Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2191 ДГС Стара Загора 20.06.2018 Събиране на оферти с обява 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишен одит относно сертификация на ТП „ДГС Стара Загора” съгласно международен стандарт FSC Виж пълна информация
2181 ДГС Стара Загора 11.06.2018 185146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 30 куб.м. 5 куб.м. 34 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м.
бб; здб;
Процедури за добив на дървесина 2,295.00 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности : „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ - обект №185146 Виж пълна информация
2170 ДГС Стара Загора 25.06.2018 185141 ; 185142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 46 куб.м. 1 куб.м. 188 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м.
здб;бл;цр;кгбр; мждр;
Процедури за добив на дървесина 15,487.50 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина на временен склад от обекти №185141 и№185142 - от ДГТ в обхвата на дейност на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
2157 ДГС Стара Загора 05.07.2018 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2085 ДГС Стара Загора 05.06.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка чрез закупуване на 2(два) броя употребявани автомобили с висока проходимост за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
2043 ДГС Стара Загора 23.04.2018 185131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 61 куб.м. 140 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м.
здб;бл;цр;
Процедури за добив на дървесина 4,522.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185131 Виж пълна информация
2022 ДГС Стара Загора 23.04.2018 185128;185129;185130;185132;185133;185134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 286 куб.м. 17 куб.м. 1105 куб.м. 2525 куб.м. 0 куб.м. 4049 куб.м.
здб;цр;бл;бк;кдб;гбр;мждр;срлп;кгбр;
Процедури за добив на дървесина 91,160.50 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услуга :„добив на дървесина на временен склад“ по отдели и обекти на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1996 ДГС Стара Загора 02.05.2018 Открита процедура 25,216.41 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на пътища за движение на противопожарна техника“ Обособена позиция №2 „Направа на нови минерализовани ивици“ Обособена позиция №3 „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици“ Виж пълна информация
1995 ДГС Стара Загора 02.05.2018 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компюри,сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора” Виж пълна информация
1980 ДГС Стара Загора 10.04.2018 185202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 6,542.41 лв. без ДДС
Предмет: „ Oтглеждане на млади насаждения без МД - ОСВЕТЛЕНИЕ “ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185202 Виж пълна информация
1816 ДГС Стара Загора 15.02.2018 185125 ; 185126 ; 185127 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
333 куб.м. 966 куб.м. 90 куб.м. 1647 куб.м. 1295 куб.м. 0 куб.м. 4331 куб.м.
чб;бб;цр;здб;срлп;кдб;мждр;
Процедури за добив на дървесина 97,614.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на услуга „добив на дървесина на временен склад“ на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата Виж пълна информация
1793 ДГС Стара Загора 06.02.2018 185105; 185106 ; 185124 ;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 741 куб.м. 61 куб.м. 627 куб.м. 265 куб.м. 0 куб.м. 1724 куб.м.
чб; бб;
Продажба на стояща дървесина на корен 49,547.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от обекти, на територията на ТП ДГС Стара Загора Виж пълна информация
1782 ДГС Стара Загора 06.02.2018 185201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 41,943.82 лв. без ДДС
Предмет: „ Попълване и отглеждане на горски култури“ на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект№ 185201. Виж пълна информация
1738 ДГС Стара Загора 19.12.2017 185123
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 14 куб.м. 31 куб.м. 72 куб.м. 0 куб.м. 135 куб.м.
ак
Процедури за добив на дървесина 3,038.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185123 – отдели 67с ; 113щ Виж пълна информация
1737 ДГС Стара Загора 19.12.2017 185122
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 80 куб.м. 7 куб.м. 69 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 186 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 4,186.50 лв. без ДДС
Предмет: самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: „сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185122 – отдели 172б ; 172г Виж пълна информация
1666 ДГС Стара Загора 18.12.2017 185112
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 210 куб.м. 17 куб.м. 182 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 490 куб.м.
чб; бб;
Продажба на стояща дървесина на корен 14,097.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата по чл.95 ал.1 от ЗГ от територии общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор за управление Виж пълна информация
1665 ДГС Стара Загора 18.12.2017 185110 ; 185111; 185113
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 649 куб.м. 51 куб.м. 552 куб.м. 228 куб.м. 0 куб.м. 1503 куб.м.
чб; бб;
Продажба на стояща дървесина на корен 43,215.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от територии общинска собственост, предоставени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор за управление Виж пълна информация
1650 ДГС Стара Загора 14.12.2017 185104;185105;185106 и 185107
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 753 куб.м. 61 куб.м. 781 куб.м. 642 куб.м. 0 куб.м. 2271 куб.м.
чб;бб;цр;бл;кдб;мждр;кгбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 78,044.50 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от ДГТ , стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора - ЛСФ 2018г. Виж пълна информация
1649 ДГС Стара Загора 14.12.2017 185101;185102;185103;185108;185109;185114;185115;185121
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 565 куб.м. 169 куб.м. 1049 куб.м. 1224 куб.м. 0 куб.м. 3026 куб.м.
чб;кдб;бл;цр;яс;брс;ак;мждр;
Продажба на стояща дървесина на корен 107,472.00 лв. без ДДС
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за „продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен “ от ДГТ - ЛСФ 2018г. Виж пълна информация
1636 ДГС Стара Загора 13.12.2017 №185116 ; 185117 ; 185118 ; 185119 ; 185120
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
159 куб.м. 931 куб.м. 74 куб.м. 700 куб.м. 665 куб.м. 0 куб.м. 2529 куб.м.
здб; цр;;мждр;срлп;бл;кгбр;чб;
Процедури за добив на дървесина 56,982.00 лв. без ДДС
Предмет: „добив на дървесина на временен склад“ на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата, ЛСФ -2018 г. Виж пълна информация