Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1599 ДГС Карнобат 05.12.2017 1704-14, 1705-14, 1718-3, 1727-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
205.06 куб.м. 102.67 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.22 куб.м. 329.95 куб.м.
бб, чб, избк, дб
Процедури за продажба на дървесина 24,358.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-14, обект 1705, партидa 1705-14, обект 1718, партидa 1718-3, обект 1727, партидa 1727-2. Виж пълна информация
1546 ДГС Карнобат 09.11.2017 1730
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 170 куб.м. 269 куб.м. 0 куб.м. 439 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 9,118.03 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1730 - отд.386 б; 397 б; 399 з; 400 е. Виж пълна информация
1508 ДГС Карнобат 14.11.2017 1727-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
77 куб.м. 69.28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 146.28 куб.м.
чб,бб
Процедури за продажба на дървесина 10,635.36 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1727, партидa 1727-1. Виж пълна информация
1495 ДГС Карнобат 19.10.2017 1729
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 369 куб.м. 554 куб.м. 0 куб.м. 923 куб.м.
шир.
Процедури за добив на дървесина 19,170.71 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1729 - отд.413 д, ж, п; 356 г Виж пълна информация
1475 ДГС Карнобат 11.10.2017 1726, 11714, 11715, 11716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
310 куб.м. 432 куб.м. 12 куб.м. 1406 куб.м. 81 куб.м. 0 куб.м. 2241 куб.м.
бб, чб, игл, цр, гбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 51,781.05 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1470 ДГС Карнобат 05.10.2017 1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 103 куб.м. 2 куб.м. 379 куб.м. 482 куб.м. 0 куб.м. 976 куб.м.
чб, шир
Процедури за добив на дървесина 20,412.32 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1728 - отд.61 з, и, к; 88 е; 92 о, п, р; 99 м; 100 е; 102 н; 232 с, т, ф; 233 м. Виж пълна информация
1469 ДГС Карнобат 05.10.2017 1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
154 куб.м. 208 куб.м. 5 куб.м. 648 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м.
бб, чб, шир
Процедури за добив на дървесина 23,197.27 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1727 - отд.165 в, д; 166 ж, з. Виж пълна информация
1463 ДГС Карнобат 20.10.2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,516.25 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1447 ДГС Карнобат 16.11.2017 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, сървър, принтери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и др., вкл. и техника в извънгаранционен срок), поддръжка на настолни оперативни системи, вкл. Windows сървър 2012, поддръжка на лицензирани антивирусни и хакерски системи, включителни доставка на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1434 ДГС Карнобат 11.10.2017 17.10.2017 Събиране на оферти с обява 2,088.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба № 3 / 1987г. "за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците" и Наредба № 3 от 25.01.2008г. "за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина" Виж пълна информация
1431 ДГС Карнобат 13.11.2017 Открита процедура 42,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП "ДГС Карнобат" по обособени позиции за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
1374 ДГС Карнобат 10.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство Карнобат" с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1 "б" от Закона за обществените поръчки." Виж пълна информация
1360 ДГС Карнобат 12.09.2017 1704-14, 1705-14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41.42 куб.м. 1.98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 43.40 куб.м.
бб, избк
Процедури за продажба на дървесина 3,293.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-14, обект 1705, партидa 1705-14. Виж пълна информация
Процедура № 1360 на ДГС Карнобат от 12.09.2017 е прекратена!
1354 ДГС Карнобат 23.08.2017 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 633 куб.м. 839 куб.м. 0 куб.м. 1476 куб.м.
чб, шир
Процедури за добив на дървесина 31,830.90 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1725 - отд.314 а, б; 402 а; 407 ж, к. Виж пълна информация
1325 ДГС Карнобат 25.08.2017 1704-14, 1705-14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41.42 куб.м. 1.98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 43.40 куб.м.
бб, избк
Процедури за продажба на дървесина 3,293.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-14, обект 1705, партидa 1705-14. Виж пълна информация
Процедура № 1325 на ДГС Карнобат от 25.08.2017 е прекратена!
1314 ДГС Карнобат 22.08.2017 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 93 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 213 куб.м.
чб, здгл, цр, гбр, кл, лп
Процедури за добив на дървесина 4,278.91 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1724, отд. 146-м. Виж пълна информация
1313 ДГС Карнобат 22.08.2017 11713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 618 куб.м.
чб, бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 12,431.69 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11713, отд. 1260-л, 1265-н, 1301-б. Виж пълна информация
1312 ДГС Карнобат 04.08.2017 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 83 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м.
цр, бл
Процедури за добив на дървесина 4,147.52 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1723 - отд. 269 "в". Виж пълна информация
1258 ДГС Карнобат 01.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1248 ДГС Карнобат 04.08.2017 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 7 куб.м. 10 куб.м. 110 куб.м. 172 куб.м. 3 куб.м. 444 куб.м.
здб, избк
Процедури за добив на дървесина 10,048.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1718, отд. 7-а. Виж пълна информация