Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1578 ДГС Бургас 29.11.2017 1702-22
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
108.89 куб.м. 20.16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 129.05 куб.м.
бб; чб;
Процедури за продажба на дървесина 10,203.04 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас Виж пълна информация
1425 ДГС Бургас 03.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на 36 броя гуми за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Бургас“ Виж пълна информация
1407 ДГС Бургас 28.09.2017 1703-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 28.09.2017 г. Виж пълна информация
1388 ДГС Бургас 11.10.2017 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Денонощна охрана със СОТ на битова сграда - разсадник „Отманли“, горска база „Черна гора“ и касово помещение в адм. сграда на ТП „ ДГС-Бургас“ по обособени позиции“ Виж пълна информация
1357 ДГС Бургас 11.09.2017 1703-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.3 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 1,784.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 11.09.2017 г. Виж пълна информация
1320 ДГС Бургас 21.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на 1 / един / брой климатик за нуждите на ТП „ДГС - Бургас“ Виж пълна информация
1299 ДГС Бургас 31.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на вода - прогнозни количества за обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Бургас“ Виж пълна информация
1207 ДГС Бургас 15.08.2017 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БУРГАС“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация
1148 ДГС Бургас 29.06.2017 1703-5, 1702-18
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
133.62 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 133.62 куб.м.
бб, чб, бл
Процедури за продажба на дървесина 9,958.98 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 29.06.2017 г. Виж пълна информация
1119 ДГС Бургас 15.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Бургас” и в съответствие с техническата спецификация” Виж пълна информация
1093 ДГС Бургас 08.06.2017 1701-25, 1703-4, 1702-8, 1702-9, 1702-10, 1702-11
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
268.97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 268.97 куб.м.
бб, чб, бл, цр
Процедури за продажба на дървесина 20,044.64 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 08.06.2017 г. Виж пълна информация
1089 ДГС Бургас 02.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“ Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“ Виж пълна информация
1074 ДГС Бургас 31.05.2017 1706
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 71 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 71 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 1,290.78 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, общ. Созопол на маркирана дървесина от Обект № 1706 - отдел/подотдел 110-е, общо прогнозно количество 71 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС Бургас ”. Виж пълна информация
1073 ДГС Бургас 31.05.2017 1705
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 782 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 782 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 15,405.40 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Банево” в землището на кв. Банево, временен склад „Брястовец” в землището на с. Брястовец и временен склад "Изворище" в землището на с. Изворище, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 1705 - отдели/подотдели 8-а, 9-к, 9-т, 524-б, 524-п, 531-и, 531-я, 531-ж1, 534-з, 534-к, общо прогнозно количество 782 пл. куб. м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС Бургас ”. Виж пълна информация
1059 ДГС Бургас 29.05.2017 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2017г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците”. Виж пълна информация
1013 ДГС Бургас 06.06.2017 Открита процедура 6,090.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 21 000 л. м., ширина 3м. на дълбочина 0,10 м.“ Виж пълна информация
993 ДГС Бургас 10.05.2017 1701-9, 1701-15
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
56.88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.88 куб.м.
бл,цр
Процедури за продажба на дървесина 4,521.36 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 10.05.2017 г. Виж пълна информация
940 ДГС Бургас 19.04.2017 1701-9; 1701-15; 1702-4
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267.49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 267.49 куб.м.
бл, цр, бб, чб
Процедури за продажба на дървесина 20,106.50 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 19.04.2017 г. Виж пълна информация
871 ДГС Бургас 29.03.2017 1701-9
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.91 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 26.91 куб.м.
бл,цр
Процедури за продажба на дървесина 2,145.43 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 29.03.2017 г. Виж пълна информация
834 ДГС Бургас 14.03.2017 1704
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 282 куб.м. 533 куб.м. 0 куб.м. 965 куб.м.
бл,цр,кгбр
Процедури за добив на дървесина 17,080.85 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юк” в землището на с. Габър, временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица на маркирана дървесина от Обект № 1704 - отдели/подотдели 80-а, 218-г, 218-б, общо прогнозно количество 965 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас ”. Виж пълна информация