Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2538 ДГС Карнобат 13.11.2018 1830
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 5,398.96 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1830, отд. 368 г , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
2522 ДГС Карнобат 12.11.2018 1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 82 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 86 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 1,958.38 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1829, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2521 ДГС Карнобат 06.11.2018 11825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 202 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 7,581.96 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11825, отд. 1201 а , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2515 ДГС Карнобат 09.11.2018 11824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 123 куб.м. 2 куб.м. 289 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 467 куб.м.
бб,чб,цр
Процедури за добив на дървесина 10,838.72 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11824, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2514 ДГС Карнобат 16.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2497 ДГС Карнобат 07.11.2018 Събиране на оферти с обява 2,412.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА № 3/1987 г. „ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 г. „ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА" Виж пълна информация
2475 ДГС Карнобат 16.10.2018 11822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 103.85 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11822, отд. 419 в1, на територията на ТП ДГС -Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
2474 ДГС Карнобат 15.10.2018 1825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 234 куб.м. 392 куб.м. 0 куб.м. 626 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 13,408.92 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1825, отд. 94 з; 94 и; 94 к; 94 л, на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2453 ДГС Карнобат 03.10.2018 1828
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
44 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 107 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 2,526.75 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1828, отд. 165 в; 166 о, на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2420 ДГС Карнобат 15.10.2018 1827
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м. 415 куб.м. 0 куб.м. 692 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 14,372.84 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1827, отд. 406 „а”, ”ч”, „щ”, ”ю”, ”я”, 374 „г”, „з”, „к”, 375 „а” , ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2409 ДГС Карнобат 21.09.2018 Договаряне 2,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт на съществуващи, временни горски пътища и направа на нови такива, осигуряващи достъп до обектите в I-ви ГСУ на територията на ТП ДГС Карнобат ”, съгласно одобрена план-сметка от «ЮИДП» ДП – Сливен с рег. инд. №К -13-03-7/19.03.2018 година Виж пълна информация
2394 ДГС Карнобат 14.09.2018 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на „ЮИДП” ДП Териториално поделение „ Държавно горско стопанство Карнобат" Виж пълна информация
2387 ДГС Карнобат 25.09.2018 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС - Карнобат , за срок от 12 месеца Виж пълна информация
Процедура № 2387 на ДГС Карнобат от 25.09.2018 е прекратена!
2379 ДГС Карнобат 30.08.2018 1826
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 330 куб.м. 6 куб.м. 270 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 703 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 16,166.20 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1826, отд. 1203 а , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2378 ДГС Карнобат 03.09.2018 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 14 куб.м. 2 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 13,493.94 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1822 Виж пълна информация
2368 ДГС Карнобат 11.09.2018 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 411 куб.м. 590 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 20,791.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1819,отд. 306 з; 307 е; 321 н; 337 а; 339 б, ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2367 ДГС Карнобат 27.08.2018 1824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 5,119.38 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1824, отд. 94 в , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2354 ДГС Карнобат 27.08.2018 Договаряне без предварително обявление 3,315.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат" Виж пълна информация
2316 ДГС Карнобат 17.08.2018 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 411 куб.м. 590 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 20,791.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1819,отд. 306 з; 307 е; 321 н; 337 а; 339 б, ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 2316 на ДГС Карнобат от 17.08.2018 е прекратена!
2298 ДГС Карнобат 02.08.2018 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 95 куб.м. 3 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 6,371.37 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1820, ОГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация