Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1399 ДЛС Тополовград 12.09.2017 7034
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 213 куб.м. 4 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 465 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 10,463.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7034 Виж пълна информация
1327 ДЛС Тополовград 21.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 55,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ТОПОЛОВГРАД“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Виж пълна информация
1319 ДЛС Тополовград 25.08.2017 7901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.57 куб.м. 18.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68.5 куб.м.
бб;чб
Процедури за продажба на дървесина 4,920.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина Виж пълна информация
1302 ДЛС Тополовград 17.08.2017 7031 и 7032
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 423 куб.м. 8 куб.м. 211 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1019 куб.м.
бб; чб
Продажба на стояща дървесина на корен 38,449.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7031-473м3; 7032-546м3 Виж пълна информация
1267 ДЛС Тополовград 04.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,592.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
1224 ДЛС Тополовград 28.07.2017 7031 и 7032
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 423 куб.м. 8 куб.м. 211 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1019 куб.м.
бб;чб
Продажба на стояща дървесина на корен 42,669.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7031-473м3; 7032-546м3 Виж пълна информация
1223 ДЛС Тополовград 28.07.2017 № 7028 и 7029
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1119 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.
цр; здб; кгбр; мждр; лп
Процедури за добив на дървесина 23,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7028 и 7029 Виж пълна информация
1196 ДЛС Тополовград 01.08.2017 Публично състезание 860,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на СМР-реконструкция по тех. и инввест. проект на Възложителяна съществуваща сграда към Ловен дом "Ормана", Ямбол стопанисванa от ТП "ДЛС Тополовград" Виж пълна информация
1159 ДЛС Тополовград 05.07.2017 № 7026; 7027; 7028; 7029
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м.
бл; цр; здб; кгбр; мждр; лп
Процедури за добив на дървесина 43,714.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти Виж пълна информация
1133 ДЛС Тополовград 14.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Борсова сделка "Доставка на 30,4 тона фураж за нуждите на фазанарията гр. Елхово" Виж пълна информация
1132 ДЛС Тополовград 27.06.2017 7013; 7016; 7018; 7024; 7025
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1028 куб.м. 1150 куб.м. 93 куб.м. 546 куб.м. 86 куб.м. 40 куб.м. 2943 куб.м.
бб; чб; здб
Продажба на стояща дървесина на корен 122,274.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7013-348м3; 7016-811м3; 7018-838м3; 7024-428м3; 7025-518м3 Виж пълна информация
1128 ДЛС Тополовград 11.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,736.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддържане на 107550 л.м. минерализовани ивици в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДЛС "Тополовград" Виж пълна информация
1127 ДЛС Тополовград 11.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 43,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на 100 /сто/ тона концентриран фураж - царевица за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
1090 ДЛС Тополовград 06.06.2017 7013; 7016; 7018; 7024; 7025
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1028 куб.м. 1150 куб.м. 93 куб.м. 546 куб.м. 86 куб.м. 40 куб.м. 2943 куб.м.
бб; чб; здб
Продажба на стояща дървесина на корен 122,274.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7013-348м3; 7016-811м3; 7018-838м3; 7024-428м3; 7025-518м3 Виж пълна информация
1012 ДЛС Тополовград 16.05.2017 №7007; 7019; 7020; 7021; 7022; 7023
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
23 куб.м. 29 куб.м. 2 куб.м. 2 куб.м. 4020 куб.м. 0 куб.м. 4076 куб.м.
здб; бл; цр; чб; кгбр; др.шир
Процедури за добив на дървесина 91,572.80 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти, изсичане на подлес. Виж пълна информация
991 ДЛС Тополовград 10.05.2017 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1287 куб.м. 1844 куб.м. 107 куб.м. 632 куб.м. 127 куб.м. 59 куб.м. 4056 куб.м.
бб; чб; здб; гбр; ак
Продажба на стояща дървесина на корен 173,837.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7013-348м3; 7014-353м3; 7015-942м3; 7016-811м3; 7017-764м3; 7018-838м3 Виж пълна информация
918 ДЛС Тополовград 13.04.2017 20.04.2017 7012; 7013; 7014
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
368 куб.м. 396 куб.м. 52 куб.м. 284 куб.м. 0 куб.м. 5 куб.м. 1105 куб.м.
бб; чб
Продажба на стояща дървесина на корен 46,445.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен об.7012 - 404 м3; об.7013 - 348 м3; об.7014 - 353 м3 Виж пълна информация
874 ДЛС Тополовград 04.04.2017 07.04.2017 7007, 7009, 7010, 7011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 52 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 2649 куб.м. 0 куб.м. 2725 куб.м.
здб, чб, бл, цр, ак, лп, др.шир
Процедури за добив на дървесина 62,438.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти, изсичане на подлес Виж пълна информация
794 ДЛС Тополовград 10.03.2017 7801 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,495.14 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на дъбови култури и отглеждане на двегодишни дъбови култури /два пъти/ в отдели 37-4; 95-9; 104-1 Виж пълна информация
680 ДЛС Тополовград 28.02.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 43,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, и доставка на резервни части на МПС, стопанисвани от ТП ДЛС Тополовград по обособени позиции от 1 до 6. Виж пълна информация