Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1792 ДЛС Ропотамо 20.02.2018 Публично състезание 282,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ГОРСКИ КАМИОНЕН ПЪТ”ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ-ТРИТЕ СИНУРА-БУРХАМА-КАИШКА ШУМА-АТ ЧЕИР-КОЗАРКА-ЛОВНА РЕЗИДЕНЦИЯ” С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЕКТИ В ГСУ, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДЛС РОПОТАМО Виж пълна информация
1759 ДЛС Ропотамо 24.01.2018 1802, 1810
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2901 куб.м. 828 куб.м. 0 куб.м. 4264 куб.м.
дб,цр,чб,кгбр
Процедури за добив на дървесина 80,194.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
1712 ДЛС Ропотамо 16.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка на 200(двеста)тона царевица на зърно за нуждите на ТП"ДЛС Ропотамо"за 12-месечен период Виж пълна информация
1668 ДЛС Ропотамо 15.12.2017 1801, 1803 и 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2836 куб.м. 2057 куб.м. 0 куб.м. 4911 куб.м.
дб,цр,гбр,мжд,пяс
Процедури за продажба на дървесина 337,104.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1801, 1803 и 1804 Виж пълна информация
1660 ДЛС Ропотамо 14.12.2017 1801, 1803 и 1804
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2836 куб.м. 2057 куб.м. 0 куб.м. 4911 куб.м.
дб,цр,кгбр,мжд,пяс
Процедури за добив на дървесина 93,354.00 лв. без ДДС
Предмет: възлагане добив на дървесина от обекти 1801, 1803 и 1804 Виж пълна информация
1246 ДЛС Ропотамо 31.08.2017 Открита процедура 78,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-РОПОТАМО“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация
1197 ДЛС Ропотамо 19.07.2017 1705-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 70.20 куб.м. 64.90 куб.м. 0 куб.м. 135.10 куб.м.
цр, кгбр,дб
Процедури за продажба на дървесина 8,958.40 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина Виж пълна информация
1131 ДЛС Ропотамо 23.06.2017 1710 и 1711
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3207 куб.м. 1456 куб.м. 0 куб.м. 4669 куб.м.
чб, дб, цр, мжд, кгбр
Процедури за добив на дървесина 84,063.96 лв. без ДДС
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва : 1. Обект 1710; 2. Обект 1711; в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо„ Виж пълна информация
1111 ДЛС Ропотамо 05.07.2017 Публично състезание 28,886.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.294 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА НА ПЕРСОНАЛА НА ТП”ДЛС РОПОТАМО” Виж пълна информация
1069 ДЛС Ропотамо 25.05.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ Виж пълна информация
1030 ДЛС Ропотамо 25.05.2017 1705-3
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
367.06 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 131.33 куб.м. 498.39 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 64,526.70 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добити количества дървесина от обект 1705-3 Виж пълна информация
1000 ДЛС Ропотамо 10.05.2017 1703-2, 1705-1, 1705-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 862.20 куб.м. 339.9 куб.м. 38.2 куб.м. 1335.30 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 95,246.65 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина Виж пълна информация
989 ДЛС Ропотамо 04.05.2017 Събиране на оферти с обява 14,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на материали и изработване на 3 броя биотехнически съоръжения(високо закрито чакало)” Виж пълна информация
927 ДЛС Ропотамо 10.04.2017 Събиране на оферти с обява 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо“ Виж пълна информация
894 ДЛС Ропотамо 06.04.2017 1703-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 368.40 куб.м. 110.55 куб.м. 0 куб.м. 478.95 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 32,665.90 лв. без ДДС
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина Виж пълна информация
696 ДЛС Ропотамо 24.02.2017 Открита процедура 56,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на 160 тона царевица на зърно за нуждите на ТП ДЛС Ропотамо Виж пълна информация
694 ДЛС Ропотамо 20.01.2017 Събиране на оферти с обява 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
552 ДЛС Ропотамо 08.12.2016 13.12.2016 1701-1 и 1704-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1740 куб.м. 1390 куб.м. 0 куб.м. 3130 куб.м.
дб,цр
Процедури за продажба на дървесина 199,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от обекти 1701-1 и 1704-1 Виж пълна информация
511 ДЛС Ропотамо 02.12.2016 08.12.2016 1701, 1702, 1703, 1704 и 1705
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4649 куб.м. 3101 куб.м. 120 куб.м. 7967 куб.м.
дб,цр,срлп,кгбр,чб,мжд
Процедури за добив на дървесина 147,006.11 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обекти 1701, 1702, 1703, 1704 и 1705 Виж пълна информация
383 ДЛС Ропотамо 09.11.2016 16.11.2016 1610
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1516 куб.м. 667 куб.м. 0 куб.м. 2183 куб.м.
дб,цр,пяс,мжд,кгбр
Процедури за добив на дървесина 39,294.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект 1610 Виж пълна информация