Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2016 ДГС Бургас 24.04.2018 Публично състезание 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Косене на ливади (дивечови ниви) с обща площ 121,6 дка. в териториалния обхват на дейност на „ДГС-Бургас“. Виж пълна информация
1976 ДГС Бургас 11.04.2018 Публично състезание 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1934 ДГС Бургас 05.04.2018 Открита процедура 5,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици с дължина 20 000 л. м., ширина 3м чрез престъргване до минерален почвен слой на дълбочина 0,10 м с отстраняване на растителна покривка.“. Виж пълна информация
1865 ДГС Бургас 27.02.2018 1801-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29.2 куб.м.
благун, цер
Процедури за продажба на дървесина 2,574.06 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина находяща се на временен склад „Каба юг” в землището на с. Габър, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас» Виж пълна информация
1787 ДГС Бургас 01.02.2018 1702-29
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34.54 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36.54 куб.м.
бял бор
Процедури за продажба на дървесина 2,911.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина находяща се на временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас» Виж пълна информация
1784 ДГС Бургас 01.02.2018 Лесокултурни мероприятия 39,993.92 лв. без ДДС
Предмет: „Подготовка на почвата за залесяване в отдели: 530 „о”, залесяване на горски куртури в отдели: 527 „г”; 527 „м”, отглеждане на едно, две, три, четири и петгодишни горски култури в отдели: 527 „г”; 527 „м”; 24 „д”; 532 „ф”; 531 “ш”, 532 „ф”; 531 “и”, 535 „е” за Обект № 1 на територията на ТП „ДГС Бургас” в горски територии – държавна собственост. Виж пълна информация
1764 ДГС Бургас 16.02.2018 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС БУРГАС”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ОСНОВЕН, ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА МПС“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ Виж пълна информация
1760 ДГС Бургас 06.02.2018 Публично състезание 4,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други включително и техника в извънгаранционен срок/, включително и вложени резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1677 ДГС Бургас 19.12.2017 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 254 куб.м. 6 куб.м. 3510 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 4231 куб.м.
чб; бл; цр; чдб; кгбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 150,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 1802 Виж пълна информация
1661 ДГС Бургас 14.12.2017 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 254 куб.м. 6 куб.м. 3510 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 4231 куб.м.
чб; бл; цр; чдб; кгбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 150,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 1802 Виж пълна информация
Процедура № 1661 на ДГС Бургас от 14.12.2017 е прекратена!
1619 ДГС Бургас 07.12.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 2301 куб.м. 5401 куб.м. 0 куб.м. 7904 куб.м.
бб, чб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд и др.
Процедури за добив на дървесина 154,723.88 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юг” в землището на с. Присад и с. Габър, временен склад „Еркесията“ в землището на с. Русокастро, временен склад „Полски извор“ в землището на с. Полски извор, временен склад „Драганово“ в землището на с. Драганово, временен склад „Брястовец“ в землището на с. Брястовец, временен склад „Банево“ в землището на кв. Банево, временен склад „Вършило“ в землището на с. Вършило, временен склад „Твърдица“ в землището на с. Твърдица на маркирана дървесина от Обект № 1801- отдели/подотдели 1-ж, 7-п, 8-д, 24-в, 34-м, 34-н, 34-о, 34-р, 34-с, 34-т, 44-ж, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45-е, 89-в, 90-а, 124-л, 124-м, 125-г, 223-а, 223-в, 224-а, 224-г, общо прогнозно количество 7904 пл. куб. м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС Бургас ” Виж пълна информация
1618 ДГС Бургас 07.12.2017 1702-23
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94.4 куб.м. 10.49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104.89 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 8,328.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас Виж пълна информация
1578 ДГС Бургас 29.11.2017 1702-22
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
108.89 куб.м. 20.16 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 129.05 куб.м.
бб; чб;
Процедури за продажба на дървесина 10,203.04 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас Виж пълна информация
1425 ДГС Бургас 03.11.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, демонтаж, монтаж и баланс на 36 броя гуми за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Бургас“ Виж пълна информация
1407 ДГС Бургас 28.09.2017 1703-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
25 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 2,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 28.09.2017 г. Виж пълна информация
1388 ДГС Бургас 11.10.2017 Открита процедура 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Денонощна охрана със СОТ на битова сграда - разсадник „Отманли“, горска база „Черна гора“ и касово помещение в адм. сграда на ТП „ ДГС-Бургас“ по обособени позиции“ Виж пълна информация
1357 ДГС Бургас 11.09.2017 1703-12
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22.3 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.3 куб.м.
чб
Процедури за продажба на дървесина 1,784.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас на 11.09.2017 г. Виж пълна информация
1320 ДГС Бургас 21.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на 1 / един / брой климатик за нуждите на ТП „ДГС - Бургас“ Виж пълна информация
1299 ДГС Бургас 31.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на вода - прогнозни количества за обекти в териториалния обхват на ТП ДГС Бургас“ Виж пълна информация
1207 ДГС Бургас 15.08.2017 Открита процедура 10,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-БУРГАС“, с открита процедура по чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/”. Виж пълна информация