Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2661 ДГС Сливен 28.12.2018 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 313 куб.м. 208 куб.м. 0 куб.м. 526 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 21,151.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2660 ДГС Сливен 28.12.2018 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 6 куб.м. 30 куб.м. 1262.30 куб.м. 702.50 куб.м. 372.20 куб.м. 2741 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 71,257.97 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2641 ДГС Сливен 20.12.2018 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м. 183 куб.м. 0 куб.м. 479 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 12,455.34 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2640 ДГС Сливен 20.12.2018 1915 и 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 20 куб.м. 1 куб.м. 815 куб.м. 545 куб.м. 0 куб.м. 1386 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 54,513.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2592 ДГС Сливен 04.12.2018 Събиране на оферти с обява 3,348.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 година на служителите на ТП „ДГС СЛИВЕН”, предвидени в „Наредба № 3от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Виж пълна информация
2565 ДГС Сливен 05.12.2018 1906 и 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
305 куб.м. 152 куб.м. 22 куб.м. 2148 куб.м. 1048 куб.м. 110 куб.м. 3785 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 151,511.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2564 ДГС Сливен 04.12.2018 1909 и 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 139 куб.м. 53 куб.м. 2528 куб.м. 1688 куб.м. 900 куб.м. 5379 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 215,613.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във вр. с правното предписание на чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2540 ДГС Сливен 30.11.2018 19-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 368 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 34,626.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2019 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2537 ДГС Сливен 30.11.2018 19-1, 19-2, 19-3 и 19-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 62 куб.м. 84 куб.м. 2905 куб.м. 1300 куб.м. 682 куб.м. 5087 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 327,788.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2019 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2527 ДГС Сливен 27.11.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1910, 1911 и 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1398 куб.м. 214 куб.м. 117 куб.м. 6379 куб.м. 3762 куб.м. 1032 куб.м. 12902 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 335,457.66 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2019 г. Виж пълна информация
2526 ДГС Сливен 27.11.2018 1905, 1912
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
185 куб.м. 112 куб.м. 22 куб.м. 1765 куб.м. 1063 куб.м. 250 куб.м. 3397 куб.м.
иглолистна и широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 137,670.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2525 ДГС Сливен 18.12.2018 19.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 81,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка, баланс и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС-Сливен” Виж пълна информация
2507 ДГС Сливен 20.11.2018 0 Процедури за добив на дървесина 8,700.00 лв. без ДДС
Предмет: „Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за собствени нужди от временен склад до обекти на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
2499 ДГС Сливен 08.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на ТП „ДГС Сливен" за срок от 48 месеца” Виж пълна информация
2490 ДГС Сливен 15.11.2018 1867
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 188 куб.м. 126 куб.м. 0 куб.м. 314 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 8,164.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2479 ДГС Сливен 27.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 813.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство, в това число жътва на пшеница и балиране на люцерна на територията на горски разсадник „Сливенски минерални бани” от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2443 ДГС Сливен 19.10.2018 ЛКД 201803 Лесокултурни мероприятия 838.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дейности по оран и дисковане на площи, находящи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен” Виж пълна информация
2412 ДГС Сливен 01.10.2018 19, 20, 21
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м. 547 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 35,941.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2406 ДГС Сливен 27.09.2018 1864
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 256 куб.м. 171 куб.м. 0 куб.м. 427 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 11,102.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2382 ДГС Сливен 09.10.2018 10.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 33,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. техника в извънгаранционен срок, включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер” за срок от 24 месеца.” Виж пълна информация
Процедура № 2382 на ДГС Сливен от 09.10.2018 е прекратена!