Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2261 ДГС Тича 23.07.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,654.00 лв. без ДДС
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ И КУЛТУРИ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ - ОСВЕТЛЕНИЕ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРАСТТА ЧРЕЗ ОТСИЧАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ, ОБЕКТ №2 Виж пълна информация
2196 ДГС Тича 26.06.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.49,АЛ1 , Т.1 /ОБЕКТ 18020 ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
2135 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАИНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ 18015,18016 ,18017,18018 Виж пълна информация
2134 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБ 1815 ,1816, 1817,1818 Виж пълна информация
2100 ДГС Тича 17.05.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
Процедура № 2100 на ДГС Тича от 17.05.2018 е прекратена!
2098 ДГС Тича 17.05.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горските територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС ТИЧА по реда на чл. 12 ал.1 и чл. 15 ал.1 Виж пълна информация
Процедура № 2098 на ДГС Тича от 17.05.2018 е прекратена!
2019 ДГС Тича 16.04.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
Процедура № 2019 на ДГС Тича от 16.04.2018 е прекратена!
2018 ДГС Тича 16.04.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на на корен в горските територии -държавна собственост ,териториален обхват ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
Процедура № 2018 на ДГС Тича от 16.04.2018 е прекратена!
2008 ДГС Тича 12.04.2018 1803Ц
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1959 ДГС Тича 20.03.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД Виж пълна информация
1796 ДГС Тича 05.02.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ И ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
1721 ДГС Тича 29.12.2017 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
1720 ДГС Тича 29.12.2017 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ТП ДГС ТИЧА НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО РЕДА НА ЧЛ.12, АЛ1, И ЧЛ. 38, АЛ.1 Виж пълна информация
1363 ДГС Тича 11.09.2017 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДАВАНЕ СА ПРОДАЖБА НАПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБ.17016 ОТД 21а,22з,60б об 17017 ОТД.60а, ОБ.17018ОТД.118а,ОБ.17019 ОТД.67г,д,ж,к,л Виж пълна информация
Процедура № 1363 на ДГС Тича от 11.09.2017 е прекратена!
1222 ДГС Тича 26.07.2017 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - ОБЕКТ № 17010 отд. 14"а", ОБЕКТ 17011 отд 118. "в", ОБЕКТ 17012 отд. 67 "г", "к", "л", ОБЕКТ 17018 отд 60 "а", "б". Виж пълна информация
Процедура № 1222 на ДГС Тича от 26.07.2017 е прекратена!
1221 ДГС Тича 26.07.2017 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА - ОБЕКТ 17015 отд. 48 "у", 54 "в", 70 "в", 72 "а", 153 "в", 74 "б", "в" Виж пълна информация
1190 ДГС Тича 12.07.2017 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБЕКТ17013 ОТД34е,ж, ОТД 193 н Виж пълна информация
1088 ДГС Тича 30.05.2017 02.06.2017 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБЕКТИ№ 17010/ОТД14 А №17011 ОТД118 В №17012 ОТД 67Г,К,Л Виж пълна информация
Процедура № 1088 на ДГС Тича от 30.05.2017 е прекратена!
1076 ДГС Тича 29.05.2017 01.06.2017 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.49 АЛ.1 Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ВКЛЮЧЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2017 В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС ТИЧА ОТ ОБЕКТИ 17010 ,17011, 17012 Виж пълна информация
Процедура № 1076 на ДГС Тича от 29.05.2017 е прекратена!
1042 ДГС Тича 22.05.2017 25.05.2017 ОБЕКТ № 1709 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ПРОЦЕДУРА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ В ТП ДГС ТИЧА ПО РЕДА НА ЧЛ.12, АЛ.1 И ЧЛ15, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА Виж пълна информация