1819 ДГС Сливен 16.02.2018 1833
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
161 куб.м. 5 куб.м. 17 куб.м. 364 куб.м. 257 куб.м. 200 куб.м. 1004 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 43,468.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1812 ДГС Сливен 13.02.2018 1831 и 1836
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 1486.80 куб.м. 933.20 куб.м. 0 куб.м. 2468 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 64,175.65 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1726 ДГС Сливен 29.12.2017 ЛКД Оран и дисковане Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 751.70 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности по „Подготовка на почва за залесяване – оран и дисковане на територията на ТП „ДГС Сливен Виж пълна информация
1723 ДГС Сливен 29.12.2017 1821
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
51 куб.м. 16 куб.м. 11 куб.м. 1242 куб.м. 734 куб.м. 0 куб.м. 2054 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 78,992.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на местни търговци на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1719 ДГС Сливен 29.12.2017 1818, 1819 и 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
99 куб.м. 29 куб.м. 13 куб.м. 1443 куб.м. 858 куб.м. 0 куб.м. 2442 куб.м.
Иглолистна и широколистна дървесина
Продажба на стояща дървесина на корен 95,339.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация