Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3025 ДГС Карнобат 19.04.2019 11910
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 57 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 1,601.17 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11910, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3024 ДГС Карнобат 19.04.2019 1919
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 100 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 2,298.88 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1919, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
3005 ДГС Карнобат 25.04.2019 1918
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 293 куб.м. 439 куб.м. 0 куб.м. 732 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,189.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1918, подотдели 315 "а", 415 "в", находящ се на територията на ТП ДГС-Карнобат, ОГТ Виж пълна информация
2989 ДГС Карнобат 19.04.2019 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 236 куб.м. 244 куб.м. 0 куб.м. 497 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 10,622.19 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1916, отд. 138 "з", 138 "и", 139 "д", 147 "з" находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2963 ДГС Карнобат 12.04.2019 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
579 куб.м. 1254 куб.м. 100 куб.м. 1885 куб.м. 1538 куб.м. 20 куб.м. 5376 куб.м.
шир, игл
Процедури за продажба на дървесина 238,740.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1902 , подотд.:5 а; б; 47 д; и; к; 48 е; з; 192 а; 193 з; и; 1005 ж; з; 1006 в; 1036 а, от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат” Виж пълна информация
Процедура № 2963 на ДГС Карнобат от 12.04.2019 е прекратена!
2953 ДГС Карнобат 26.03.2019 1917
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
173 куб.м. 459 куб.м. 8 куб.м. 808 куб.м. 43 куб.м. 0 куб.м. 1491 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 34,813.57 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1917, отд. 216 в; 216 г; 1181 з; 1061 и; 1063 ж Виж пълна информация
2907 ДГС Карнобат 27.03.2019 1915
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 299 куб.м. 449 куб.м. 0 куб.м. 748 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 15,535.96 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1915, отд. 320 "а",327 "а", 340 "з"находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация
2901 ДГС Карнобат 22.03.2019 1905
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м. 732 куб.м. 0 куб.м. 1220 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 25,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1905, отд. 259 б,в,г, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2900 ДГС Карнобат 22.03.2019 1904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 527 куб.м. 790 куб.м. 0 куб.м. 1317 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 28,025.76 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1904, отд. 258 ж,з,к,л ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2852 ДГС Карнобат 06.03.2019 1914
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 81 куб.м. 120 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 4,174.77 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1914, отд. 360 "з", находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат,ОГТ Виж пълна информация
2827 ДГС Карнобат 21.02.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2819 ДГС Карнобат 27.02.2019 1903Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8646 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Продажба на стояща дървесина на корен 351,057.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти и категории от обект 1903Ц- горски територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Тича, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Котел, ТП ДГС Твърдица и ТП ДГС Стара река. Виж пълна информация
2778 ДГС Карнобат 13.02.2019 1913
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 139.00 куб.м. 0 куб.м. 232 куб.м.
шир.
Процедури за добив на дървесина 4,818.64 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект №1913, отд. 326"б", находящ се на територията на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
2753 ДГС Карнобат 31.01.2019 11908
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
137 куб.м. 135 куб.м. 4 куб.м. 468 куб.м. 319 куб.м. 0 куб.м. 1063 куб.м.
шир, игл
Процедури за добив на дървесина 23,979.55 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11908, отд. 1056 д, 1057 а, 1057 б, 1057 е, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2752 ДГС Карнобат 31.01.2019 11907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
36 куб.м. 72 куб.м. 2 куб.м. 561 куб.м. 331 куб.м. 0 куб.м. 1002 куб.м.
шир, игл
Процедури за добив на дървесина 22,089.53 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11907, отд. 1055 г, 1055 д, 1056 ж, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2733 ДГС Карнобат 20.02.2019 1901Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11932 куб.м.
дб,бк,цр, гбр,бб и др.
Дългосрочни договори 568,908.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по категории от обект 1901Д - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1, неразделна част от Заповед № РД-10-04/10.01.2019г. за откриване на търг с явно наддаване. Виж пълна информация
Процедура № 2733 на ДГС Карнобат от 20.02.2019 е прекратена!
2724 ДГС Карнобат 31.01.2019 1902Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2711 ДГС Карнобат 23.01.2019 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14 куб.м. 15 куб.м. 8 куб.м. 1684 куб.м. 154 куб.м. 0 куб.м. 1875 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 39,083.08 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1816,отд. 308 з; 321 в,е; 331 л, ОГТ Виж пълна информация
2671 ДГС Карнобат 13.12.2018 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м. 981 куб.м. 0 куб.м. 1635 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 36,656.70 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в обект 1907, отд. 266-з, 268-д,268-е,268-ж,269-и Виж пълна информация
2670 ДГС Карнобат 13.12.2018 11802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м. 185 куб.м. -0.15 куб.м. 513.2 куб.м.
бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 10,859.06 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад в обект 11802, отд. 1228-б, 1229-г, 1230-о. Виж пълна информация