Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1512 ДГС Гурково 16.11.2017 Събиране на оферти с обява 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в Наредба №3 Виж пълна информация
1511 ДГС Гурково 14.12.2017 Открита процедура 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части/оригинални или алтернативни/ по заявка на възложителя за автомобилите собственост на ТП ДГС ГУРКОВО. Виж пълна информация
1468 ДГС Гурково 24.10.2017 174202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 17,808.98 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи и почвоподготовка за залесяване на горски култури Виж пълна информация
1467 ДГС Гурково 24.10.2017 174143, 174144
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 67 куб.м. 89 куб.м. 260 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 12,756.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1460 ДГС Гурково 05.12.2017 Открита процедура 7,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни и тракторни гуми - зимни и летни за нуждите на ТП ДГС Гурково" Виж пълна информация
1421 ДГС Гурково 21.09.2017 174142
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 17 куб.м. 0 куб.м. 283 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 329 куб.м.
бб,чб,см
Процедури за добив на дървесина 7,443.03 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1386 ДГС Гурково 18.09.2017 174136, 174141
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
97 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 655 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 1040 куб.м.
бб,чб,см,бк,гбр,здб,бл,кл,мждр
Процедури за добив на дървесина 36,607.75 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1331 ДГС Гурково 26.09.2017 Открита процедура 13,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "ТП ДГС Гурково"" Виж пълна информация
1243 ДГС Гурково 31.07.2017 174135, 174136
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
73 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 392 куб.м. 376 куб.м. 68 куб.м. 909 куб.м.
бб, бк, гбр, здб
Процедури за добив на дървесина 31,452.61 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1242 ДГС Гурково 31.07.2017 174138, 174139, 174140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 7 куб.м. 0 куб.м. 971 куб.м. 915 куб.м. 0 куб.м. 1936 куб.м.
бб,бк,гбр,дчрш
Продажба на стояща дървесина на корен 90,819.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1241 ДГС Гурково 31.07.2017 174137
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
64 куб.м. 107 куб.м. 1 куб.м. 187 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 359 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб
Продажба на стояща дървесина на корен 17,723.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за МТ Виж пълна информация
1236 ДГС Гурково 26.07.2017 Събиране на оферти с обява 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Гурково” Виж пълна информация
1120 ДГС Гурково 20.06.2017 174117
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
504 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 401 куб.м. 374 куб.м. 271 куб.м. 1550 куб.м.
бк,гбр,здб,яв
Процедури за добив на дървесина 39,384.52 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1054 ДГС Гурково 13.06.2017 1704 Продажба на стояща дървесина на корен 344,836.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА дългосрочна продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1704 - горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
1024 ДГС Гурково 19.05.2017 1702
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 100 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 219 куб.м.
см,бб,здгл,чб
Процедури за продажба на дървесина 20,005.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина на временен склад - МТ Виж пълна информация
1022 ДГС Гурково 19.05.2017 174132,174133,174134
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
216 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 1341 куб.м. 512 куб.м. 0 куб.м. 2079 куб.м.
бб,чб,бк,гбр
Продажба на стояща дървесина на корен 94,551.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
1021 ДГС Гурково 19.05.2017 174131
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 29 куб.м. 2 куб.м. 554 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 616 куб.м.
бб,чб,здгл,см,бк,гбр,здб
Процедури за добив на дървесина 21,812.90 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1017 ДГС Гурково 22.05.2017 Открита процедура 17,430.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Направа на нови минерализовани ивици и поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС „Гурково” Виж пълна информация
996 ДГС Гурково 03.05.2017 Събиране на оферти с обява 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Гурково. Виж пълна информация
944 ДГС Гурково 20.04.2017 174124,174125,174126,174127,174128,174129,174130
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
462 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 2543 куб.м. 2172 куб.м. 545 куб.м. 5785 куб.м.
бб,здгл,чб,см,бк,гбр,здб,трп,яв,мждр,кл,брз,цр
Продажба на стояща дървесина на корен 275,255.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация