Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1798 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2062 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2062 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 51,550.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад - санитарни сечи в иглолистни насаждения обекти 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 Виж пълна информация
1797 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3677 куб.м. 0 куб.м. 3677 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 87,262.93 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад и изсичане на подлес Виж пълна информация
1795 ДЛС Тополовград 05.02.2018 1803, 1804, 1805, 1806, 1807
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
377 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 637 куб.м. 1238 куб.м. 10 куб.м. 2389 куб.м.
чб, здб, срлп, гб, мждр, кгбр
Продажба на стояща дървесина на корен 102,249.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1710 ДЛС Тополовград 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1671 ДЛС Тополовград 01.12.2017 7046
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
178 куб.м. 270 куб.м. 8 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 536 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 13,400.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7046 Виж пълна информация
1659 ДЛС Тополовград 29.11.2017 7045
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
176 куб.м. 568 куб.м. 8 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 783 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 19,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7045 Виж пълна информация
1593 ДЛС Тополовград 22.11.2017 7044
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 131 куб.м. 5 куб.м. 43 куб.м. 134 куб.м. 0 куб.м. 360 куб.м.
чб; ак; глдч; кгбр
Процедури за добив на дървесина 8,598.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7044 Виж пълна информация
1587 ДЛС Тополовград 16.11.2017 7042 и 7043
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
742 куб.м. 429 куб.м. 5 куб.м. 89 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1265 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 36,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7042 и 7043 Виж пълна информация
1531 ДЛС Тополовград 06.11.2017 7040 и 7041
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
140 куб.м. 145 куб.м. 1 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 385 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 9,625.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7040 и 7041 Виж пълна информация
1527 ДЛС Тополовград 03.11.2017 7033
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
150 куб.м. 108 куб.м. 3 куб.м. 165 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 423 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 10,575.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7033 Виж пълна информация
1523 ДЛС Тополовград 03.11.2017 7039
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
414 куб.м. 492 куб.м. 9 куб.м. 113 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1028 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 25,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив сеч и извоз на дървесина до временен склад за обект 7039. Виж пълна информация
1520 ДЛС Тополовград 16.11.2017 7802 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 110,578.29 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури Виж пълна информация
1510 ДЛС Тополовград 14.11.2017 7038
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м. 0 куб.м. 546 куб.м.
ак; глдч
Процедури за добив на дървесина 10,920.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти № 7038 Виж пълна информация
1456 ДЛС Тополовград 04.10.2017 7035; 7036; 7037
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 634 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 200 куб.м. 0 куб.м. 1116 куб.м.
чб; бб;
Процедури за добив на дървесина 27,900.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7035 №7036; №7037 Виж пълна информация
1440 ДЛС Тополовград 07.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,458.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на ловностопански мероприятия в ловностопански комплекс "Голям манастир" Виж пълна информация
1399 ДЛС Тополовград 12.09.2017 7034
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
117 куб.м. 213 куб.м. 4 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 465 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 10,463.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на дърводобив - сеч и извоз на дървесина до временен склад по обекти №7034 Виж пълна информация
1327 ДЛС Тополовград 21.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 55,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ТОПОЛОВГРАД“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Виж пълна информация
1319 ДЛС Тополовград 25.08.2017 7901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.57 куб.м. 18.93 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 68.5 куб.м.
бб;чб
Процедури за продажба на дървесина 4,920.20 лв. без ДДС
Предмет: продажба на добита дървесина Виж пълна информация
1302 ДЛС Тополовград 17.08.2017 7031 и 7032
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
358 куб.м. 423 куб.м. 8 куб.м. 211 куб.м. 0 куб.м. 19 куб.м. 1019 куб.м.
бб; чб
Продажба на стояща дървесина на корен 38,449.60 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по обекти: 7031-473м3; 7032-546м3 Виж пълна информация
1267 ДЛС Тополовград 04.08.2017 Събиране на оферти с обява 2,592.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация