Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2858 ДЛС Тополовград 06.03.2019 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
365 куб.м. 163 куб.м. 19 куб.м. 2622 куб.м. 1565 куб.м. 0 куб.м. 4734 куб.м.
ак, гл, чб, мждр, здб, кгбр, бл
Процедури за добив на дървесина 113,139.89 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2857 ДЛС Тополовград 06.03.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 26,574.64 лв. без ДДС
Предмет: Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДЛС Тополовгрда Виж пълна информация
2727 ДЛС Тополовград 31.01.2019 1902Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2636 ДЛС Тополовград 19.12.2018 1908, 1909, 1910, 1911
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 33 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 1681 куб.м. 0 куб.м. 1736 куб.м.
ак, гл, здб, бл, цр, кгбр, кдб, мждр
Процедури за добив на дървесина 39,459.39 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина и изсичане на подлес в обекти на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2630 ДЛС Тополовград 19.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904,1905,1906, 1907
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
700 куб.м. 6207 куб.м. 471 куб.м. 2790 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10168 куб.м.
чб, бб
Продажба на стояща дървесина на корен 351,875.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина на корен на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2520 ДЛС Тополовград 16.11.2018 1879 1880 1881
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1518 куб.м. 0 куб.м. 1518 куб.м.
здб, срлп, мждр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 35,683.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1879 1880 1881 на територията на ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2456 ДЛС Тополовград 14.11.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 23,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на напитки за нуждите на ТП ДЛС „Тополовград” - гр.Тополовград за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2455 ДЛС Тополовград 17.10.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущи ремонти и поддръжка на котли и отоплителни инсталации в административната сграда на ТП ДЛС “ТОПОЛОВГРАД” - гр.Тополовград, Ловен Дом “Сакар” гр.Тополовград и Ловен Дом “Ормана” гр.Ямбол Виж пълна информация
2417 ДЛС Тополовград 01.10.2018 1872 1873
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 1 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 526 куб.м. 0 куб.м. 528 куб.м.
ак, глд
Процедури за добив на дървесина 10,560.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина до временен склад на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2408 ДЛС Тополовград 21.09.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,592.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018г на работниците и служителите, предвидени в Наредба № 3/28.02.1987г. за задължителните предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
2348 ДЛС Тополовград 27.08.2018 1859 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 37,529.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина в обекти 1859 1860 на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2322 ДЛС Тополовград 21.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 57,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на 150 тона царевица – зърно за нуждите на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2291 ДЛС Тополовград 14.08.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,984.70 лв. без ДДС
Предмет: Почвоподготовка и залесяване в обект 1802 на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2258 ДЛС Тополовград 23.07.2018 1859 1860
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м. 0 куб.м. 1597 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, мждр
Процедури за добив на дървесина 37,529.50 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1859 1860 на територията на ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2229 ДЛС Тополовград 08.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,350.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компютри, сървъри, копирни машини, монитори, хардуер, софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори и таблети/ за нуждите на ТП „ДЛС Тополовград“ по обособени позиции за срок от 24 месеца Виж пълна информация
2228 ДЛС Тополовград 08.08.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП ДЛС Тополовград за срок от 24 м. Виж пълна информация
2208 ДЛС Тополовград 04.07.2018 1857 1858 1859 1860 1861 1862
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4162 куб.м. 0 куб.м. 4162 куб.м.
здб, цр, кгбр, бл, яс, мждр
Процедури за добив на дървесина 89,983.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на сеч и извоз на дървесина в района на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2188 ДЛС Тополовград 04.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 32,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана обработка на почвата за производство на земеделски култури в териториалния обхват на дейност на ДЛС Тополовград ТП Виж пълна информация
2154 ДЛС Тополовград 04.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 100,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части /оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация
2137 ДЛС Тополовград 29.05.2018 1845
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 908 куб.м. 0 куб.м. 908 куб.м.
здб
Процедури за добив на дървесина 19,522.00 лв. без ДДС
Предмет: Договаряне за възлагане на добив - сеч и извоз на дървесина за обект 1845 в отдели 154е, 154ж на територията на ТП ДЛС Тополовград Виж пълна информация