Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1608 ДГС Тунджа 04.12.2017 2017-8 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 47,624.09 лв. без ДДС
Предмет: ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГК НА ТП"ДГС-ТУНДОА"- ЯМБОЛ; ОБЕКТ 2017-8 Виж пълна информация
1605 ДГС Тунджа 05.12.2017 1807,1808,1809
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 229 куб.м. 1710 куб.м. 0 куб.м. 1969 куб.м.
цр,кдб,бл,мжд,кгбр,пяс,др.изд
Процедури за добив на дървесина 39,675.00 лв. без ДДС
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1807, 1808 И 1809/ЛФ 2018 г. НА ТП"ДГС-ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
1604 ДГС Тунджа 05.12.2017 1802 и 1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1372 куб.м. 449 куб.м. 95 куб.м. 850 куб.м. 795 куб.м. 85 куб.м. 3646 куб.м.
тп,ак и глд
Продажба на стояща дървесина на корен 162,008.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1808 И 1811/ЛФ 2018г. на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
1603 ДГС Тунджа 05.12.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
697 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 177 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 1503 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 71,490.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801/ЛФ 2018г. отд. 108 „к“, 108 „л“ на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
1598 ДГС Тунджа 03.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ТУНДЖА“ Виж пълна информация
1583 ДГС Тунджа 07.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери и други включително и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали, консумативи и софтуер за нуждите на ТП ДГС „Тунджа“. Виж пълна информация
1580 ДГС Тунджа 30.11.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
697 куб.м. 552 куб.м. 0 куб.м. 177 куб.м. 0 куб.м. 77 куб.м. 1503 куб.м.
тп
Продажба на стояща дървесина на корен 70,959.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен от обект 1801/ЛФ 2018г. отд. 108 „к“, 108 „л“ на територията на ТП «ДГС –Тунджа» гр. Ямбол Виж пълна информация
Процедура № 1580 на ДГС Тунджа от 30.11.2017 е прекратена!
1509 ДГС Тунджа 05.12.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, ВКЛЮЧВАЩО ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА МПС, ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ/ОРИГИНАЛНИ ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ/ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА АВТОМОБИЛИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ТП "ДГС- ТУНДЖА" ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 1509 на ДГС Тунджа от 05.12.2017 е прекратена!
1505 ДГС Тунджа 30.10.2017 1719,1720 И 1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3109 куб.м. 147 куб.м. 0 куб.м. 3256 куб.м.
чб, мжд, ак
Процедури за добив на дървесина 72,780.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП. Виж пълна информация
1504 ДГС Тунджа 30.10.2017 1719,1720 И 1721
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3109 куб.м. 147 куб.м. 0 куб.м. 3256 куб.м.
чб, мжд, ак
Процедури за добив на дървесина 73,239.00 лв. без ДДС
Предмет: СЕЧ И ИЗВОЗ НА ИНВЕНТАРИЗИРАНИ КОЛИЧЕСТВА ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
Процедура № 1504 на ДГС Тунджа от 30.10.2017 е прекратена!
1497 ДГС Тунджа 31.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП "ДГС-ТУНДЖА" ЯМБОЛ Виж пълна информация
1461 ДГС Тунджа 13.10.2017 19.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КОТЕЛ И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ТП "ДГС- ТУНДЖА"- ЯМБОЛ Виж пълна информация
1442 ДГС Тунджа 13.10.2017 2017-7 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 126,714.44 лв. без ДДС
Предмет: “Механизирана почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури”, Виж пълна информация
1383 ДГС Тунджа 14.09.2017 1618, 1716 и 1718
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 249 куб.м. 1598 куб.м. 0 куб.м. 1855 куб.м.
бл,кдб,цр,пяс,чдб,срлп; пбрс;мждр; кгбр;пкл;ор
Процедури за добив на дървесина 37,671.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в Обекти №№ 1618, 1716 и 1718 от КЛФ-2017 в териториалният обхват на ТП “ДГС - Тунджа" гр. Ямбол Виж пълна информация
1375 ДГС Тунджа 08.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" - ЯМБОЛ Виж пълна информация
1351 ДГС Тунджа 18.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ОСИГУРЯВАНА НА ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ВКЛЮЧВАЩА ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТ НА ТП"ДГС- ТУНДЖА" -ЯМБОЛ Виж пълна информация
1343 ДГС Тунджа 29.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП"ДГС-ТУНДЖА" ГР. ЯМБОЛ Виж пълна информация
Процедура № 1343 на ДГС Тунджа от 29.08.2017 е прекратена!
1265 ДГС Тунджа 04.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 2017Г. НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА №3/28 02 1987 г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ И ПЕРИОДИЧНИТЕ МЕД. ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ Виж пълна информация
1169 ДГС Тунджа 10.07.2017 2017-6 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 168,730.70 лв. без ДДС
Предмет: “Механизирана почвоподготовка на горски култури”, Виж пълна информация
1055 ДГС Тунджа 12.05.2017 1716
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 180 куб.м. 40 куб.м. 0 куб.м. 220 куб.м.
чдб,срлп
Процедури за добив на дървесина 4,439.00 лв. без ДДС
Предмет: „Добив на дървесина“ в обект № 1716 Виж пълна информация