Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1374 ДГС Карнобат 10.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на "Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр.Сливен, които са в териториалния обхват на ТП "Държавно горско стопанство Карнобат" с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1 "б" от Закона за обществените поръчки." Виж пълна информация
1360 ДГС Карнобат 12.09.2017 1704-14, 1705-14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41.42 куб.м. 1.98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 43.40 куб.м.
бб, избк
Процедури за продажба на дървесина 3,293.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-14, обект 1705, партидa 1705-14. Виж пълна информация
Процедура № 1360 на ДГС Карнобат от 12.09.2017 е прекратена!
1354 ДГС Карнобат 23.08.2017 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 633 куб.м. 839 куб.м. 0 куб.м. 1476 куб.м.
чб, шир
Процедури за добив на дървесина 31,830.90 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1725 - отд.314 а, б; 402 а; 407 ж, к. Виж пълна информация
1325 ДГС Карнобат 25.08.2017 1704-14, 1705-14
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41.42 куб.м. 1.98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 43.40 куб.м.
бб, избк
Процедури за продажба на дървесина 3,293.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-14, обект 1705, партидa 1705-14. Виж пълна информация
Процедура № 1325 на ДГС Карнобат от 25.08.2017 е прекратена!
1314 ДГС Карнобат 22.08.2017 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 9 куб.м. 1 куб.м. 93 куб.м. 110 куб.м. 0 куб.м. 213 куб.м.
чб, здгл, цр, гбр, кл, лп
Процедури за добив на дървесина 4,278.91 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1724, отд. 146-м. Виж пълна информация
1313 ДГС Карнобат 22.08.2017 11713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
7 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м. 290 куб.м. 0 куб.м. 618 куб.м.
чб, бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 12,431.69 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 11713, отд. 1260-л, 1265-н, 1301-б. Виж пълна информация
1312 ДГС Карнобат 04.08.2017 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 83 куб.м. 125 куб.м. 0 куб.м. 208 куб.м.
цр, бл
Процедури за добив на дървесина 4,147.52 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1723 - отд. 269 "в". Виж пълна информация
1258 ДГС Карнобат 01.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1248 ДГС Карнобат 04.08.2017 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 7 куб.м. 10 куб.м. 110 куб.м. 172 куб.м. 3 куб.м. 444 куб.м.
здб, избк
Процедури за добив на дървесина 10,048.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1718, отд. 7-а. Виж пълна информация
1214 ДГС Карнобат 17.07.2017 Договаряне без предварително обявление 3,272.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни лесокултурни прегради в териториалния обхват на ТП ,, ДГС - Карнобат "" Виж пълна информация
1195 ДГС Карнобат 17.07.2017 1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 132 куб.м. 126 куб.м. 6 куб.м. 303 куб.м.
цр, бл, гбр, кгбр, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 12,251.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Карнобат" , ДГТ , в Обект 1721, отдел/подотдел: 152 з,и,к; Виж пълна информация
1188 ДГС Карнобат 13.07.2017 1720
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
169 куб.м. 215 куб.м. 48 куб.м. 70 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м.
чб, бб, гбр
Процедури за добив на дървесина 11,373.05 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад в обект №1720, отд. 192-а, 193-з, и; на територията на ТП ДГС Карнобат. Виж пълна информация
Процедура № 1188 на ДГС Карнобат от 13.07.2017 е прекратена!
1186 ДГС Карнобат 12.07.2017 1720
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
169 куб.м. 215 куб.м. 48 куб.м. 70 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 506 куб.м.
чб, бб, гбр
Процедури за добив на дървесина 11,373.05 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 1720, отд. 192-а, 193-з, и; на територията на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
Процедура № 1186 на ДГС Карнобат от 12.07.2017 е прекратена!
1185 ДГС Карнобат 12.07.2017 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м. 1680 куб.м. 0 куб.м. 2798 куб.м.
шир.
Процедури за добив на дървесина 57,806.68 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 1722, общинска собственост на територията на ТП ДГС Карнобат Виж пълна информация
1183 ДГС Карнобат 13.07.2017 1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 324 куб.м. 604 куб.м. 0 куб.м. 938 куб.м.
бл, цр, здб, едлп, кгбр, мжд
Продажба на стояща дървесина на корен 36,948.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1719 Виж пълна информация
1182 ДГС Карнобат 12.07.2017 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
142 куб.м. 7 куб.м. 10 куб.м. 110 куб.м. 172 куб.м. 3 куб.м. 444 куб.м.
здб, избк,
Процедури за добив на дървесина 10,048.10 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад от обект № 1718 Виж пълна информация
Процедура № 1182 на ДГС Карнобат от 12.07.2017 е прекратена!
1166 ДГС Карнобат 05.07.2017 11711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 306 куб.м. 4 куб.м. 901 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 1799 куб.м.
игл, шир
Продажба на стояща дървесина на корен 70,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Карнобат" , ДГТ , в Обект 11711, отдел/подотдел: 1007 а,б,в; 1006 в; 1260 л; Виж пълна информация
Процедура № 1166 на ДГС Карнобат от 05.07.2017 е прекратена!
1162 ДГС Карнобат 30.06.2017 07.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП "ДГС Карнобат" Виж пълна информация
1129 ДГС Карнобат 22.06.2017 1704-8, 1705-5, 1705-6
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
236.12 куб.м. 12.10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 248.22 куб.м.
чб, бб, бк
Процедури за продажба на дървесина 19,645.22 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина от ДГТ в териториалния обхват на ТП "ДГС Карнобат" - Обект 1704, партидa 1704-8, обект 1705, партиди 1705-5, 1705-6. Виж пълна информация
1107 ДГС Карнобат 14.06.2017 11711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 306 куб.м. 4 куб.м. 901 куб.м. 550 куб.м. 0 куб.м. 1799 куб.м.
игл, шир
Продажба на стояща дървесина на корен 70,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен, находяща се на територията на ТП "ДГС Карнобат" , ДГТ , в Обект 11711, отдел/подотдел: 1007 а,б,в; 1006 в; 1260 л; Виж пълна информация
Процедура № 1107 на ДГС Карнобат от 14.06.2017 е прекратена!