Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3470 ДГС Кипилово 21.10.2019 3-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
75 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 107 куб.м.
здб
Процедури за продажба на дървесина 10,766.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 3-1 стопанисвани на от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3469 ДГС Кипилово 21.10.2019 102, 103
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
290 куб.м. 29 куб.м. 4 куб.м. 28 куб.м. 1304 куб.м. 0 куб.м. 1655 куб.м.
здб, гбр, дрш, бб, см, трп, бк, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 69,933.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване на стояща дървесина но корен от обекти № 102,103 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3382 ДГС Кипилово 11.09.2019 3, 4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
122 куб.м. 59 куб.м. 13 куб.м. 870 куб.м. 926 куб.м. 53 куб.м. 2043 куб.м.
здб, бк, дрш, кгбр, гбр, бб, брз, шс, трп, здб,
Процедури за добив на дървесина 53,586.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив - сеч и извоз на дървесина до временен до временен склад от обекти № 3, 4 от КЛФ 2019 от гори държавна собственост, стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3322 ДГС Кипилово 12.08.2019 1-1, 1-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
323 куб.м. 7 куб.м. 6 куб.м. 444 куб.м. 483 куб.м. 30 куб.м. 1293 куб.м.
бк, здб бк, здб,гбр, лп,трп, чрш
Процедури за продажба на дървесина 94,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 1-1, 1-2, стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация
3321 ДГС Кипилово 12.08.2019 101, 102
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
113 куб.м. 15 куб.м. 3 куб.м. 11 куб.м. 937 куб.м. 0 куб.м. 1079 куб.м.
здб, гбр, ак, бк, шс, бб, мждр, кгбр, чб
Продажба на стояща дървесина на корен 44,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти № 101, 102 стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово" Виж пълна информация