Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2846 ДГС Сливен 07.03.2019 1924
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 145 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 215 куб.м.
иглолистна
Продажба на стояща дървесина на корен 6,665.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2833 ДГС Сливен 05.03.2019 1923
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 324 куб.м. 204 куб.м. 0 куб.м. 575 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 14,958.13 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2832 ДГС Сливен 05.03.2019 06.03.2019 19-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 7 куб.м. 2 куб.м. 139 куб.м. 88 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 18,410.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2820 ДГС Сливен 27.02.2019 1903Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2808 ДГС Сливен 22.02.2019 23.02.2019 ЛКМ 201902 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 37,644.70 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти на горски територии, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
2805 ДГС Сливен 22.02.2019 23.02.2019 1920 и 1921
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 443 куб.м. 296 куб.м. 0 куб.м. 761 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 30,892.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2802 ДГС Сливен 11.02.2019 18.02.2019 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на техническо оборудване за поливни системи в горски разсадник „Сливенски минерални бани”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
2771 ДГС Сливен 01.03.2019 04.03.2019 Открита процедура 42,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер” за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
Процедура № 2771 на ДГС Сливен от 01.03.2019 е прекратена!
2679 ДГС Сливен 27.12.2018 Събиране на оферти с обява 8,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и семена за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
2661 ДГС Сливен 28.12.2018 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 313 куб.м. 208 куб.м. 0 куб.м. 526 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 21,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2660 ДГС Сливен 28.12.2018 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 6 куб.м. 30 куб.м. 1262.30 куб.м. 702.50 куб.м. 372.20 куб.м. 2741 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 71,257.97 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2641 ДГС Сливен 20.12.2018 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м. 183 куб.м. 0 куб.м. 479 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 12,455.34 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2640 ДГС Сливен 20.12.2018 1915 и 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 20 куб.м. 1 куб.м. 815 куб.м. 545 куб.м. 0 куб.м. 1386 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 54,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2592 ДГС Сливен 04.12.2018 Събиране на оферти с обява 3,348.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН”, предвидени в „Наредба № 3от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Виж пълна информация
2565 ДГС Сливен 05.12.2018 1906 и 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
305 куб.м. 152 куб.м. 22 куб.м. 2148 куб.м. 1048 куб.м. 110 куб.м. 3785 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 151,511.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2564 ДГС Сливен 04.12.2018 1909 и 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 139 куб.м. 53 куб.м. 2528 куб.м. 1688 куб.м. 900 куб.м. 5379 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 215,613.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2540 ДГС Сливен 30.11.2018 19-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 34,626.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2537 ДГС Сливен 30.11.2018 19-1, 19-2, 19-3 и 19-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 62 куб.м. 84 куб.м. 2905 куб.м. 1300 куб.м. 682 куб.м. 5087 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 327,788.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2527 ДГС Сливен 27.11.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1910, 1911 и 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1398 куб.м. 214 куб.м. 117 куб.м. 6379 куб.м. 3762 куб.м. 1032 куб.м. 12902 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 335,457.66 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2526 ДГС Сливен 27.11.2018 1905, 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
185 куб.м. 112 куб.м. 22 куб.м. 1765 куб.м. 1063 куб.м. 250 куб.м. 3397 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 137,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация