Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2440 ДЛС Граматиково 14.11.2018 Открита процедура 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез покупка на 20т. сочен фураж- тикви за нуждите на ТП „ДЛС Граматиково” Виж пълна информация
2439 ДЛС Граматиково 09.11.2018 Открита процедура 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца“ Виж пълна информация
2438 ДЛС Граматиково 06.11.2018 Открита процедура 150,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ за срок от 24 месеца, по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти ; Виж пълна информация
2305 ДЛС Граматиково 17.08.2018 обект № 1807-12 ; № 1807-13
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
128.57 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104.94 куб.м. 233.51 куб.м.
дб, цр, бк
Процедури за продажба на дървесина 41,569.65 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина, намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково Виж пълна информация
2296 ДЛС Граматиково 08.08.2018 Събиране на оферти с обява 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за срок от 12 месеца“ Виж пълна информация
2286 ДЛС Граматиково 06.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
2280 ДЛС Граматиково 08.08.2018 1825
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 1626 куб.м. 3 куб.м. 1695 куб.м.
дб, цр, гбр, бк
Продажба на стояща дървесина на корен 90,120.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извеждане на сеч в горски насаждения, съгласно чл. 6 – чл. 20 от Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите, разкройване на сортименти по БДС, товарене, транспортиране и продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 1825; от КЛФ - 2018г., Виж пълна информация
2268 ДЛС Граматиково 22.08.2018 Открита процедура 150,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване на МПС, по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части за МПС по заявка на Възложителя; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на автомобилния парк на ТП „ДЛС Граматиково“ за срок от 24 месеца Виж пълна информация
Процедура № 2268 на ДЛС Граматиково от 22.08.2018 е прекратена!
2200 ДЛС Граматиково 22.06.2018 Събиране на оферти с обява 20,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на 4 броя основи за високо закрито чакало и 4 броя горна част/къщички на ВЗЧ” Виж пълна информация
2182 ДЛС Граматиково 22.06.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 13,417.29 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив /Отгледни сечи/ - природосъобразно производство на висококачествена дървесина, в т.ч. Трасиране на пътеките за достъп, определяне на дървета опции, опръстеняване, пречупване или срязване на дървета конкуренти , изсичане на пътеките за достъп Виж пълна информация
2180 ДЛС Граматиково 14.06.2018 21.06.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Граматиково”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
2056 ДЛС Граматиково 04.05.2018 Открита процедура 11,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДЛС Граматиково“ Виж пълна информация
2036 ДЛС Граматиково 08.05.2018 1801 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк,дб,др
Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
2023 ДЛС Граматиково 17.04.2018 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
778 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 3111 куб.м. 4394 куб.м. 667 куб.м. 9019 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,трп,мжд,чб
Процедури за добив на дървесина 193,875.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823 Виж пълна информация
2004 ДЛС Граматиково 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк, гбр, др
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1962 ДЛС Граматиково 28.03.2018 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
778 куб.м. 69 куб.м. 0 куб.м. 3111 куб.м. 4394 куб.м. 667 куб.м. 9019 куб.м.
дб,цр,бк,гбр,трп,мжд,чб
Процедури за добив на дървесина 193,875.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина в обекти 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823 Виж пълна информация
1868 ДЛС Граматиково 22.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 64,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка на 170 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"Държавно ловно стопанство Граматиково за 12-месечен период Виж пълна информация
1832 ДЛС Граматиково 07.03.2018 1801 Д Дългосрочни договори 760,178.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен в териториалния обхват на ЮИДП ДП Сливен, ТП ДГС Звездец, ТП ДГС Кости, ТП ДГС Малко Търново, ТП ДГС Царево, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Граматиково Виж пълна информация
Процедура № 1832 на ДЛС Граматиково от 07.03.2018 е прекратена!
1777 ДЛС Граматиково 30.01.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП «ДЛС ГРАМАТИКОВО ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СЪС СРЕДНО ИЗВОЗНО РАЗСТОЯНИЕ 11КМ.» Виж пълна информация
1715 ДЛС Граматиково 28.12.2017 1801, 1802, 1805, 1806 и 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
726 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1786 куб.м. 2645 куб.м. 207 куб.м. 5364 куб.м.
дб,цр,чб,бк,мжд,гбр
Процедури за добив на дървесина 115,956.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1801, 1802, 1805, 1806 и 1810 Виж пълна информация