Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2339 ДГС Сливен 28.08.2018 15, 16, 17
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 33 куб.м. 547 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2310 ДГС Сливен 20.08.2018 1858, 1859, 1860 и 1861
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
33 куб.м. 3 куб.м. 8 куб.м. 1171 куб.м. 733 куб.м. 33 куб.м. 1981 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 51,508.46 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2252 ДГС Сливен 11.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 14,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен” Виж пълна информация
2216 ДГС Сливен 09.07.2018 14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 520 куб.м. 380 куб.м. 0 куб.м. 900 куб.м.
широколистна
Процедури за продажба на дървесина 57,600.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2210 ДГС Сливен 05.07.2018 1852
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
238 куб.м. 14 куб.м. 28 куб.м. 1445.51 куб.м. 815.10 куб.м. 441.39 куб.м. 2972 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 77,266.64 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2193 ДГС Сливен 07.06.2018 0 Процедури по Закона за държавната собственост
Предмет: Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл.70, ал.7 от Закона за горите Виж пълна информация
2176 ДГС Сливен 22.06.2018 12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
144 куб.м. 9 куб.м. 44 куб.м. 282 куб.м. 65 куб.м. 188 куб.м. 814 куб.м.
широколистна дървесина
Процедури за добив на дървесина 56,359.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2175 ДГС Сливен 22.06.2018 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
434 куб.м. 14 куб.м. 39 куб.м. 812 куб.м. 534 куб.м. 416 куб.м. 2250 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 156,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2163 ДГС Сливен 19.06.2018 ОБЕКТ № ЛКМ Поливане 2018 Лесокултурни мероприятия 6,357.82 лв. без ДДС
Предмет: „Поливане на тополови фиданки на територията на ТП ДГС „Сливен” Виж пълна информация
2118 ДГС Сливен 31.05.2018 1846, 1850 и 1851
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
791 куб.м. 23 куб.м. 83 куб.м. 1951 куб.м. 1260 куб.м. 604 куб.м. 4712 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 122,527.01 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2069 ДГС Сливен 28.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,333.66 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Противопожарни мероприятия – Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради” на територията на ТП „ДГС Сливен" Обект № ЛКД 201803 Виж пълна информация
2064 ДГС Сливен 04.05.2018 11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м. 228 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за продажба на дървесина 15,288.00 лв. без ДДС
Предмет: „Предварителната продажба на прогнозни количества дървесина, включена в Обект за настоящата процедура от Годишния план за ползване на дървесина за 2018 г. от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен“ Виж пълна информация
2057 ДГС Сливен 03.05.2018 1844
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 1163 куб.м. 709 куб.м. 0 куб.м. 1920 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 1,920.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
2048 ДГС Сливен 27.04.2018 1843
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 89 куб.м. 8 куб.м. 489 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 914 куб.м.
широколистна
Продажба на стояща дървесина на корен 34,379.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
2042 ДГС Сливен 11.05.2018 14.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,280.00 лв. без ДДС
Предмет: „Доставка чрез покупка фуражи за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” по обособени позиции за срок от 12 месеца. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка чрез покупка на царевица и ечемик за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка чрез покупка на балирано сено за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
2007 ДГС Сливен 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1979 ДГС Сливен 05.04.2018 1841
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 65 куб.м. 3 куб.м. 452.40 куб.м. 301.60 куб.м. 0 куб.м. 822 куб.м.
широколистна
Процедури за добив на дървесина 21,372.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация
1908 ДГС Сливен 07.03.2018 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП „ДГС СЛИВЕН” Виж пълна информация
1907 ДГС Сливен 15.03.2018 10
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125 куб.м. 19 куб.м. 325 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
Иглолистно
Процедури за продажба на дървесина 31,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци по реда реда на чл.66 във вр. с правното предписание на чл.38 от Наредбата, включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”. Виж пълна информация
1896 ДГС Сливен 12.03.2018 1839
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 125 куб.м. 19 куб.м. 324.80 куб.м. 81.20 куб.м. 0 куб.м. 550 куб.м.
иглолистна и широколистна
Процедури за добив на дървесина 14,300.00 лв. без ДДС
Предмет: „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г. Виж пълна информация