Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2420 ДГС Карнобат 15.10.2018 1827
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 277 куб.м. 415 куб.м. 0 куб.м. 692 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 14,372.84 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект №1827, отд. 406 „а”, ”ч”, „щ”, ”ю”, ”я”, 374 „г”, „з”, „к”, 375 „а” , ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2409 ДГС Карнобат 21.09.2018 Договаряне 2,960.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт на съществуващи, временни горски пътища и направа на нови такива, осигуряващи достъп до обектите в I-ви ГСУ на територията на ТП ДГС Карнобат ”, съгласно одобрена план-сметка от «ЮИДП» ДП – Сливен с рег. инд. №К -13-03-7/19.03.2018 година Виж пълна информация
2394 ДГС Карнобат 14.09.2018 Събиране на оферти с обява 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на „ЮИДП” ДП Териториално поделение „ Държавно горско стопанство Карнобат" Виж пълна информация
2387 ДГС Карнобат 25.09.2018 Публично състезание 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС - Карнобат , за срок от 12 месеца Виж пълна информация
2379 ДГС Карнобат 30.08.2018 1826
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 330 куб.м. 6 куб.м. 270 куб.м. 23 куб.м. 0 куб.м. 703 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 16,166.20 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1826, отд. 1203 а , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2378 ДГС Карнобат 03.09.2018 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 14 куб.м. 2 куб.м. 535 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 13,493.94 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1822 Виж пълна информация
2368 ДГС Карнобат 11.09.2018 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 411 куб.м. 590 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 20,791.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1819,отд. 306 з; 307 е; 321 н; 337 а; 339 б, ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2367 ДГС Карнобат 27.08.2018 1824
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 96 куб.м. 143 куб.м. 0 куб.м. 239 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 5,119.38 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 1824, отд. 94 в , на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2354 ДГС Карнобат 27.08.2018 Договаряне без предварително обявление 3,315.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП „ДГС Карнобат" Виж пълна информация
2316 ДГС Карнобат 17.08.2018 1819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 411 куб.м. 590 куб.м. 0 куб.м. 1001 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 20,791.34 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1819,отд. 306 з; 307 е; 321 н; 337 а; 339 б, ОГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 2316 на ДГС Карнобат от 17.08.2018 е прекратена!
2298 ДГС Карнобат 02.08.2018 1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 95 куб.м. 3 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 6,371.37 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 1820, ОГТ на ТП ДГС-Карнобат Виж пълна информация
2293 ДГС Карнобат 13.08.2018 1821
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 105 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 2,249.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1821,отд. 138 и, ДГТ на ТП ДГС -Карнобат Виж пълна информация
2288 ДГС Карнобат 27.07.2018 11819
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
270 куб.м. 439 куб.м. 20 куб.м. 217 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 950 куб.м.
игл
Процедури за добив на дървесина 22,623.22 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11819 Виж пълна информация
2285 ДГС Карнобат 23.07.2018 11820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 22 куб.м. 2 куб.м. 834 куб.м. 449 куб.м. 0 куб.м. 1110 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 23,818.95 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС - Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11820, отд. 1030 и; 1202 а, в, о ; 1230 н, на територията на ТП ДГС -Карнобат, ДГТ Виж пълна информация
2284 ДГС Карнобат 10.08.2018 11814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 352 куб.м. 250 куб.м. 1 куб.м. 607 куб.м.
шир
Процедури за добив на дървесина 13,398.46 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11814,отд. 1201 д, ДГТ Виж пълна информация
2267 ДГС Карнобат 13.07.2018 11818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
313 куб.м. 327 куб.м. 13 куб.м. 413 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 1084 куб.м.
игл,шир
Процедури за добив на дървесина 25,681.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11818 Виж пълна информация
2225 ДГС Карнобат 22.06.2018 11817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 637 куб.м. 0 куб.м. 641 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 13,739.49 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект 11817, отд. 100к, 1186е на територията на ТП ДГС Карнобат. Виж пълна информация
2214 ДГС Карнобат 26.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,315.16 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на същестуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 2214 на ДГС Карнобат от 26.06.2018 е прекратена!
2207 ДГС Карнобат 18.06.2018 11816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
79 куб.м. 663 куб.м. 7 куб.м. 432 куб.м. 53 куб.м. 000 куб.м. 1234 куб.м.
бб, чб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 29,016.94 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП"ДГС Карнобат" на дейностите:"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 11816, отд. 1203"а", 1203"и" на територията на ТП ДГС КарноБат Виж пълна информация
2166 ДГС Карнобат 05.06.2018 11815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 66 куб.м. 1 куб.м. 415 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 565 куб.м.
игл, шир
Процедури за добив на дървесина 13,043.06 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11815 Виж пълна информация