Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2545 ДГС Стара Загора 04.12.2018 195101;195102;195103;195104;195105;195106;195107;195108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 2324 куб.м. 354 куб.м. 1541 куб.м. 1228 куб.м. 0 куб.м. 5574 куб.м.
бб;чб;здб;цр;мждр;кл;кдб;гбр;бк;срлп;бл;
Процедури за продажба на дървесина 357,493.00 лв. без ДДС
Предмет: Търт с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата , от обекти на територията на ТП ДГС Стара Загора, ЛСФ 2019г. Виж пълна информация
2544 ДГС Стара Загора 03.12.2018 195101;195102;195103;195104;195105;195106;195107;195108
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
127 куб.м. 2324 куб.м. 354 куб.м. 1541 куб.м. 1228 куб.м. 0 куб.м. 5574 куб.м.
чб;бб;бл;здб;кдб;цр;гбр;бк;срлп;мждр;
Процедури за добив на дървесина 126,029.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, сортиране и рампиране на прогнозно количество дървесина на временен склад, на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, от ЛСФ 2019г. Виж пълна информация
2483 ДГС Стара Загора 08.11.2018 195201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 48,887.89 лв. без ДДС
Предмет: „Попълване и отглеждане на горски култури“ - Обект № 195201 на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2482 ДГС Стара Загора 04.12.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2442 ДГС Стара Загора 28.09.2018 185152
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 19 куб.м. 0 куб.м. 120 куб.м. 333 куб.м. 24 куб.м. 544 куб.м.
здб;цр;гбр;
Процедури за добив на дървесина 12,264.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185152 Виж пълна информация
2441 ДГС Стара Загора 08.11.2018 Открита процедура 14,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Предоставяне на услуги свързани със селското стопанство за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2400 ДГС Стара Загора 19.10.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали“ Виж пълна информация
2397 ДГС Стара Загора 27.09.2018 185204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 163,543.25 лв. без ДДС
Предмет: Компенсационно залесяване :почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури - Обект № 185204. Виж пълна информация
2396 ДГС Стара Загора 18.09.2018 185203 Лесокултурни мероприятия 19,834.85 лв. без ДДС
Предмет: Залесителни дейности по възстановяване на гори в общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора - обект №185203 Виж пълна информация
2347 ДГС Стара Загора 31.08.2018 185203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 19,834.85 лв. без ДДС
Предмет: „открит конкурс“ за възлагане изпълнението на дейности по чл.10,ал.1, т.6;7;9;10 от Наредбата за УРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ Виж пълна информация
2332 ДГС Стара Загора 07.08.2018 185149
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 114 куб.м. 11 куб.м. 120 куб.м. 273 куб.м. 0 куб.м. 519 куб.м.
здб; цр; мждр;бл; бб; ак;
Процедури за добив на дървесина 11,678.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185149 Виж пълна информация
2276 ДГС Стара Загора 25.07.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2254 ДГС Стара Загора 04.07.2018 185128
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 36 куб.м. 1 куб.м. 107 куб.м. 252 куб.м. 0 куб.м. 411 куб.м.
здб; бл; цр;
Процедури за добив на дървесина 9,255.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185128 Виж пълна информация
2247 ДГС Стара Загора 11.07.2018 185142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 107 куб.м. 0 куб.м. 153 куб.м.
цр; бл; кдб;
Процедури за добив на дървесина 3,442.50 лв. без ДДС
Предмет: «добив на дървесина на временен склад » по реда на Наредбата - обект №185142 Виж пълна информация
2191 ДГС Стара Загора 20.06.2018 Събиране на оферти с обява 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит относно сертификация на ТП „ДГС Стара Загора” съгласно международен стандарт FSC Виж пълна информация
2181 ДГС Стара Загора 11.06.2018 185146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 5 куб.м. 34 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м.
бб; здб;
Процедури за добив на дървесина 2,295.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185146 Виж пълна информация
2170 ДГС Стара Загора 25.06.2018 185141 ; 185142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 46 куб.м. 1 куб.м. 188 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м.
здб;бл;цр;кгбр; мждр;
Процедури за добив на дървесина 15,487.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на временен склад от обекти №185141 и№185142 - от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2157 ДГС Стара Загора 05.07.2018 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2085 ДГС Стара Загора 05.06.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2043 ДГС Стара Загора 23.04.2018 185131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
здб;бл;цр;
Процедури за добив на дървесина 4,522.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185131 Виж пълна информация