Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1988 ДГС Чирпан 10.04.2018 186301
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 500 куб.м. 500 куб.м. 1000 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2000 куб.м.
чб,бб
Процедури за добив на дървесина 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tоварене, подвоз и претоварване на прогнозно количество добита дървесина от временни складове франко ТИР на цялата територия на ТП ДГС Чирпан - Обект №186301 Виж пълна информация
1971 ДГС Чирпан 02.04.2018 186113, 186116
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 1070 куб.м. 125 куб.м. 625 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1890 куб.м.
чб
Продажба на стояща дървесина на корен 58,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от отдели включени в ГП - 2018г. за ползване на дървесина от общински горски територии, предоставени за управление на ТП ДГС Чирпан в Обекти с №186113 и 186116. Виж пълна информация
1950 ДГС Чирпан 13.04.2018 Открита процедура 52,380.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услуга по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186206“ Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186207“ Обособена позиция №3: „Механизирана поддръжка на съществуващи лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 186208“ Виж пълна информация
1941 ДГС Чирпан 19.03.2018 186110 и 186111
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 105 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 281 куб.м. 0 куб.м. 416 куб.м.
цр, бл, здб, ак. чдб
Процедури за добив на дървесина 20,317.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обекти № 186110 и 186111 Виж пълна информация
1858 ДГС Чирпан 23.02.2018 186201, 186202, 186203, 186204, 186205 Лесокултурни мероприятия 274,957.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка – механизирано и ръчно, временно съхраняване на фиданките за залесяване; залесяване на горски култури; попълване; първо и второ отглеждане на широколистни 1, 2 и 3 -годишни горски култури – ръчно и механизирано; отглеждане на млади насаждения без материален добив, филизене и варосване на тополови култури, в горски територии държавна собственост на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство Чирпан за обекти 186201, 186202, 186203, 186204, 186205 Виж пълна информация
1646 ДГС Чирпан 15.12.2017 186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 2457 куб.м. 307 куб.м. 657 куб.м. 1869 куб.м. 0 куб.м. 5403 куб.м.
чб, бб, здб, ак, бл, кгбр, лп
Продажба на стояща дървесина на корен 229,426.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен , от Обекти с № 186101, 186102, 186103, 186104, 186105, 186106, 186107, 186108 и 186109 Виж пълна информация
1539 ДГС Чирпан 21.11.2017 Събиране на оферти с обява 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Чирпан Виж пълна информация
1503 ДГС Чирпан 08.11.2017 176151
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м. 0 куб.м. 311 куб.м.
ak
Процедури за добив на дървесина 14,916.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента в обект № 176151 Виж пълна информация
1490 ДГС Чирпан 21.11.2017 Открита процедура 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извънгаранционна поддръжка на офис техника, компютри, преносими компютри, скенери, модеми, рутери и други за нуждите на ТП „ДГС Чирпан“ Виж пълна информация
1478 ДГС Чирпан 20.10.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017 г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
1368 ДГС Чирпан 13.09.2017 Процедури за добив на дървесина 80,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, подвоз и претоварване на дървесина от временните складове франко ТИР на територията на ТП ДГС Чирпан в Обект №176301 Виж пълна информация
1367 ДГС Чирпан 13.09.2017 176141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
524 куб.м. 3782 куб.м. 276 куб.м. 4694 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 9276 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 296,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен, от Обект № 176141 Виж пълна информация
1324 ДГС Чирпан 01.09.2017 Публично състезание 12,759.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на изпълнител за извършване на авиохимична и авиобиологична борба срещу вредители,болести и други повреди ”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Доставка чрез закупуване на растителнозащитни препарати разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC, безопасни за растения животни, пчели и хора, за нуждите на ТП ДГС Чирпан и Обособена позиция № 2 - Извършване на специализирани авиационни услуги за авиохимична и авиобиолигична борба срещу борова процесионка над горска територия попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС Чирпан с обща площ за третиране от 2738 дка Виж пълна информация
1310 ДГС Чирпан 21.08.2017 176210 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 682.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: почистване на ЛПП без материален добив-почистване на ЛПП от храсти,издънки,тръни,къпини и др.чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси;изнасяне на вършина,клоин и др.отпадъци от сечта извън площта на ЛПП Виж пълна информация
1308 ДГС Чирпан 21.08.2017 176138, 176139 И 176140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
359 куб.м. 1174 куб.м. 57 куб.м. 1265 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2855 куб.м.
бб и чб
Процедури за продажба на дървесина 181,080.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „търг с тайно наддаване” за предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на склад от Обект 176140 и дървесина натоварена франко ТИР от Обекти 176138 и 176139 Виж пълна информация
1230 ДГС Чирпан 31.07.2017 176135, 176136 и 176137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
131 куб.м. 717 куб.м. 19 куб.м. 583 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1450 куб.м.
бб, чб
Процедури за добив на дървесина 55,006.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз, товарене, подвоз и претоварване на дървесина франко ТИР в обекти № 176135, 176136 и 176137 Виж пълна информация
1229 ДГС Чирпан 31.07.2017 176132 и 176133
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 97 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 484 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
ак, цр, здб, кдб, бл, гбр
Процедури за добив на дървесина 29,421.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко клиента - обекти 176132 и 176133 Виж пълна информация
1228 ДГС Чирпан 31.07.2017 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
968 куб.м. 3189 куб.м. 140 куб.м. 2058 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6329 куб.м.
бб, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 220,908.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Обекти с № 176127, 176128, 176129, 176130 и 176131 Виж пълна информация
1189 ДГС Чирпан 27.06.2017 Договаряне без предварително обявление 4,337.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани ивици в Обект 176206 Виж пълна информация
1126 ДГС Чирпан 14.07.2017 Открита процедура 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Чирпан по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части и консумативи по заявка на Възложителя Виж пълна информация