Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2782 ДГС Бургас 13.02.2019 1 Лесокултурни мероприятия 62,165.58 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Почистване на площи за залесяване в отдели: 527 „в”, 529 „л”, 530 „о”, механизирана почвоподготовка в отдели: 527 „в”, 529 „л”, 530 „о”, залесяване на горски култури в отдел 530 „о”, отглеждане на едно, две, три, четири и петгодишни горски култури в отдели: 530 „о”; 527 „г”; 527 „м”; 24 „д”; 532 „ф”; 531 “ш”, 532 „ф” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”. Виж пълна информация
2776 ДГС Бургас 12.03.2019 Открита процедура 7,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с отстраняване на растителна покривка с дължина 25 000 л. м., ширина 3м и на дълбочина 0,10 м.” Виж пълна информация
2741 ДГС Бургас 01.02.2019 Договаряне без предварително обявление 5,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетни количества активна електрическа енергия /високо/сридно/ниско напрежение/ и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти в Териториалния обхват на ТП „ДГС-Бургас“, Виж пълна информация
2687 ДГС Бургас 29.01.2019 Открита процедура 8,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и други /, включително и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката в случай на необходимост, за нуждите на ТП ДГС „Бургас“, Виж пълна информация
2686 ДГС Бургас 08.01.2019 обект № 1 Лесокултурни мероприятия 27,285.97 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Залесяване на горски култури в отдел 530 „о”, отглеждане на едно, две, три, четири и петгодишни горски култури в отдели: 530 „о”; 527 „г”; 527 „м”; 24 „д”; 532 „ф”; 531 “ш”, 532 „ф” за Обект № 1 в горски територии – държавна собственост в обхвата на ТП „ДГС Бургас”. Виж пълна информация
2542 ДГС Бургас 29.11.2018 1902
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 812 куб.м. 2481 куб.м. 0 куб.м. 3387 куб.м.
благун, цер, черен бор, бял бор, келяв габър, мъждрян и др.
Процедури за добив на дървесина 68,544.62 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Габър” в землището на с. Габър, временен склад "Вършило" в землището на с. Вършило, временен склад "Зидарово" в землището на с. Зидарово, общ. Созопол; временен склад "Твърдица" в землището на с. Твърдица, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 1902 - отдели/подотдели 125-б, в, д,130-б, д, 132-а, б, 133-к, 144-г, 222-г, 224-д, 225-а, г, и, 226-а общо количество 3387 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас” Виж пълна информация
2541 ДГС Бургас 29.11.2018 1901
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1968 куб.м. 3426 куб.м. 0 куб.м. 5451 куб.м.
благун, цер, черен бор, полски ясен келяв габър, мъждрян и др.
Процедури за добив на дървесина 105,075.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юк” в землището на с. Зидарово, с. Присад, с. Габър, общ. Созопол; с.Дебелт, общ. Средец; временен склад " Бей Конак" в землището на гр.Бургас, общ. Бургас, временен склад "Еркесията" в землището на с.Русокастро и с. Ливада, общ. Камено, временен склад "Изворище" в землището на с.Изворище, временен склад "Брястовец" в землището на с. Брястовец, общ. Бургас на маркирана дървесина от Обект № 1901 - отдели/подотдели 7-г, 22-к, 23-з, 24-е, 27-и, 28-д, 35-л, 37-ж, 38-б, 61-в,г,д,ж, 62-а, 65-д, 68-г, 69-б, 80-б,в, 88-б, 93-в,д, 534-в общо количество 5451 пл.куб.м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС – Бургас”, Виж пълна информация
2423 ДГС Бургас 30.10.2018 Открита процедура 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите собственост на ТП „ДГС Бургас“. Виж пълна информация
2365 ДГС Бургас 02.10.2018 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /столове/ за нуждите на ТП ДГС – Бургас“ Виж пълна информация
2333 ДГС Бургас 28.08.2018 Покана до определени лица 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Виж пълна информация
2312 ДГС Бургас 14.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“, Виж пълна информация
2241 ДГС Бургас 10.07.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Виж пълна информация
2231 ДГС Бургас 12.07.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
2125 ДГС Бургас 20.06.2018 Открита процедура 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на копирна машина (МФУ), за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
2109 ДГС Бургас 17.05.2018 Договаряне без предварително обявление 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС БУРГАС”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ Обособена позиция № 2 – „доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя“ Виж пълна информация
2108 ДГС Бургас 16.05.2018 Договаряне 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“. Виж пълна информация
2016 ДГС Бургас 24.04.2018 Публично състезание 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Косене на ливади (дивечови ниви) с обща площ 121,6 дка. в териториалния обхват на дейност на „ДГС-Бургас“. Виж пълна информация
1976 ДГС Бургас 11.04.2018 Публично състезание 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1934 ДГС Бургас 05.04.2018 Открита процедура 5,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици с дължина 20 000 л. м., ширина 3м чрез престъргване до минерален почвен слой на дълбочина 0,10 м с отстраняване на растителна покривка.“. Виж пълна информация
1865 ДГС Бургас 27.02.2018 1801-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29.2 куб.м.
благун, цер
Процедури за продажба на дървесина 2,574.06 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина находяща се на временен склад „Каба юг” в землището на с. Габър, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас» Виж пълна информация