Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1683 ДГС Хасково 08.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 7,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, модеми, рутъри и др. вкл. и техника в извън гаранционен срок/ за нуждите на ТП „ДГС Хасково” Виж пълна информация
1663 ДГС Хасково 15.12.2017 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 3517 куб.м. 0 куб.м. 3691 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, чдб, мжд, кл, кгбр, пяс
Процедури за добив на дървесина 86,369.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, ЛФ 2018г. Виж пълна информация
Процедура № 1663 на ДГС Хасково от 15.12.2017 е прекратена!
1658 ДГС Хасково 14.12.2017 1801-1, 1802-1, 1803-1, 1804-1, 1805-1, 1806-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 174 куб.м. 3517 куб.м. 0 куб.м. 3691 куб.м.
здб, бл, цр, кдб, чдб, мжд, кл, кгбр, пяс
Процедури за продажба на дървесина 273,134.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад за търговци, отговарящи на изискванията на чл.115, ал.1, т.1а и т.2 от Закона за горите, ЛФ 2018г. Виж пълна информация
Процедура № 1658 на ДГС Хасково от 14.12.2017 е прекратена!
1647 ДГС Хасково 13.12.2017 1807, 1808, 1809, 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 30 куб.м. 0 куб.м. 486 куб.м. 777 куб.м. 187 куб.м. 1722 куб.м.
тп, ак, глд
Продажба на стояща дървесина на корен 67,373.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛФ 2018 година Виж пълна информация
1572 ДГС Хасково 10.11.2017 1728
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м.
цр, чдб, срлп
Процедури за добив на дървесина 4,108.32 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за продажба на физически лица със собствени работници от обекти от горски територии, собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
1499 ДГС Хасково 07.11.2017 1726,1727
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 3019 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 3063 куб.м.
бб, чб, бл
Процедури за продажба на дървесина 65,415.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
1498 ДГС Хасково 20.10.2017 1724, 1725
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м. 0 куб.м. 291 куб.м.
бл, цр, кдб, мжд, кгбр
Процедури за добив на дървесина 7,379.76 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина за продажба на физически лица със собствени работници от обекти от горски територии, собственост на Община Димитровград, стопанисвани от ТП"ДГС Хасково". Виж пълна информация
1415 ДГС Хасково 29.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, минерални и листни торове" Виж пълна информация
1414 ДГС Хасково 29.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,116.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1387 ДГС Хасково 12.09.2017 1720, 1721, 1722, 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м.
бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд, срлп, ак
Процедури за добив на дървесина 63,298.56 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
1358 ДГС Хасково 08.09.2017 2-2017 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 127,696.62 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности в обекти от горски територии държавна собственост Виж пълна информация
1330 ДГС Хасково 25.09.2017 Открита процедура 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група" Виж пълна информация
1322 ДГС Хасково 25.08.2017 1720, 1721, 1722, 1723
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м. 0 куб.м. 2496 куб.м.
бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд, срлп, ак
Процедури за добив на дървесина 63,298.56 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
Процедура № 1322 на ДГС Хасково от 25.08.2017 е прекратена!
1199 ДГС Хасково 03.08.2017 Открита процедура 2,855.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирана направа на нови минерализовани ивици в териториалния обхват на ТП"ДГС Хасково"" Виж пълна информация
Процедура № 1199 на ДГС Хасково от 03.08.2017 е прекратена!
1198 ДГС Хасково 17.07.2017 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП „ДГС Хасково” " Виж пълна информация
1072 ДГС Хасково 31.05.2017 1716, 1717, 1718, 1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2862 куб.м. 0 куб.м. 2862 куб.м.
бл, цр, гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 143,100.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година - за местни търговци по чл.115 от ЗГ. Виж пълна информация
1066 ДГС Хасково 30.05.2017 1715
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
60 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2020 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2096 куб.м.
бб, здгл, здб
Продажба на стояща дървесина на корен 52,220.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛСФ 2017 година Виж пълна информация
997 ДГС Хасково 29.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Осигуряване охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на обекти на ТП ДГС Хасково" Виж пълна информация
965 ДГС Хасково 17.05.2017 Открита процедура 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС ХАСКОВО”" Виж пълна информация
964 ДГС Хасково 15.05.2017 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост на ТП „ДГС Хасково” Виж пълна информация