Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2365 ДГС Бургас 02.10.2018 Открита процедура 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /столове/ за нуждите на ТП ДГС – Бургас“ Виж пълна информация
2333 ДГС Бургас 28.08.2018 Покана до определени лица 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Виж пълна информация
2312 ДГС Бургас 14.08.2018 Събиране на оферти с обява 1,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2018 г. на работниците и служителите, предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“, Виж пълна информация
2241 ДГС Бургас 10.07.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДГС – Бургас”, съгласно техническа спецификация по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Доставка чрез закупуване на Хербициди, Фунгициди, Инсектициди, Торове и Подобрители на почвата“. Обособена позиция №2 – „Доставка чрез закупуване на Родентициди“. Виж пълна информация
2231 ДГС Бургас 12.07.2018 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
2125 ДГС Бургас 20.06.2018 Открита процедура 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на копирна машина (МФУ), за нуждите на ТП „ДГС - Бургас” Виж пълна информация
2109 ДГС Бургас 17.05.2018 Договаряне без предварително обявление 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС БУРГАС”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ Обособена позиция № 2 – „доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя“ Виж пълна информация
2108 ДГС Бургас 16.05.2018 Договаряне 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“. Виж пълна информация
2016 ДГС Бургас 24.04.2018 Публично състезание 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Косене на ливади (дивечови ниви) с обща площ 121,6 дка. в териториалния обхват на дейност на „ДГС-Бургас“. Виж пълна информация
1976 ДГС Бургас 11.04.2018 Публично състезание 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1934 ДГС Бургас 05.04.2018 Открита процедура 5,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици с дължина 20 000 л. м., ширина 3м чрез престъргване до минерален почвен слой на дълбочина 0,10 м с отстраняване на растителна покривка.“. Виж пълна информация
1865 ДГС Бургас 27.02.2018 1801-5
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29.2 куб.м.
благун, цер
Процедури за продажба на дървесина 2,574.06 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина находяща се на временен склад „Каба юг” в землището на с. Габър, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас» Виж пълна информация
1787 ДГС Бургас 01.02.2018 1702-29
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34.54 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 36.54 куб.м.
бял бор
Процедури за продажба на дървесина 2,911.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина находяща се на временен склад „Вършило” в землището на с. Вършило, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас» Виж пълна информация
1784 ДГС Бургас 01.02.2018 Лесокултурни мероприятия 39,993.92 лв. без ДДС
Предмет: „Подготовка на почвата за залесяване в отдели: 530 „о”, залесяване на горски куртури в отдели: 527 „г”; 527 „м”, отглеждане на едно, две, три, четири и петгодишни горски култури в отдели: 527 „г”; 527 „м”; 24 „д”; 532 „ф”; 531 “ш”, 532 „ф”; 531 “и”, 535 „е” за Обект № 1 на територията на ТП „ДГС Бургас” в горски територии – държавна собственост. Виж пълна информация
1764 ДГС Бургас 16.02.2018 Открита процедура 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС, СОБСТВЕНОСТ НА ТП „ДГС БУРГАС”, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ОСНОВЕН, ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА МПС“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО ЗАЯВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ Виж пълна информация
1760 ДГС Бургас 06.02.2018 Публично състезание 4,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други включително и техника в извънгаранционен срок/, включително и вложени резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС „Бургас“ Виж пълна информация
1677 ДГС Бургас 19.12.2017 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 254 куб.м. 6 куб.м. 3510 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 4231 куб.м.
чб; бл; цр; чдб; кгбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 150,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 1802 Виж пълна информация
1661 ДГС Бургас 14.12.2017 1802
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 254 куб.м. 6 куб.м. 3510 куб.м. 314 куб.м. 0 куб.м. 4231 куб.м.
чб; бл; цр; чдб; кгбр;
Продажба на стояща дървесина на корен 150,606.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от Обект № 1802 Виж пълна информация
Процедура № 1661 на ДГС Бургас от 14.12.2017 е прекратена!
1619 ДГС Бургас 07.12.2017 1801
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 2301 куб.м. 5401 куб.м. 0 куб.м. 7904 куб.м.
бб, чб, бл, цр, пяс, кгбр, мжд и др.
Процедури за добив на дървесина 154,723.88 лв. без ДДС
Предмет: “Добив на дървесина - сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад „Каба юг” в землището на с. Присад и с. Габър, временен склад „Еркесията“ в землището на с. Русокастро, временен склад „Полски извор“ в землището на с. Полски извор, временен склад „Драганово“ в землището на с. Драганово, временен склад „Брястовец“ в землището на с. Брястовец, временен склад „Банево“ в землището на кв. Банево, временен склад „Вършило“ в землището на с. Вършило, временен склад „Твърдица“ в землището на с. Твърдица на маркирана дървесина от Обект № 1801- отдели/подотдели 1-ж, 7-п, 8-д, 24-в, 34-м, 34-н, 34-о, 34-р, 34-с, 34-т, 44-ж, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45-е, 89-в, 90-а, 124-л, 124-м, 125-г, 223-а, 223-в, 224-а, 224-г, общо прогнозно количество 7904 пл. куб. м., гори държавна собственост на територията на ТП “ДГС Бургас ” Виж пълна информация
1618 ДГС Бургас 07.12.2017 1702-23
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94.4 куб.м. 10.49 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104.89 куб.м.
чб, бб
Процедури за продажба на дървесина 8,328.26 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Бургас Виж пълна информация