Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2253 ДГС Твърдица 12.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупувани и монтаж на климатици за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
2224 ДГС Твърдица 10.07.2018 №1819,№1820
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 787 куб.м. 783 куб.м. 0 куб.м. 1611 куб.м.
бб,бук,гбр,здб,яв,череша,бл,кгбр,цер
Процедури за добив на дървесина 41,633.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
2106 ДГС Твърдица 28.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца" Виж пълна информация
2017 ДГС Твърдица 30.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Предоставяне на услуги за доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 месеца." Виж пълна информация
2011 ДГС Твърдица 11.05.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на концентриран фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок от 12 месеца. Виж пълна информация
Процедура № 2011 на ДГС Твърдица от 11.05.2018 е прекратена!
1973 ДГС Твърдица 27.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 36,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Твърдица за срок от 36 месеца. Виж пълна информация
1949 ДГС Твърдица 18.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 15,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация в открита процедура за възлагане на обществена с предмет:"Доставка чрез закупуване на фураж за нуждите на ТП ДГС Твърдица за срок 12 месеца" Виж пълна информация
Процедура № 1949 на ДГС Твърдица от 18.04.2018 е прекратена!
1944 ДГС Твърдица 20.03.2018 №1804-1,№1810-1 и №1811-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
161 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 667.3 куб.м. 497.75 куб.м. 105.95 куб.м. 1433 куб.м.
бб,см,чб,здгл,бук,гбр,здб,вбр,ак
Процедури за продажба на дървесина 92,900.90 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1935 ДГС Твърдица 14.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка с предмет:" Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите ,предвидени в Наредба №3/1987г." Виж пълна информация
1930 ДГС Твърдица 16.03.2018 №1804,№1810,№1811 и №1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
319 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 899.8 куб.м. 930.25 куб.м. 105.95 куб.м. 2256 куб.м.
чб,бб,здгл,см,бук,гбр,здб,ак,врб,срлп
Процедури за добив на дървесина 58,472.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1929 ДГС Твърдица 16.03.2018 №1813,№1814,№1815,№1816 и №1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
606 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 899 куб.м. 889 куб.м. 409 куб.м. 2821 куб.м.
бб,здгл,см,бук,гбрздб,,трп,врб,ива,пкл
Продажба на стояща дървесина на корен 123,974.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1928 ДГС Твърдица 12.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура за възлагане обществена поръчка с предмет:"Механизирано поддържане на минерализовани ивици в ДГТ на територията на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация
1834 ДГС Твърдица 07.03.2018 1802 Д Дългосрочни договори 737,055.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Карнобат, ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Стара река и ТП ДГС Котел Виж пълна информация
1674 ДГС Твърдица 15.12.2017 №1801-1,№1802-1,№1803-1,№1804-1,№1805-1,№1806-1 и №1152-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
832 куб.м. 178 куб.м. 18 куб.м. 3184.74 куб.м. 3711.4 куб.м. 898.61 куб.м. 8822.75 куб.м.
бб,см,чб,здгл,бук,гбр,здб,бл,пкл,мждр
Процедури за продажба на дървесина 581,675.52 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1673 ДГС Твърдица 15.12.2017 №1807,№1808 и №1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
611 куб.м. 83 куб.м. 1 куб.м. 940 куб.м. 929 куб.м. 107 куб.м. 2671 куб.м.
бб,чб,бук,гбр,здб,бл,гбр,ак,трп
Продажба на стояща дървесина на корен 124,693.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в явен търг за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1672 ДГС Твърдица 15.12.2017 №1801,№1802,№1803,№1804,№1805 и №1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1793 куб.м. 387 куб.м. 32 куб.м. 2905.84 куб.м. 3136.55 куб.м. 611.61 куб.м. 8866 куб.м.
бб,см,ела,вгбр,здгл,бук,гбр,здб,бл,кгбр,ива
Процедури за добив на дървесина 230,486.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1616 ДГС Твърдица 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в открита процедура с предмет:"Доставка ,монтаж и баланс на гуми и джанти за МПС собственост на ТП ДГС Твърдица." Виж пълна информация
1515 ДГС Твърдица 15.11.2017 1731-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 191.4 куб.м. 467.6 куб.м. 0 куб.м. 688 куб.м.
бб,чб,,бук,гбр,здб,бл,кгбр,мъжд
Процедури за продажба на дървесина 41,077.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в процедура явен търг за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от обект №1731-1 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация
1484 ДГС Твърдица 08.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20,ал.3,т.2 от ЗОП с предмет:"Изработка и доставка на формуляри по ЗГ,ЗЛОД и др.необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП "ДГС Твърдица". Виж пълна информация
1466 ДГС Твърдица 20.10.2017 №1730 и №1731
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
31 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 554.8 куб.м. 832.2 куб.м. 0 куб.м. 1478 куб.м.
бб,см,бук,гбр
Процедури за добив на дървесина 35,225.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от обекти №1730 и №1731 на територията на ТП ДГС Твърдица. Виж пълна информация