Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2336 ДГС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
2294 ДГС Тунджа 04.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
2203 ДГС Тунджа 02.07.2018 1817
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м. 0 куб.м. 240 куб.м.
лдб;ббрс;кл
Процедури за добив на дървесина 5,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект №1817 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
2189 ДГС Тунджа 26.06.2018 2018-3 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 232,997.31 лв. без ДДС
Предмет: “Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури”, ОБЕКТ 2018-3; На територията на ТП„ДГС-ТУНДЖА“ Виж пълна информация
2122 ДГС Тунджа 31.05.2018 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35 куб.м. 363 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м.
цр, бл,кдб,мжд,кгбр
Процедури за добив на дървесина 8,451.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обект № 1806 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1999 ДГС Тунджа 11.04.2018 1810, 1813 и 1816
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 10 куб.м. 10 куб.м. 1102 куб.м. 1714 куб.м. 0 куб.м. 2853 куб.м.
чб, ак, глд, яс, цр, бл, бб
Процедури за добив на дървесина 59,809.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1810, 1813 и 1816 от КЛФ-2018 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1993 ДГС Тунджа 11.04.2018 2018-2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 2,392.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ В ОБЕКТ № 2018-2 Виж пълна информация
1964 ДГС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработване и доставка на формуляри по Закона за Горите, закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1963 ДГС Тунджа 22.03.2018 28.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 1963 на ДГС Тунджа от 22.03.2018 е прекратена!
1955 ДГС Тунджа 17.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици Виж пълна информация
1948 ДГС Тунджа 16.03.2018 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1947 ДГС Тунджа 06.03.2018 1805
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1726 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 1791 куб.м.
чб,ак
Процедури за добив на дървесина 50,148.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1943 ДГС Тунджа 21.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от В и К оператор за срок от 48 месеца Виж пълна информация
1942 ДГС Тунджа 27.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,612.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяна на услуги свързани със селското стопанство/в това число изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др./ за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
Процедура № 1942 на ДГС Тунджа от 27.03.2018 е прекратена!
1940 ДГС Тунджа 11.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на семена от слънчоглед за нуждите на ТП ДГС Тунджа Виж пълна информация
1906 ДГС Тунджа 03.04.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 26,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни) по заявка на Възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС „Тунджа“ Виж пълна информация
Процедура № 1906 на ДГС Тунджа от 03.04.2018 е прекратена!
1884 ДГС Тунджа 06.03.2018 2018-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 481,125.70 лв. без ДДС
Предмет: Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури в Обект № 2018-1 Виж пълна информация
1842 ДГС Тунджа 15.02.2018 1814-1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 3,188.78 лв. без ДДС
Предмет: ЛКД- ПОДПОМАГАНЕ ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ Операция- Отстраняване на подлеса - за обект 1814-1 Виж пълна информация
1841 ДГС Тунджа 15.02.2018 1814;1812;1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1082 куб.м. 338 куб.м. 0 куб.м. 669 куб.м. 440 куб.м. 90 куб.м. 2619 куб.м.
чб;бл,кдб,цр,кгбр,дрш И тп
Продажба на стояща дървесина на корен 127,925.05 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ОБЕКТИ 1814;1812;1804 КЛФ-2018 НА ТП „ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
1608 ДГС Тунджа 04.12.2017 2017-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,624.09 лв. без ДДС
Предмет: ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГК НА ТП"ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ; ОБЕКТ 2017-8 Виж пълна информация