Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2577 ДГС Твърдица 07.12.2018 №1901,№1902,№1903 и №1904
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1044 куб.м. 210 куб.м. 1 куб.м. 2379.78 куб.м. 2215.45 куб.м. 505.65 куб.м. 6356 куб.м.
бук,гбр,цер,кгбр,мжд,здб,чб,бб,бл,брз,здгл,см
Процедури за добив на дървесина 165,191.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2529 ДГС Твърдица 28.11.2018 №1834
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 202 куб.м. 14 куб.м. 139.5 куб.м. 139.5 куб.м. 0 куб.м. 495 куб.м.
бб,чб,бл
Процедури за добив на дървесина 12,771.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от обект №1834. Виж пълна информация
2428 ДГС Твърдица 08.10.2018 №1830, №1831, №1832
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
401 куб.м. 222 куб.м. 14 куб.м. 608 куб.м. 607 куб.м. 223 куб.м. 2075 куб.м.
бб,чб,здб,бк,гбр,мжд,брз,ива,срлп,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 90,221.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица от об.№1830, №1831, №1832 Виж пълна информация
2395 ДГС Твърдица 21.09.2018 №1804-2,№1827-1 и №1829-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164.50 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 203.35 куб.м. 256.5 куб.м. 54.15 куб.м. 680.5 куб.м.
бб,см,здгл,бук,здб
Процедури за продажба на дървесина 37,529.30 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2344 ДГС Твърдица 05.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура с предмет:"Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар и доставка на резервни части ,консумативи и гуми за горска техника собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца" Виж пълна информация
2341 ДГС Твърдица 04.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Периодична доставка чрез закупуване,монтаж на офис техника за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца". Виж пълна информация
2338 ДГС Твърдица 28.08.2018 №1826,№1827,№1828,№1829
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 23 куб.м. 3 куб.м. 1264.85 куб.м. 1319 куб.м. 54.15 куб.м. 2721 куб.м.
бб,см,здгл,бк,гбр,кгбр,здб,бл,брз,врб
Процедури за добив на дървесина 70,457.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Твърдица,включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти №1826, №1827, №1828, №1829 Виж пълна информация
2309 ДГС Твърдица 08.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 50,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет: Техническо обслужване на МПС ,включващо основен и текущ ремонт,профилактика на МПС ,доставка на резервни части по заявка на възложителя за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2300 ДГС Твърдица 11.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,480.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в процедура за възлагане обществена поръчка с предмет:Поддръжка на офис техника /компютри и други/за срок от 24 месеца. Виж пълна информация
2253 ДГС Твърдица 12.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупувани и монтаж на климатици за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
2224 ДГС Твърдица 10.07.2018 №1819,№1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 787 куб.м. 783 куб.м. 0 куб.м. 1611 куб.м.
бб,бук,гбр,здб,яв,череша,бл,кгбр,цер
Процедури за добив на дървесина 41,633.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2106 ДГС Твърдица 28.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
2017 ДГС Твърдица 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация
2011 ДГС Твърдица 11.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на концентриран фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
Процедура № 2011 на ДГС Твърдица от 11.05.2018 е прекратена!
1973 ДГС Твърдица 27.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 36 месеца. Виж пълна информация
1949 ДГС Твърдица 18.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация в открита процедура за възлагане на обществена с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок 12 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 1949 на ДГС Твърдица от 18.04.2018 е прекратена!
1944 ДГС Твърдица 20.03.2018 №1804-1,№1810-1 и №1811-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
161 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 667.3 куб.м. 497.75 куб.м. 105.95 куб.м. 1433 куб.м.
бб,см,чб,здгл,бук,гбр,здб,вбр,ак
Процедури за продажба на дървесина 92,900.90 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1935 ДГС Твърдица 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:" Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите ,предвидени в Наредба №3/1987г." Виж пълна информация
1930 ДГС Твърдица 16.03.2018 №1804,№1810,№1811 и №1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
319 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 899.8 куб.м. 930.25 куб.м. 105.95 куб.м. 2256 куб.м.
чб,бб,здгл,см,бук,гбр,здб,ак,врб,срлп
Процедури за добив на дървесина 58,472.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1929 ДГС Твърдица 16.03.2018 №1813,№1814,№1815,№1816 и №1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
606 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 899 куб.м. 889 куб.м. 409 куб.м. 2821 куб.м.
бб,здгл,см,бук,гбрздб,,трп,врб,ива,пкл
Продажба на стояща дървесина на корен 123,974.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация